P R Z E T A R G O W A . P L

Najczęściej zadawane pytania

Platforma zakupowa jest portalem e-Usług do elektronizacji zamówień publicznych, prowadzenia postępowań zgodnie z obowiązującym prawem, procedowanie postępowań na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kontroli budżetu jednostki.

Bezpieczeństwo

Tak, nasze serwery mieszczą się w Exea Data Center w Toruniu, która zgodnie z weryfikacją The Uptime Institute otrzymała certyfikat na dokumentację projektową TIER III of Design Documents w zakresie bezpieczeństwa. Dodatkowe serwery backup’owe oraz zastępcze mieszczą się we Francji oraz w Niemczech.

 • Platforma jest regularnie poddawana testom bezpieczeństwa przez firmę zewnętrzną,
 • Platforma posiada protokół HTTPS, skonfigurowany w sposób uwzględniający dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa,
 • Strefa dostępu użytkownika jest zamknięta, a połączenie jest szyfrowane,
 • Ruch na platformie jest monitorowany, oraz zabezpieczony odpowiednimi narzędziami,
 • Open Nexus posiada certyfikat ISO,
 • Platforma umożliwia wygenerowanie na żądanie logów z postępowań i zdarzeń wraz z dokładną datą i adresem IP.

Szyfrujemy pliki oferty za pomocą klucza prywatnego, pobranego od zewnętrznego dostawcy.

 • Odszyfrowanie ofert jest możliwe bez stosowania dodatkowych kluczy przez zamawiającego,
 • Po upływie terminu składania ofert zamawiający ma możliwość kliknąć w przycisk “odszyfruj oferty”, a następnie po weryfikacji ofert przystąpić do oceny i uzupełnić notatki do postępowania.

Oferta jest opatrzona kwalifikowanym podpisem, a badaniem ofert w świetle prawa zajmuje się Zamawiający, a nie platforma zakupowa.

 • Platforma zakupowa nie może dyskryminować i narzucać jednej przeglądarki potrzebnej do złożenia oferty. Z uwagi na to, że podpisy w przeglądarce dyskryminują większość przeglądarek dostępnym na rynku lub narzucają pobieranie dodatkowych aplikacji nie ma podstaw prawnych do tego, aby platforma zajmowała się badaniem ofert, a odrzucenie oferty przez platformę z uwagi na np. błędną walidację byłoby dyskryminujące. Może właśnie dlatego, że znaczna część dostępnych systemów na rynku w tym miniPortal dyskryminuje Wykonawców to ilość ofert w tych postępowaniach jest znacznie niższa niż na platformazakupowa.pl (czytaj więcej),
 • Podpis w przeglądarce jest oparty na JAVA, a tego nie wspierają największe przeglądarki jak Chrome i FireFox. 

Platformazakupowa.pl korzysta z zaawansowanej usługi jednej z największych firm z tego typu usługami na świecie. Nie jest to usługa zaufania w Polsce, tylko wysoko ceniona usługa na Świecie. Chcieliśmy zauważyć, że ww. lista dotyczy wydawania podpisów kwalifikowanych i innych usług (link z wykazem usług zaufanych).

 • Nie ma usługi zaufania w zakresie przechowywania kluczy prywatnych. To, że podmiot jest na tej liście w zakresie wydawania np. podpisów kwalifikowanych nie oznacza, że jest stroną zaufaną do innych usług jak przechowywanie kluczy prywatnych.
 • Jeżeli powstała lista podmiotów kwalifikowanych uprawnionych do przechowywania kluczy prywatnych to prosimy o kontakt zwrotny z podstawą prawą i listą podmiotów do tego typu usług.

Wycena i umowa

Tak, można z nami podpisać zamówienie na jeden przetarg. Uruchomieniem zajmiemy się w ciągu godziny od otrzymania zamówienia, a opiekun dedykowany pomoże przy wystawieniu oraz obsłudze postępowania.

Możesz się z nami skontaktować w tym celu za pośrednictwem wiadomości e-mail: spotkania@platformazakupowa.pl

Umowa oraz oferta jest zależna od Państwa indywidualnych potrzeb. Mogą Państwo wycenić taką usługę online wypełniając specjalnie przygotowany do tego formularz.

(Kliknij tutaj) w celu wycenienia usługi.

Wydarzenia

Tak.

Cyklicznie organizujemy wraz z radcami prawnymi szkolenia oraz warsztaty, które odbywają się w całej Polsce.

W celu zapisania się (kliknij tutaj)

Tak.

