Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Konkurs w nowym Prawie zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych z 2019 r. na nowo uregulowała i uporządkowała procedurę konkursu, systematyzując ją w...

Unieważnienie postępowania w nowym prawie zamówień publicznych. Praktyczne omówienie przesłanek

Obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. nowe Prawo zamówień publicznych w sposób jednoznaczny wskazuje moment zakończenia postępowania...

Co z tym partnerstwem?

Partnerstwo innowacyjne, jako szczególny tryb udzielenia zamówienia publicznego, wprowadzone zostało do ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

Konsorcjum w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Zasada ta obowiązywała na gruncie poprzedniej ustawy Prawo...

Analiza potrzeb i wymagań – praktyczne wskazówki

Rada Zamówień Publicznych przygotowała wskazówki interpretacyjne dotyczące nowej, wprowadzonej do systemu zamówień publicznych na mocy ustawy z...

Platformazakupowa.pl przeciera szlaki w nowym trybie podstawowym

Na platformie zakupowej Open Nexus ukazało się pierwsze postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, realizowane przez 22. Bazę...

Tryb podstawowy w zamówieniach publicznych

Już 1 stycznia 2021r. skończy się czas obowiązywania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych...

Tryb zamówienia z wolnej ręki w nowej ustawie

Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej nowe pzp) wprowadza nową systematykę w odniesieniu do...

Ewolucja, czy rewolucja zamówień publicznych?

Już niebawem, bowiem od 1 stycznia 2021r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień...

Wydatkowanie środków unijnych. Na co zwrócić uwagę?

Problematyka stosowania przepisów pzp w postępowaniach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej pojawia się dość często z uwagi...

Raport z realizacji zamówienia a nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Raport z realizacji zamówienia jest nieznaną dotychczas na gruncie prawa zamówień publicznych instytucją, która ma na celu...

Wadium w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021r.,...

Poleganie na zdolnościach, sytuacji podmiotów trzecich. Najczęściej popełniane błędy w praktyce wykonawców

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do...

Zasady wzywania wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia dokumentów z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór wykonawcy zdolnego zrealizować przedmiot zamówienia publicznego objęty danym postępowaniem....

Powoływanie się na potencjał osób trzecich w zamówieniach publicznych

Odwoływanie się do zasobów innych podmiotów jest ustawowym uprawnieniem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  To...

Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

Jawność postępowania jako kluczowy element zamówień publicznych Jedną z najważniejszych zasad w zamówieniach publicznych jest zasada jawności. Jawność...

PRZETARGowa pl - Czasopismo Prawo Zamówień Publicznych