Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAkty prawne i komentarzeDz.U.2020.2439 z dnia 2020.12.31 Ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych

Dz.U.2020.2439 z dnia 2020.12.31 Ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Dz.U.2020.2439 z dnia 2020.12.31

Status: Akt obowiązujący 

Wersja od: 31 grudnia 2020r. 

Wejście w życie:

1 stycznia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1 

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

Na podstawie art. 272 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) zarządza się, co następuje:

§  1.  Rozporządzenie określa zakres informacji zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, zwanym dalej „BZP”, oraz tryb przekazywania tych ogłoszeń.

§  2.  Określa się zakres informacji zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych w BZP dla następujących ogłoszeń:

1) ogłoszenia o zamówieniu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) ogłoszenia o wyniku postępowania, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) ogłoszenia o konkursie, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) ogłoszenia o wynikach konkursu, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) ogłoszenia o zmianie umowy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) ogłoszenia o wykonaniu umowy, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) ogłoszenia o spełnianiu okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11-14 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§  3.  Zamawiający zarejestrowany w systemie teleinformatycznym, przy użyciu którego udostępniany jest BZP, przekazuje ogłoszenie do zamieszczenia w BZP po zalogowaniu się w tym systemie i wypełnieniu wybranego formularza ogłoszenia spośród ogłoszeń wskazanych w § 2.

§  4.  

1.  Do postępowań o udzielenie zamówienia lub konkursów wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. w zakresie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych stosuje się przepisy dotychczasowe.

2.  Do umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych zawartych:

1) przed dniem 1 stycznia 2021 r.,

2) po dniu 31 grudnia 2020 r. w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.

– w zakresie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych stosuje się przepisy dotychczasowe.

§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 2 

ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU

I.  

Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu niezależnie od trybu udzielenia zamówienia, postępowania o zawarcie umowy ramowej

1. Podstawowe informacje:

1) rodzaj ogłoszenia;

2) informacja, czy ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego czy umowy ramowej;

3) informacja, czy ogłoszenie dotyczy zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi;

4) nazwa zamówienia publicznego/umowy ramowej nadana przez zamawiającego;

5) identyfikator postępowania (nadawany automatycznie przez system);

6) numer ogłoszenia w BZP (nadawany automatycznie przez system);

7) wersja ogłoszenia (nadawana automatycznie przez system w przypadku zmiany ogłoszenia);

8) data zamieszczenia ogłoszenia (nadawana automatycznie przez system);

9) informacja, czy zamówienie publiczne/umowa ramowa było ujęte w planie postępowań o udzielenie zamówień;

10) jeżeli zamówienie publiczne/umowa ramowa było ujęte w planie postępowań o udzielenie zamówień, numer w BZP, pod którym został zamieszczony plan postępowań o udzielenie zamówień oraz identyfikator pozycji planu postępowań o udzielenie zamówień;

11) informacja, czy o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy (zamówienia zastrzeżone);

12) w przypadku zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi wskazanie, czy o udzielenie zamówienia na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne objęte kodami CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, od 85000000-9 do 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8, określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w art. 361 ust. 1 ustawy (zamówienia zastrzeżone – usługi społeczne);

13) informacja, czy zamówienie publiczne/umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;

14) nazwa projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – jeżeli zamówienie publiczne/umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

2. Zamawiający:

1) nazwa (firma) zamawiającego, w tym, jeżeli dotyczy, oddział zamawiającego;

2) krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich zamawiających – numer REGON lub NIP);

3) adres zamawiającego, w tym ulica, miejscowość, kod pocztowy, województwo, kraj;

4) lokalizacja adresu zamawiającego określona zgodnie ze słownikiem klasyfikacji NUTS 3;

5) numer telefonu lub faksu zamawiającego;

6) adres poczty elektronicznej zamawiającego;

7) adres strony internetowej zamawiającego;

8) rodzaj zamawiającego określony zgodnie z ustawą;

9) przedmiot działalności zamawiającego;

10) informacja, czy postępowanie przeprowadza zamawiający:

a) samodzielnie,

b) jako centralny zamawiający,

c) jako podmiot, któremu inny/inni zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania,

d) jako zamawiający wspólnie z innym zamawiającym/innymi zamawiającymi;

11) w przypadku gdy postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania, dane dotyczące tego podmiotu, w tym nazwa (firma), krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich podmiotów – numer REGON lub NIP), adres, numer telefonu lub faksu, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej;

12) w przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z innym zamawiającym/innymi zamawiającymi:

a) dane dotyczące tych zamawiających, w tym nazwa (firma), krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich zamawiających – numer REGON lub NIP), adres, numer telefonu lub faksu, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej,

b) podział obowiązków między zamawiającymi, w tym informacja, który zamawiający i w jakim zakresie odpowiada za przeprowadzenie postępowania, oraz czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie albo czy zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających,

c) mające zastosowanie przepisy innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub umowy międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, jeżeli postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

3. Tryb udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej:

1) informacja o trybie udzielenia zamówienia oraz o podstawie prawnej udzielenia zamówienia, zgodnej z ustawą-jeżeli ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego;

2) informacja o trybie zawarcia umowy ramowej oraz o podstawie prawnej zawarcia umowy ramowej, zgodnej z ustawą – jeżeli ogłoszenie dotyczy umowy ramowej.

