Platforma centralna e-Zamówienia. Co wiemy?

E-zamówienia. Co wiemy?

Prezentujemy Państwu listę pytań i odpowiedzi odnośnie centralnej platformy e-Zamówienia. Więcej informacji na temat tego projektu znajdą Państwo u źródła – na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Zapraszamy do lektury.

Jakie funkcjonalności do obsługi procesu udzielania zamówień publicznych będzie posiadała centralna Platforma e-Zamówień budowana w ramach projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”?

Projekt obejmuje:

 • Budowę Platformy e-Zamówienia podległej administracji rządowej z Centralnym Repozytorium Danych, udostępniającej bezpłatnie Usługę Monitorowania i Analiz, Biuletyn Zamówień Publicznych, zabezpieczenia składanych ofert i wniosków, aukcji i licytacji elektronicznej.
 • Wystandaryzowanie usług, pozwalających na przeprowadzenie całego procesu udzielenia zamówienia publicznego. Platforma udostępni zestandaryzowane API pozwalające na wymianę danych i dokumentów oraz umożliwiające integrację usług w procesie.

Platforma e-Zamówienia obejmować będzie następujące moduły:

 • Centralne Repozytorium Danych umożlwiające przechowywanie i udostępnianie ustrukturyzowanych danych o postępowaniach, udostępnienie API, Pozwoli na re-używalność raz wprowadzanych danych Biuletyn Zamówień Publicznych umożliwiający przygotowanie ogłoszeń z kontrolą / walidacją wprowadzanych danych oraz automatyzacją wprowadzanych danych oraz automatyzacją wypełniania wybranych pól w kolejnych ogłoszeniach danego zamawiającego, subskrypcję i wyszukiwanie ogłoszeń.
 • Moduł Monitorowania i Analiz, w tym BI (ang. Business Intelligence) – umożliwi przegląd i wyszukiwanie informacji dotyczących konkretnych postępowań oraz udostępni funkcjonalności pozwalające na przetwarzanie danych dotyczących wszystkich zamówień w celach statystycznych, analitycznych oraz kontrolnych. Umożliwi tworzenie ad hoc raportów, sprawozdawczości. Moduł będzie służył wszystkim interesariuszom zamówień publicznych.
 • Aukcje i licytacje elektroniczne – udostępnienie bezpiecznego i interaktywnego środowiska do przeprowadzania aukcji i licytacji, integracja z procesem zamówienia publicznego poprzez wykorzystanie danych z CRD.
 • eSender umożliwiający przesyłanie ogłoszeń w wymaganym formacie do publikacji w TED i pobieranie potwierdzeń publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE.
 • Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/ wniosków do terminu ich otwarcia – Zapewni integralność i poufność składanych dokumentów. Generowanie i udostępnianie publicznych kluczy asymetrycznych.

Gdzie przebiega linia demarkacyjna pomiędzy Platforma centralną, a platformami/portalami regionalnymi (lub komercyjnymi)?

Zamawiający i wykonawcy będą mogli realizować proces udzielania zamówień publicznych na dowolnym portalu, własnym, udostępnionym przez inny podmiot lub komercyjny. Planowane rozwiązanie łączy rozwiązanie scentralizowane z jednoczesnym udziałem wielu portali komercyjnych lub własnych zamawiających, czyniąc rozwiązanie spójnym i komplementarnym i opiera się o następujące założenia:

 1. Proces udzielania zamówienia publicznego realizowany jest poprzez usługi oferowane przez komercyjne portale lub portale poszczególnych zamawiających (w tym systemy EZD).
 2. Portale te wspierać będą poszczególne etapy procesu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od momentu przygotowywania ogłoszenia o zamówieniu (lub wstępnego ogłoszenia o zamówieniu) do podpisania umowy z wyłonionym oferentem i publikacji ogłoszenia o udzielonym zamówieniu lub ogłoszenia o zmianie umowy.
 3. Każdy zamawiający i wykonawca może korzystać z usług dowolnego portalu w procesie udzielania zamówienia publicznego bez względu na to na jakiej dokonał rejestracji.
 4. W trakcie kolejnych etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Repozytorium z portali przekazywane będą metadane, dane ustrukturyzowane powstające w procesie zamówień publicznych niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania (szczegółowy zakres danych zostanie określony na etapie analizy).
 5. Na Platformie e-Zamówienia nie będą przetwarzane informacje oznaczone klauzulą tajności w rozumieniu Ustawy o ochronie informacji niejawnych z 5.08.2010 r.