Jesteśmy otwarci na Twoją propozycję terminu. Nie ograniczamy się do sztywnych dni i godzin. Zgłoś się do nas wskazując preferowany termin. Dostosujemy się do Ciebie! Jesteśmy dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 – 17:00.

Zapisz się (kliknij tutaj)

Wykonawca

Tak. Zapewniamy profesjonalne wsparcie, które świadczone jest od poniedziałku do piątku od 8:00 – 17:00.

Tak. Wykonawcy mogą komunikować się z zamawiającym w sposób elektroniczny za pośrednictwem platformy oraz wysyłać do zamawiającego załączniki (np. odwołania, pytania) opatrzone podpisem kwalifikowanym.

Utworzenie konta na platformie jest opcjonalne, a wykonawca może przeglądać postępowania, składać oferty i zadawać pytania bez uprzedniej rejestracji.

 • Platforma zakupowa zapewnia świadczenie usług zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego w zakresie komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r,
 • Zapewniamy udostępnienie usługi dla Wykonawców w taki sposób, aby właściwości techniczne były niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z produktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych będącymi w powszechnym użyciu, oraz zapewniamy nieograniczony dostęp do postępowań Zamawiającego. 

 

Tak, wykonawcy posiadają szereg możliwości do przeglądania postępowań. Wykonawcy mają możliwość podglądu wszystkich postępowań zamawiającego w profilu nabywcy lub na stronie głównej https://platformazakupowa.pl/.

Zamawiający

W tym celu należy ofertę podzielić na część jawną i część tajną, każdy z plików opisać w nazwie oraz w zawartości, aby nie budziło to żadnych wątpliwości i niekiedy – stosownie do życzenia zamawiającego – spakować w dwa osobne foldery. Należy ponadto sprostać wymogowi wyraźnego zastrzeżenia tajemnicy oraz jego uzasadnienia, kreujące skuteczność zastrzeżenia, oraz zaznaczyć polecenie w systemie dotyczące utajnienia dokumentu. Najistotniejsze wydaje się dokonanie zastrzeżenia i uzasadnienie, gdyż są to wymogi ustawowe, wynikające z przepisu art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. Nie sposób również pominąć przepis art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.), ustanawiający definicję legalną tajemnicy przedsiębiorstwa, a zatem również determinujący zakres i treść składanego uzasadnienia zastrzeżenia.

Dotychczasowe orzecznictwo Izby, również dotyczące aukcji elektronicznych, ciężarem dowodu w zakresie niedziałania systemu informatycznego obciążało wykonawcę (np. z dnia 18 kwietnia 2019 r., KIO 640/19). Takie stanowisko – chociaż formalnie słuszne – powodowało dla wykonawców duże trudności z wykazaniem niedziałania, wobec złożenia oferty przez innych wykonawców. Co do zasady, niedziałanie uniemożliwiające złożenie oferty będzie skutkowało unieważnieniem postępowania (tak: wyrok KIO z dnia 14 stycznia 2019 r., KIO 2671/18), jednakże w jaki sposób wykonawca ma to wykazać, dysponując jedynie zeznaniami świadków i zrzutami ekranu? Do czasu zatem wyklarowania się orzecznictwa, z punktu widzenia wykonawców najwłaściwsze byłoby rozpoczęcie składania oferty dzień przed terminem, co przeczy idei terminu, który może być „wykorzystany” do końca. Stanowisko Izby rygorystycznie nakłada na wykonawcę ciężar dowodu, pomijając obiektywne możliwości zdobycia właściwych i jednoznacznych środków dowodowych – często bowiem dostawcy systemów informatycznych nie badają kwestii takich jak dostępność czy przepustowość, oświadczając, że system w chwili próby składania oferty działał prawidłowo, zaś okoliczność długiego czasu trwania tego procesu mogła wynikać z szeregu różnych innych czynników, których weryfikacji się nie podejmą. Ponadto, podmioty te działają na rynku komercyjnym, zatem również ich „wrażliwość” może być mniejsza niż funkcjonujących w reżimie publicznym zamawiających. W konsekwencji to na wykonawcach spoczywa jeszcze większa odpowiedzialność, wymóg zachowania najwyższej staranności i swoistą „ostrożność” w procesie składania oferty, uwzględniającą mocno rygorystyczne orzecznictwo KIO, gdyż skutki będą polegać na braku uzyskania zamówienia. 

