Klauzula informacyjna RODO w procesie rekrutacji


W oparciu o art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej RODO) przedkładamy informację o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji zmierzającej do zawarcia umowy o pracę lub cywilnoprawnej umowy współpracy.

Kto jest Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335959, NIP: 7792363577, REGON: 301196705, kapitał zakładowy 67.050 PLN

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, pana Tomasza Ptaka z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@platformazazakupowa.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania?

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

 1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę lub cywilnoprawnej umowy współpracy (w tym korespondencji w sprawie uzgodnienia warunków umowy), której przedmiotem jest współpraca/praca, o której mowa w ogłoszeniu rekrutacyjnym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. oceny Pani/Pana kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia wymaganych na stanowisko określone w ogłoszeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 3. w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w razie potrzeby wykazania określonych okoliczności, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?

 1. jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy – 1 miesiąc od daty zakończenia procesu rekrutacji (okres podstawowy), chyba że wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji – wówczas przez okres 6 miesięcy,
 2. w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (jeśli Pan/Pani z nimi wystąpi przed upływem okresu, o którym mowa w ppkt a) ) dane będą przechowywane co najmniej do czasu prawomocnego zakończenia postępowań z nimi związanych,
 3. jeżeli przed upływem okresu, o którym mowa w ppkt a) okaże się, że Pani/Pana dane osobowe muszą być przetwarzane w celu wykonania obowiązków prawnych lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora dane osobowe będą przechowywane przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane,
 4. w zakresie danych, na przetwarzanie których wyrażono zgodę – niezwłocznie po otrzymaniu żądania ich usunięcia jednak nie dłużej niż przez okres, o którym mowa w ppkt a), chyba że zajdą okoliczności opisane podpunktami b) oraz c).


Komu przekazujemy Pani/Pana dane osobowe?

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom którym zlecimy usługi związane przetwarzaniem danych osobowych, np. biuro rachunkowe, firmy świadczące usługi hostingowe, firmy świadczące usługi mailingowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami. Mogą to być również organu publiczne, którym udostępnimy dane osoby na ich żądanie.

Jakie ma Pan/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 2. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych – jeżeli dane te stały się administratorowi zbędne a brak innej podstawy ich przetwarzania;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 6. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji: https://uodo.gov.pl/).


Aby skorzystać z powyższych praw, lub dowiedzieć się więcej na ich temat, skontaktuj się z nami, najlepiej wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@platformazakupowa.pl 

Jednocześnie informujemy, iż nie przetwarzamy danych osobowych w sposób zautomatyzowany, ani nie profilujemy Pani/Pana danych osobowych, a dane osobowe przechowywane są na terenie Unii Europejskiej.

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych (w tym danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy) jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacji w tym prowadzenia negocjacji w celu zawarcia cywilnoprawnej umowy współpracy lub umowy o pracę, a ich niepodanie może uniemożliwić wzięcie udziału w procesie rekrutacji lub zawarcie umowy.

Treść zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Open Nexus Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w CV, wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 Kodeksu pracy lub niezbędny do zawarcia umowy, w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.