Prawo

Analiza potrzeb i wymagań – praktyczne wskazówki

Rada Zamówień Publicznych przygotowała wskazówki interpretacyjne dotyczące nowej, wprowadzonej do systemu zamówień publicznych na mocy ustawy z...

Platformazakupowa.pl przeciera szlaki w nowym trybie podstawowym

Na platformie zakupowej Open Nexus ukazało się pierwsze postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, realizowane przez 22. Bazę...

Tryb podstawowy w zamówieniach publicznych

Już 1 stycznia 2021r. skończy się czas obowiązywania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych...

Sejm uchwalił zmiany ws. zamówień bagatelnych

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych...

Tryb zamówienia z wolnej ręki w nowej ustawie

Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej nowe pzp) wprowadza nową systematykę w odniesieniu do...

Ewolucja, czy rewolucja zamówień publicznych?

Już niebawem, bowiem od 1 stycznia 2021r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień...

Wydatkowanie środków unijnych. Na co zwrócić uwagę?

Problematyka stosowania przepisów pzp w postępowaniach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej pojawia się dość często z uwagi...

Raport z realizacji zamówienia a nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Raport z realizacji zamówienia jest nieznaną dotychczas na gruncie prawa zamówień publicznych instytucją, która ma na celu...

Zamówienia bagatelne. Co dalej?

Zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej Stały Komitet Rady Ministrów zakończył rozpatrywanie...

Co z tym kosztem? Kryterium oceny ofert – perspektywa 4 lat praktyki

Prawo zamówień publicznych powinno służyć efektywnemu wydatkowaniu środków publicznych i zapobieganiu ewentualnym negatywnym zjawiskom mogącym wystąpić na styku dwóch światów:...

Nieprawidłowe wniesienie wadium – komentarz do wyroku KIO z dnia 24 czerwca 2020 r.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Takie uprawnienie daje im wprost przepis art. 23...

Wadium w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021r.,...

Poleganie na zdolnościach, sytuacji podmiotów trzecich. Najczęściej popełniane błędy w praktyce wykonawców

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do...

Zasady wzywania wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia dokumentów z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór wykonawcy zdolnego zrealizować przedmiot zamówienia publicznego objęty danym postępowaniem....

Zmiana umowy w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Zawarcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą to ukoronowanie szeregu działań zamawiających...

Powoływanie się na potencjał osób trzecich w zamówieniach publicznych

Odwoływanie się do zasobów innych podmiotów jest ustawowym uprawnieniem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  To...

PRZETARGowa pl - Czasopismo Prawo Zamówień Publicznych