Przedmiotowej kwestii wprost nie regulują przepisy, określając jedynie, że datę przekazania ma być identyfikowalna przez system informatyczny służący do składania ofert (§ 3 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1991)), zatem konieczne jest, aby zamawiający jednoznacznie określił ten moment w SIWZ. W przypadku maila powinien być wpływ na serwer zamawiającego, zaś w przypadku pozostałych środków – wpływ (przekazanie) do systemu zamawiającego lub ePUAP. Tego rodzaju informacja podnosi poziom zaufania pomiędzy zamawiającym a uczestnikami postępowania.

Niestety – dokumentację postępowania rekomendujemy prowadzić zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Przykładowo, protokół zamówienia publicznego lub oświadczenia członków komisji powinny być na piśmie, z kolei oferty, wadium czy JEDZ – w formie elektronicznej. Również w toku postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, w toku rozpoznawania zarówno odwołanie, jak i dalsze pisma mogą mieć formą pisemna lub elektroniczną. Z kolei w przypadku wniesienia odwołania Krajowa Izba Odwoławcza zwraca się do zamawiającego o przekazanie dokumentacji w formie elektronicznej na płycie CD, również w tej formie udostępniane są protokół i załączniki. Przepisy zatem wprowadziły pewien dualizm i w konsekwencji, z uwzględnieniem aspektu praktycznego, zamawiający powinni zatem mieć obie „wersje” – pisemną i elektroniczną – dokumentacji postępowania. 

Nie ulega wątpliwości, że pełnomocnictwo do złożenia oferty, z uwagi na ustawowo zastrzeżony rygor nieważności, powinno mieć tożsamą formę, a zatem elektroniczną – chociaż stanowisko UZP dotyczące „elektronicznego” JEDZ-a i dopuszczające również pełnomocnictwo w formie pisemnej, wywołało liczne wątpliwości, a także głosy sprzeciwu. Dotychczasowa praktyka zobowiązywała zamawiających do żądania oryginału pełnomocnictwa lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. W tym zakresie zmiana formy oferty z pisemnej na elektroniczną niczego nie zmieniła, a zatem w dalszym ciągu pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii – tyle że w formie elektronicznej w sposób przewidziany w przepisie art. 97 § 2 ustawy z dnia z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 540). W konsekwencji nie jest dopuszczalne złożenie pełnomocnictwa poświadczonego za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika. Brak ten jest, jednakże brakiem uzupełnialnym w trybie przepisu art. 26 ust. 3a ustawy Pzp.

Otrzymawszy ofertę, zamawiający ma obowiązek sprawdzić poprawność złożenia i ważność kwalifikowanego podpisu elektronicznego – okoliczności te mają bowiem znaczenie względem przesłanek do odrzucenia oferty. Tutaj zamawiający powinien skorzystać z dostępnych mu narzędzi informatycznych: PEM-HEART, ProCertum Smart Sign, SecureDoc, Adobe Reader czy Szafir. Niestety może się zdarzyć, że narzędzia te nie dostarczą jednolitej odpowiedzi – w tym zakresie pozostają aktualne „tradycyjne” metody, takie jak chociażby opinia biegłego. Jednocześnie sygnalizujemy, że zgodnie z opublikowanym rejestrem dostawców usług zaufania, dostępną na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji (https://www.nccert.pl/uslugi.htm), dostawcą kwalifikowanej walidacji podpisu elektronicznego (o której traktuje przepis art. 33 rozporządzenia eiDAS) jest Asseco Data Systems S.A. 

Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o kwestii algorytmu SHA-1 i zmianie stanowiska Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonej w wyroku z dnia 15 lutego 2019 r., KIO 176/19. Późniejszy dorobek wykazał, że podpis oparty o powyższy algorytm jest ważny, a zatem zamawiający powinni honorować podpisane nim oferty, jako prawidłowo sporządzone i złożone.

W obecnym reżimie prawnym tożsamej regulacji próżno szukać – zamawiający w dalszym ciągu ma obowiązek zwrócić wadium, niezależnie od sposobu jego wniesienia, co w przypadku gwarancji wadialnej w formie elektronicznej jest niemożliwe w dotychczasowym kształcie, zakładającym odesłanie oryginału gwarancji lub poręczenia. Z pomocą może przyjść instytucja Kodeksu cywilnego, polegająca na zwolnieniu z długu. Zgodnie z przepisem art. 508 Kodeksu cywilnego, zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Niekiedy również same gwarancje wadialne traktują o takim rozwiązaniu. Wówczas zamawiający poinformuje za pośrednictwem wykonawcy lub bezpośrednio bank czy ubezpieczyciela o zwolnieniu długu, co spowoduje ustanie odpowiedzialności, a tym samym – wymagany przepisami „zwrot” wadium nastąpi skutecznie. Taki kształt został także przyjęty w uchwalonej przez Sejm nowej ustawie dotyczącej zamówień publicznych. 

