Czy Zamawiający może nie stosować PZP? Zamówienia niezbędne do przeciwdziałania COVID-19


Pilna odpowiedź

W świetle dzisiejszej sytuacji szpitale stają przed koniecznością realizacji zamówień na wczoraj. Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa przedstawiamy analizę zapisów specustawy w kontekście zamówień pilnych, związanych z przeciwdziałaniem epidemii. Katalizatorem do napisania niniejszego tekstu była wiadomość mailowa od Pani Marii z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu:  

“Z uwagi na obecną sytuację i specustawę, która weszła w życie proszę o informację czy pomimo toczącej się procedury mogę w trybie specustawy złożyć stosowny wniosek dot. dzierżawy analizatora kasetowego parametrów krytycznych wraz z zakupem odczynników na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego? Analizator ten jest pilnie potrzebny na SOR, aby zapobiec możliwości transmisji wirusa COVID-19.

Bardzo proszę o pilną odpowiedź.”

Art. 6 “Specustawy”

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: “Do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego”.

Zgodnie z powyższym Zamawiający może odstąpić od stosowania ustawy Pzp, jednak musi pamiętać o odpowiednim uzasadnieniu wniosku. Wiemy, że sytuacja jest pilna, natomiast w przypadku kontroli z dokumentacji powinno jasno wynikać, dlaczego zamówienie jest niezbędne do przeciwdziałania COVID-19. Specustawa daje nam możliwość ominięcia przepisów, jednak podobnie jak w przypadku zamówień poniżej 30 tys. EURO musimy udokumentować zasadność naszego działania. 

A co z Pzp?

W związku z pytaniem Pani Marii poprosiłem o komentarz radcę prawnego, Pana Damiana Budzisa. Poza wspomnianym art. 6 specustawy, przypomina o przepisach Pzp:

“(…) Ponadto zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Tym samym w mojej ocenie można śmiało udzielić zamówienia, o jakim rozmawialiśmy telefonicznie. W przypadku skorzystania z przepisów art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp konieczne byłoby jednak, aby wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, złożył oświadczenie JEDZ (bądź oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia).”

Nadzwyczajne okoliczności

Poza wspomnianym przypadkiem, zgłosiło się do mnie ostatnio kilku Zamawiających z prośbą o pomoc przy zapisach SIWZ w progu krajowym, który dopuszcza składanie ofert elektronicznych. W trosce o bezpieczeństwo własne i otoczenia, zdecydowanie polecam podobne działanie każdemu Zamawiającemu, który waha się przed ogłoszeniem kolejnego postępowania. Ze swojej strony deklaruję pomoc w podobnych przypadkach każdemu z Was, niezależnie od stosowanego portalu e-Usług. Ponadto jestem przekonany, że wypowiadam się w imieniu całego zespołu Open Nexus, dla którego priorytetem jest niesienie pomocy w tych szczególnych czasach, a nie monetyzacja.  

  • Doradca ds. Zamówień Publicznych oraz Trener w Open Nexus Sp. z o.o. Wdrożył platformę zakupową w ponad 100 jednostkach podległych pod Pzp. Konsultant w zakresie zmian regulaminów zakupowych do 30 tys. EURO.

Posłuchaj

To Cię może zainteresować

Najpopularniejsze

Polityka Zakupowa Państwa. Kto faktycznie odpowiada za jej realizację?

Obowiązek przygotowania projektu Polityki zakupowej państwa wynika z art. 21 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (dalej pzp). Na mocy art....

Raport dotyczący wpływu działań upowszechniających wiedzę z obszaru zarządzania zakupami

Raport został przygotowany dzięki współpracy między Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej i Open Nexus. Celem jednego z badań jest monitorowanie oceny wpływu działalnościpopularyzatorskiej z obszaru...

Wadium od A do Z – jak zwiększyć szanse wygrania przetargu?

Na tytułowe pytanie dotyczące wadium najprościej można odpowiedzieć, że najłatwiej zwiększyć te szanse startując w większej liczbie przetargów. I w tym miejscu w zasadzie...

PRZETARGowa pl - Czasopismo Prawo Zamówień Publicznych