warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Immanentną cechą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do wyboru wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie są warunki...