Tuż przed wejściem w życie przepisów związanych z „elektronizacją”, praktycy z obawą spoglądali na wnoszenie wadium niepieniężnego w formie elektronicznej. Praktyka wykazała, że wbrew wyrażonym obawom, banki mogą wystawić skuteczne gwarancje wadialne w formie elektronicznej, które można dołączyć do oferty. W przeciwieństwie do oferty, gwarancja wadialna wystawiona w formie elektronicznej, a następnie zeskanowana i podpisana przez tę samą osobę podpisem elektronicznym, nie będzie stanowiła prawidłowego zabezpieczenia. Przedmiotowe stanowisko zajęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 11 grudnia 2018 r., KIO 2426/18 – stanowisko takie, chociaż całkowicie sprzeczne z wykładnią formy elektronicznej na kanwie formy oferty, uzasadnione jest koniecznością bezwarunkowej możliwości zaspokojenia się zamawiającego z przedmiotowej gwarancji. Jeśli pierwotnie gwarancja została sporządzona w formie pisemnej, a zamawiający otrzyma jej poświadczony skan, nie będzie dysponował on tym dokumentem w oryginale. Jednocześnie, ponieważ zwrot oryginału powoduje ustanie odpowiedzialności, nie sposób uznać takiego zabezpieczenia oferty za prawidłowe.

Niestety przepisy nie regulują, w jakiej formie powinno zostać wniesione wadium niepieniężne – pisemnej czy elektronicznej. Wiele zamawiających wprost wskazuje, że z uwagi na wniesienie oferty w formie elektronicznej, do dokumentów składanych wraz z ofertą, niezbędne jest dołączenie wadium w formie elektronicznej – i taka również była rekomendacja Urzędu Zamówień Publicznych. Ponieważ jednak stanowisko powyższe wywodzi się z obowiązku stosowania środków komunikacji elektronicznej, a nie wprost z przepisów ustawy Pzp, trudno jednoznacznie ocenić dopuszczenie na równi w formą elektroniczną formy pisemnej. Wówczas przed terminem składania ofert, Zamawiający powinien otrzymać oryginał gwarancji. Samo brzmienie przepisów nie pozwala na postawienie zamawiającemu, który dopuścił obok formy elektronicznej również formę pisemną, jednoznacznego zarzutu naruszenia przepisów, w szczególności, iż wręcz rozszerza dostępność wykonawcom do zamówienia, jednakże z uwagi na dostrzeżoną pozytywną praktykę ze strony podmiotów wystawiających wadia niepieniężne, dopuszczenie wyłącznie wadium elektronicznego będzie wyborem „bezpieczniejszym”. 

Oświadczenie to jest oświadczeniem, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, wspomnianym w zdaniu poprzedzającym (§ 5 pkt 10 rozporządzenia), zatem powinno zostać złożone w formie w nim określonej. Przepis art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wskazuje, że wykonawca, powinien złożyć oświadczenie w terminie 3 dni od dnia publikacji informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) lub przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach (art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 ustawy Pzp). Jak wskazuje się w orzecznictwie, termin ten ma charakter instrukcyjny i uchybienie, tj. złożenie w terminie późniejszym oświadczenia lub na wezwanie, nie powinno skutkować wykluczeniem (tak: wyrok KIO z dnia 31 stycznia 2018 r., KIO 69/18). Co więcej, jeśli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, a zatem niezależnie od kręgu wykonawców biorących udział, będzie mógł złożyć stosowne oświadczenie, wydaje się, iż może je złożyć – szanując ekonomikę postępowania – już z ofertą (tak: wyrok KIO z dnia 20 marca 2018 r., KIO 408/18).

Platforma przetargowa to portal e-usług dla podmiotów publicznych, JST i firm sektorowych do elektronicznej obsługi przetargów i zakupów do 30tys EUR. Elektronizuj przetargi z Liderem!

DANE FIRMY

OPEN NEXUS SP. Z O. O.
ul. 28 Czerwca 1956 Roku 398B
61-441 Poznań
NIP: 7792363577
KRS: 0000335959

 

Copyright © 2020 Przetargowa.pl | Powered by Open Nexus