Czy możliwe jest przeprowadzenie kompletnego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego wyłącznie przez centralną Platformę e-Zamówienia (bez używania innych narzędzi/platform regionalnych /komercyjnych)?

Przeprowadzenie kompletnego postepowania ZP poprzez centralną Platformę nie jest możliwe ponieważ nie udostępnia ona wszystkich usług / podprocesów przewidzianych w prawie ZP. I tak np. Platforma nie będzie obsługiwała komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w zakresie wyjaśnień, zapytań do SIWZ oraz treści ofert. Ponadto Platforma centralna nie będzie zapewniała wsparcia procesu tworzenia i monitorowania Planu Zamówień Publicznych.

Jaki zakres archiwizacji zapewniała będzie centralna Platforma e-Zamówienia ?

Poprzez Centralne Repozytorium Danych (CRD) zapewniony zostanie dostęp do danych i dokumentów niezależnie od miejsca rejestracji interesariusza procesu.

Należy podkreślić, że pod pojęcie gromadzenia danych w CRD nie jest tożsame z gromadzeniem dokumentów składanych przez wykonawców. Obowiązek archiwizacji dokumentów postępowania leży po stronie zamawiającego.

W CRD gromadzone będą dane o charakterze statystycznym dotyczące zamówień niezbędne do celów sprawozdawczych i analitycznych jak również możliwa będzie ich wizualizacja. Natomiast w repozytorium nie będą przechowywane dokumenty elektroniczne czy też skany dokumentów.

W jaki sposób przebiegało będzie przekazywanie ofert z platformy UZP do zamawiających (jaka będzie forma zabezpieczeń ofert)?

Składane oferty (zaszyfrowane w określonym standardzie) są gromadzone w centralnej Platformie . Do każdej złożonej oferty wystawiane jest Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) dla oferenta. Po upływie terminu składnia ofert, są one przekazywane do zamawiającego wraz z elektronicznym kluczem prywatnym wygenerowanym na Platformie umożliwiającym „otwarcie” zaszyfrowanych ofert.

 Czy wykonawca może złożyć ofertę za pośrednictwem innego portalu, niż portal należący do zamawiającego?

Wykonawcy będą mogli złożyć ofertę poprzez dowolny portal tj. własny, innego zamawiającego czy komercyjny. Wszystkie te portale będą musiały przejść proces weryfikacji by zapewnić bezproblemową wymianę danych z Platforma e-Zamówienia.

Jaki zakres sprawozdawczości oferowała będzie centralna Platforma oraz w jakim stopniu proces sprawozdawczości będzie zautomatyzowany?

Centralne Repozytorium Danych będzie przechowywało ustandaryzowane dane dotyczące procesu zamówień publicznych w szczególności obejmujące zakres obecnie obowiązującej sprawozdawczości rocznej. Moduł Monitorowania i Analiz umożliwi wygenerowanie wymaganej sprawozdawczości ad hoc w oparciu o przechowywane dane. Usługa to umożliwi monitorowanie własnych postępowań przez Zamawiających i bieżącą kontrolę i analizy przez organy kontroli.

W jakiej formie wykonawca będzie mógł podpisać ofertę przedkładaną za pośrednictwem portali?

W projekcie będą stosowane następujące standardy dot. bezpieczeństwa:

 • XMLsig (ang. XML-Signature Syntax and Processing) – przyjęty przez organizację W3C standard dotyczący podpisu elektronicznego dokumentów w formacie XML,
 • WS-Security (ang. Web Services Security) – przyjęty przez organizację Oasis standard zapewnienia bezpiecznej komunikacji przy wykorzystaniu usług sieciowych (ang. Web services),
 • X.509 – przyjęty przez organizację ITU standard wykorzystania kryptografii w mechanizmach: PKI (ang. Public Key Infrastructure), SSO (ang. Single Sign-On) oraz PMI (ang. Privilge Management Infrastructure).

Oferta, jako dokument elektroniczny, powinna być podpisana zgodnie z przepisami ustawy o ZP kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Źródło: oficjalna strona Ministerstwa Cyfryzacjimc.gov.pl


O autorze

Mateusz Bartosiewicz
Mateusz Bartosiewicz

Doradca ds. Zamówień Publicznych oraz Trener w Open Nexus Sp. z o.o. Wdrożył platformę zakupową w ponad 100 jednostkach podległych pod Pzp. Konsultant w zakresie zmian regulaminów zakupowych do 30 tys. EURO.


Powizane artykuy


Zostaw komentarz