Regulamin wydarzeń

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniach stacjonarnych oraz online

§ 2 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:

 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin wydarzeń”
 2. Organizator – firma Open Nexus Sp. z o.o. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000335959, NIP 7792363577, REGON 301196705.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu, która zgłosiła chęć udziału w wydarzeniu w sposób określony na stronie internetowej wydarzenia, tj. poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia lub poprzez zakup biletu.
 4. Zgłaszający – osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zgłoszenia uczestników na szkolenia.
 5. Strona wydarzenia – strona internetowa wydarzenia, którego dotyczy niniejszy Regulamin, zawierająca szczegółowe informacje o wydarzeniu.

 

§ 3 ZGŁOSZENIE

 1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia chęci udziału w wydarzeniu w imieniu własnym lub w imieniu innego Uczestnika.
 2. Zgłaszający podając dane osobowe w imieniu innego Uczestnika zapewnia, że uzyskał wcześniej zgodę od Uczestnika na powierzenie jego danych osobowych Organizatorowi.
 3. Zgłaszający zobligowany jest do podania wszystkich wymaganych danych, zgodnie z wymagalnością pól formularza kontaktowego. Ponadto zobowiązuje się do podania danych prawdziwych.
 4. Dokonanie Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

§ 4 REZYGNACJA

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w wydarzeniu bez podawania przyczyny
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszonych Uczestników 

 

§ 5 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Miejsce, godzina, czas trwania oraz agenda wydarzenia zostały przedstawione na stronie wydarzenia.
 2. W przypadku braku części informacji w momencie dokonywania zgłoszenia Organizator prześle dodatkowe informacje najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do 4. Uczestnik w wydarzeniu zobowiązuje do:
 • Punktualnego przybycia, podpisania listy obecności, a w przypadku wydarzeń płatnych – okazania ważnego biletu w wersji drukowanej lub elektronicznej.
 • Odpowiedzialnego zachowania,
 • Nie używania wulgaryzmów i niecenzuralnego słownictwa,
 • Zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób uczestniczących w wydarzeniu,
 • Poszanowania praw pozostałych Uczestników,
 • Poszanowania praw Organizatora,

 

§ 6  Inne kwestie

 1. Wydarzenie może być nagrywane, filmowane i fotografowane przez Organizatora.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Wydarzenia w otoczeniu prowadzącego oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
 3. Zgłaszając się do udziału w Wydarzenia uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych W POSTACI WIZERUNKU przez Organizatora W POSTACI
 1. udostępniania materiałów z wydarzenia;                                                                                                                          
 2. udostępniania materiałów informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez administratora;                                  
 3. ogólnego rejestrowania przebiegu wydarzenia (zdjęcia i wideo) – umieszczanie tych materiałów na stronie www administratora oraz na profilach administratora w portalach społecznościowych (np. YouTube, Facebook i LinkedIn)
 4. rejestrowania Państwa wizerunku osobistego (zdjęcia i wideo) do celów promocyjnych – umieszczanie tych materiałów na stronie www administratora oraz na profilach administratora w portalach społecznościowych (np. YouTube, Facebook i LinkedIn)        
 1. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej wydarzenia
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 3. W przypadku zmian Regulaminu mających wpływ na zasady uczestnictwa po zapisaniu lub zakupieniu biletów przez Zgłaszającego obowiązują go postanowienia Regulaminu z dnia zgłoszenia.

Załącznik nr 1. Klauzula informacyjna dla uczestnika Webinaru lub szkolenia stacjonarnego

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań. Poznań;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@platformazakupowa.pl  
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:                                                                                              
  1. zawarcia i realizacji umowy z administratorem obejmującej organizację i przeprowadzenie wystąpienia jako Wykonawcy na szkoleniu stacjonarnym lub Webinarze realizowanym i transmitowanym na żywo zwanego dalej  wydarzeniem, transmitowanym na kanale YouTube administratora                                                                                                               
  2. udostępniania materiałów z wydarzenia;                                                                                                                          
  3. udostępniania materiałów informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez administratora;                                  
  4. ogólnego rejestrowania przebiegu wydarzenia (zdjęcia i wideo) – umieszczanie tych materiałów na stronie www administratora oraz na profilach administratora w portalach społecznościowych (np. YouTube, Facebook i LinkedIn)
  5. rejestrowania Państwa wizerunku osobistego (zdjęcia i wideo) do celów promocyjnych – umieszczanie tych materiałów na stronie www administratora oraz na profilach administratora w portalach społecznościowych (np. YouTube, Facebook i LinkedIn)                                        
  6. realizacji obowiązków prawnych administratora wynikających z odrębnych przepisów związanych z rachunkowością a także praw administratora związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z zawartej umowy,
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, odpowiednio:                                                                                         
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) i f) dla ust. 3. pkt. A. i B. niniejszej klauzuli,                                                                                             
  2. art. 6 ust. 1 lit. a) dla ust. 3. pkt C., D. i E. niniejszej klauzuli;
 5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy i uczestnictwa w wydarzeniu. Udzielenie zgody w pozostałych przypadkach jest dobrowolne;
 6. Odpowiednio do wyrażonych przez Państwa zgód, dane będą przetwarzane przez media społecznościowe Facebook, LinkedIn w ramach udostępnienia ich na profilach Open Nexus Sp. z o. o. we wspomnianych mediach. Dane mogą być przekazane do tych instytucji w celach rozliczeń lub sprawozdawczości, regulowanych odpowiednimi ustawami, o czym, przy rejestracji na każde z wydarzeń osobno, będzie zamieszczona wyraźna informacja.
 7. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim organom państwowym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
 8. Dane zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu w tym przez okres wynikający z przepisów prawa  w tym w zakresie rachunkowości. Dane zebrane na podstawie zgody będą gromadzone do chwili osiągnięcia celu lub do czasu odwołania udzielonej zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo cofnąć np. poprzez napisanie wiadomości e-mail na adres: iod@platformazakupowa.pl 
 9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawa ich przetwarzania jest zgoda), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.