Polityka Zakupowa Państwa. Kto faktycznie odpowiada za jej realizację?

Obowiązek przygotowania projektu Polityki zakupowej państwa wynika z art. 21 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo...

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Poprawny opis przedmiotu zamówienia jest niezbędny do właściwego oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, a następnie wyboru trybu postępowania...

Doręczenia pisma drogą mailową. Komentarz do wyroku wyrok z dnia 4 grudnia 2020 r. Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. akt 2993/20

W niniejszym artykule chcielibyśmy zaprezentować Państwu wyrok z dnia 4 grudnia 2020 r. Krajowej Izby Odwoławczej o...

Zasady wzywania wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia dokumentów z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór wykonawcy zdolnego zrealizować przedmiot zamówienia publicznego objęty danym postępowaniem....

Polityka zakupowa państwa w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych. Czy jest szansa na prawdziwą strategię zakupową sektora publicznego w Polsce?

Określenie „Polityki zakupowej państwa” pojawiło się po raz pierwszy w „Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych”, która została ...

Lista wszystkich autorów

Poznaj naszych autorów, którzy współtworzą Czasopismo PRZETARGowa.pl