UZP a edukacja Zamawiających

Urząd Zamówień Publicznych informuje na swojej stronie internetowej na temat bogatej oferty edukacyjnej na ten rok. Jak wskazuje Urząd w roku 2021 działania edukacyjne skoncentrowane będą na obszarze nowego prawa zamówień publicznych, jak również koncesji na roboty budowlane lub usługi, kontroli procesu udzielania zamówień czy zrównoważonych i innowacyjnych zamówień publicznych.

Zaplanowane zostały szkolenia, konferencje i seminaria adresowane do szerokiego grona uczestników systemu zamówień publicznych (zamawiających, wykonawców, kontrolerów), ale także przygotowanie publikacji, wzorcowych dokumentów, przykładów dobrych praktyk i innych  materiałów przewidzianych do publikacji na stronie internetowej Urzędu. 

Urząd będzie kontynuował projekt pt. „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/projekty/profesjonalizacja-kadr-w-zamowieniach-publicznych ), realizowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne). Adresatami tego projektu są: pracownicy administracji publicznej (rządowej i samorządowej, w tym jednostek podległych), zajmujący się zamówieniami publicznymi, pracownicy instytucji kontrolujących proces udzielania zamówień publicznych.

Wszyscy uczestnicy rynku zamówień publicznych w Polsce oczekują również na zapowiadany prze Urząd Zamówień Publicznych komentarz do nowego prawa zamówień publicznych.  

Więcej na ten temat na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznychhttps://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/bogata-oferta-edukacyjna-na-2021-rok/bogata-oferta-edukacyjna-na-2021-rok

  • Avatar

    Społeczność Praktyków Zamówień Publicznych. Pokazujemy elektronizację przetargów krok po kroku. Prezentujemy narzędzia, skuteczne techniki i rozwiązania, które z powodzeniem można wdrożyć w każdej jednostce.

To cię może zainteresować