P R Z E T A R G O W A . P L

Najczęściej zadawane pytania

Platforma zakupowa jest portalem e-Usług do elektronizacji zamówień publicznych, prowadzenia postępowań zgodnie z obowiązującym prawem, procedowanie postępowań na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kontroli budżetu jednostki.

Bezpieczeństwo

Tak, nasze serwery mieszczą się w Exea Data Center w Toruniu, która zgodnie z weryfikacją The Uptime Institute otrzymała certyfikat na dokumentację projektową TIER III of Design Documents w zakresie bezpieczeństwa. Dodatkowe serwery backup’owe oraz zastępcze mieszczą się we Francji oraz w Niemczech.

 • Platforma jest regularnie poddawana testom bezpieczeństwa przez firmę zewnętrzną,
 • Platforma posiada protokół HTTPS, skonfigurowany w sposób uwzględniający dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa,
 • Strefa dostępu użytkownika jest zamknięta, a połączenie jest szyfrowane,
 • Ruch na platformie jest monitorowany, oraz zabezpieczony odpowiednimi narzędziami,
 • Open Nexus posiada certyfikat ISO,
 • Platforma umożliwia wygenerowanie na żądanie logów z postępowań i zdarzeń wraz z dokładną datą i adresem IP.

Szyfrujemy pliki oferty za pomocą klucza prywatnego, pobranego od zewnętrznego dostawcy.

 • Odszyfrowanie ofert jest możliwe bez stosowania dodatkowych kluczy przez zamawiającego,
 • Po upływie terminu składania ofert zamawiający ma możliwość kliknąć w przycisk “odszyfruj oferty”, a następnie po weryfikacji ofert przystąpić do oceny i uzupełnić notatki do postępowania.

Oferta jest opatrzona kwalifikowanym podpisem, a badaniem ofert w świetle prawa zajmuje się Zamawiający, a nie platforma zakupowa.

 • Platforma zakupowa nie może dyskryminować i narzucać jednej przeglądarki potrzebnej do złożenia oferty. Z uwagi na to, że podpisy w przeglądarce dyskryminują większość przeglądarek dostępnym na rynku lub narzucają pobieranie dodatkowych aplikacji nie ma podstaw prawnych do tego, aby platforma zajmowała się badaniem ofert, a odrzucenie oferty przez platformę z uwagi na np. błędną walidację byłoby dyskryminujące. Może właśnie dlatego, że znaczna część dostępnych systemów na rynku w tym miniPortal dyskryminuje Wykonawców to ilość ofert w tych postępowaniach jest znacznie niższa niż na platformazakupowa.pl (czytaj więcej),
 • Podpis w przeglądarce jest oparty na JAVA, a tego nie wspierają największe przeglądarki jak Chrome i FireFox. 

Platformazakupowa.pl korzysta z zaawansowanej usługi jednej z największych firm z tego typu usługami na świecie. Nie jest to usługa zaufania w Polsce, tylko wysoko ceniona usługa na Świecie. Chcieliśmy zauważyć, że ww. lista dotyczy wydawania podpisów kwalifikowanych i innych usług (link z wykazem usług zaufanych).

 • Nie ma usługi zaufania w zakresie przechowywania kluczy prywatnych. To, że podmiot jest na tej liście w zakresie wydawania np. podpisów kwalifikowanych nie oznacza, że jest stroną zaufaną do innych usług jak przechowywanie kluczy prywatnych.
 • Jeżeli powstała lista podmiotów kwalifikowanych uprawnionych do przechowywania kluczy prywatnych to prosimy o kontakt zwrotny z podstawą prawą i listą podmiotów do tego typu usług.

Wykonawca

Tak. Zapewniamy profesjonalne wsparcie, które świadczone jest od poniedziałku do piątku od 8:00 – 17:00.

Tak. Wykonawcy mogą komunikować się z zamawiającym w sposób elektroniczny za pośrednictwem platformy oraz wysyłać do zamawiającego załączniki (np. odwołania, pytania) opatrzone podpisem kwalifikowanym.

Utworzenie konta na platformie jest opcjonalne, a wykonawca może przeglądać postępowania, składać oferty i zadawać pytania bez uprzedniej rejestracji.

 • Platforma zakupowa zapewnia świadczenie usług zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego w zakresie komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r,
 • Zapewniamy udostępnienie usługi dla Wykonawców w taki sposób, aby właściwości techniczne były niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z produktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych będącymi w powszechnym użyciu, oraz zapewniamy nieograniczony dostęp do postępowań Zamawiającego. 

 

Tak, wykonawcy posiadają szereg możliwości do przeglądania postępowań. Wykonawcy mają możliwość podglądu wszystkich postępowań zamawiającego w profilu nabywcy lub na stronie głównej https://platformazakupowa.pl/.

Zamawiający

Tak. Zobowiązujemy się na podstawie zapisów umowy, że platformazakupowa.pl jako portal e-usług zostanie zintegrowana z platformą e-Zamówienia oraz zapewnimy bezpłatne aktualizacje systemu dostosowane do zmieniającego się prawa zamówień publicznych.

Tak. Zapewniamy profesjonalne wsparcie, które świadczone jest od poniedziałku do piątku od 8:00 – 17:00.

 • Wsparcie dla zamawiających oraz wykonawców jest w pełni bezpłatne i realizowane za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu,
 • Zamawiający otrzymują także dostęp do naszej bazy wiedzy i dedykowanych szkoleń online.

Tak. Zadbaliśmy, aby platforma spełniała wszystkie wytyczne dotyczące dostępności treści zarówno dla Zamawiających jak i dla Wykonawców.

 • Platforma zakupowa spełnia wytyczne WCAG 2.0 na poziomie A oraz jest zaprojektowana zgodnie z techniką RWD, tak aby jej wygląd i układ dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna przeglądarki, na której jest wyświetlana np. przeglądarki, smartfonów czy tabletów.
 • Dodatkowo platforma zakupowa nie wymaga stosowania Adobe Flash czy Oracle Java.

Tak, platforma zakupowa spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne obowiązujące w Polsce, w tym szczególności uregulowane w:

   • Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2018 poz 1986) i przepisach wykonawczych do tej ustawy;
   • Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późń. zm);
   • Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych uchylającej dyrektywę 2004/28/WE (Dz. Urz. UE L94 z 28 marca 2014 r. z późn zm.);
   • Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych 9Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 z poźń. zm);
   • Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia;
   • Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011,
   • OpenNexus jako operator platformy zakupowe dostosowuje bezpłatnie funkcjonalności usługi do zmian w przepisach i regulacjach w obszarze prawa zamówień publicznych na terenie Polski oraz zgodnie z Dyrektywami UE,
   • Platforma zakupowa zostanie zintegrowana z platformą e-Zamówienia,
   • Platforma zakupowa, komunikaty oraz wiadomości e-mail są udostępniane w dwóch językach polskim i angielskim.
   • Platforma zakupowa zapewnia archiwizację postępowań, raporty z postępowań w formatach PDF/XLS, raporty do UZP, raport oferty A4, raporty z zawartych umów, planu postępowań, analizy i statystyki.

Lubimy kontakt i bliską współpracę, dlatego zawsze możesz spodziewać się od nas sporego zaangażowania i chęci do pomocy.

DANE FIRMY

OPEN NEXUS SP. Z O. O.
ul. 28 Czerwca 1956 Roku 398B
61-441 Poznań
NIP: 7792363577
KRS: 0000335959

Copyright © 2019 Przetargowa.pl | Powered by Open Nexus