4. Udostępnianie dokumentów zamówienia i komunikacja:

1) adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której będą udostępniane dokumenty zamówienia, w tym SWZ/opis potrzeb i wymagań, oraz ewentualne zmiany i wyjaśnienia ich treści;

2) jeżeli zamawiający nie może udostępnić części dokumentów zamówienia, w tym części SWZ/opisu potrzeb i wymagań, na stronie internetowej prowadzonego postępowania z powodu jednej z sytuacji określonej w art. 65 ust. 1 ustawy, lub ochrony poufnego charakteru informacji w nich zawartych:

a) sposób dostępu do tej części,

b) wymagania związane z ochroną poufnego charakteru tych informacji;

3) informacja, czy wykonawcy będą obowiązani do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, innych oświadczeń lub dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

4) informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, w tym adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, innych oświadczeń lub dokumentów;

5) informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje dotyczące wymogu użycia podpisu elektronicznego;

6) adres strony internetowej, na której są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne – jeżeli zamawiający wymaga ich na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy;

7) informacja, czy zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne – w przypadku, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy;

8) informacja o sposobie dostępu do narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, w przypadku, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy, jeżeli zamawiający ich wymaga;

9) informacje dotyczące wymogu lub dopuszczenia złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego albo dołączenia katalogu do składanej oferty;

10) w przypadku umowy ramowej, o której mowa w art. 315 ustawy, informacja, czy zamawiający przewiduje pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych danych potrzebnych do sporządzenia ofert dostosowanych do wymagań danego zamówienia;

11) w przypadku odstąpienia w całości lub w części od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej:

a) informacja o okoliczności z art. 65 ust. 1 ustawy,

b) informacja o formie składania i sposobie przekazywania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowego środka dowodowego, przedmiotowego środka dowodowego, innych oświadczeń lub dokumentów, zgodnie z art. 65 ust. 2 i 3 ustawy;

12) informacje o języku lub językach, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne oświadczenia lub dokumenty oraz dokonywane niektóre czynności w postępowaniu;

13) informacje wymagane na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), jeżeli zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w ogłoszeniu o zamówieniu;

14) informacja o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jeżeli zamawiający przewiduje takie ograniczenia zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy oraz jeżeli zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w ogłoszeniu o zamówieniu.

5. Przedmiot zamówienia:

1) informacja, czy przed wszczęciem postępowania przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe;

2) numer referencyjny postępowania (jeżeli został nadany przez zamawiającego);

3) informacja o rodzaju zamówienia;

4) informacja, czy zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania;

5) wartość zamówienia, a jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania – łączna wartość poszczególnych części zamówienia oraz wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania; w przypadku umowy ramowej – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia);

6) informacja, czy w ramach postępowania możliwe jest składanie ofert częściowych;

7) jeżeli zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych:

a) liczba oraz wartość poszczególnych części (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia),

b) informacja, czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia,

c) informacja, czy zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy, wraz ze wskazaniem maksymalnej liczby części, jaka może być udzielona jednemu wykonawcy,

d) informacje, o których mowa w pkt 8-19 dla każdej części;

8) krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych) – w przypadku trybu podstawowego, o którym mowa w art. 275 pkt 1 i 2 ustawy;

9) krótki opis potrzeb zamawiającego i podstawowe cechy charakterystyczne dostaw, robót budowlanych lub usług, stanowiące przedmiot zamówienia – w przypadku trybu podstawowego, o którym mowa w art. 275 pkt 3 ustawy;

10) określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane – w przypadku partnerstwa innowacyjnego;

11) główny kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień);

12) dodatkowy kod CPV (informacja podawana tyle razy, ile jest to konieczne);

13) okres realizacji zamówienia lub okres, na który zostanie zawarta umowa ramowa;

14) informacja czy zamówienie obejmuje opcje;

15) jeżeli zamówienie obejmuje opcje, określenie rodzaju i maksymalnej wartości opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji;

16) informacja, czy zamawiający przewiduje wznowienia;

17) opis wznowienia – jeżeli zamawiający je przewiduje;

18) informacja, czy zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 305 pkt 1 ustawy;

19) przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych – jeżeli zamawiający przewidział udzielenie takiego zamówienia;

20) informacja, czy w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia zamawiający:

a) uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy,

b) określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy,

c) żąda określonej etykiety lub wskazuje mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy.

6. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców:

1) informacja, czy zamawiający oprócz obligatoryjnych podstaw wykluczenia wykonawcy określonych w art. 108 ust. 1 ustawy, przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy;

2) informacja o podstawach wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy – jeżeli zamawiający je przewiduje;

3) informacja, czy zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu;

4) określenie warunków udziału w postępowaniu wraz z ich nazwą i opisem – jeżeli zamawiający je przewiduje;

5) informacja o obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy;

6) wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu – jeżeli zamawiający będzie wymagał ich złożenia;

7) wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – jeżeli zamawiający będzie wymagał ich złożenia.

7. Przedmiotowe środki dowodowe:

1) wykaz przedmiotowych środków dowodowych – jeżeli zamawiający będzie wymagał ich złożenia;

2) informacja, czy zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych po złożeniu oferty zgodnie z art. 107 ust. 2 i 3 ustawy (jeżeli dotyczy);

3) jeżeli zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, wskazanie środków podlegających uzupełnieniu (jeżeli dotyczy);

4) wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów (jeżeli zamawiający przewiduje ich złożenie).

8. Inne warunki zamówienia:

1) informacja, czy oferty wariantowe są dopuszczone albo wymagane;

2) informacja, czy złożenia oferty wariantowej wymaga się albo dopuszcza tylko z jednoczesnym złożeniem oferty podstawowej albo zamiast oferty podstawowej;

3) informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;

4) informacje, o których mowa w art. 230 ustawy, oraz adres internetowy aukcji – jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną;

5) informacje dotyczące wadium (jeżeli zamawiający przewiduje wniesienie wadium);

6) informacja, czy zamawiający będzie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

7) wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z opisem tych wymagań (jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania);

8) informacja, czy zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

9. Projektowane postanowienia umowy:

1) informacja, czy zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia;

2) informacje na temat zaliczek na poczet wykonania zamówienia – jeżeli zamawiający przewiduje taką możliwość;

3) informacja, czy zamawiający przewiduje zmiany umowy;

4) jeżeli zamawiający przewiduje zmiany umowy, określenie rodzaju i zakresu zmian oraz warunków ich wprowadzenia;

5) informacja, czy zamawiający przewidział wymagania związane z realizacją zamówienia (jeżeli dotyczy):

a) w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy,

b) obejmujące aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, zgodnie z art. 96 ustawy,

c) w zakresie żądania określonej etykiety lub wskazania mającego zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy.

II.  

Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu w zależności od trybu udzielenia zamówienia oraz w przypadku postępowania o zawarcie umowy ramowej

1. Tryb podstawowy:

1) termin i miejsce składania ofert;

2) termin otwarcia ofert;

3) w przypadku trybu podstawowego, o którym mowa w art. 275 pkt 1 і 2 ustawy:

a) termin związania ofertą,

b) nazwa kryteriów oceny ofert; jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, informacje podaje się dla każdej części (w przypadku gdy kryteria oceny ofert są różne dla każdej z części),

c) informacja, czy w odniesieniu do kryteriów oceny ofert zamawiający:

– określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy,

– żąda określonej etykiety lub wskazuje mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy,

– w ramach kryterium kosztu stosuje rachunek kosztów cyklu życia zgodnie z art. 245 ustawy,

d) sposób oceny ofert (informacja fakultatywna); jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, informacje podaje się dla każdej części (w przypadku gdy sposoby oceny ofert są różne dla każdej z części),

e) określenie wagi, jaką przypisuje się każdemu z kryteriów, z wyjątkiem sytuacji, gdy najkorzystniejszą ofertę określa się wyłącznie na podstawie ceny; jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, informacje podaje się dla każdej części (w przypadku gdy określenie wag jest różne dla każdej części);

4) w przypadku trybu podstawowego, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy, informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji; jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, informacje podaje się dla każdej części;

5) w przypadku trybu podstawowego, o którym mowa w art. 275 pkt 2 і 3 ustawy, jeżeli zamawiający zamierza ograniczyć liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert:

a) maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji,

b) kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców;

6) w przypadku trybu podstawowego, o którym mowa w art. 275 pkt 3 ustawy:

a) krótki opis minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, niepodlegających negocjacjom, które muszą spełnić wszystkie oferty,

b) nazwa kryteriów oceny ofert; jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, informacje podaje się dla każdej części,

c) określenie wagi, jaką przypisuje się każdemu z kryteriów oceny ofert, a jeżeli przypisanie wag nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn na etapie wszczęcia postępowania, wskazanie kryteriów oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego; jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, informacje podaje się dla każdej części,

d) informacja, czy w odniesieniu do kryteriów oceny ofert zamawiający:

– określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy,

– żąda określonej etykiety lub wskazuje mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy,

– w ramach kryterium kosztu stosuje rachunek kosztów cyklu życia zgodnie z art. 245 ustawy.

2. Partnerstwo innowacyjne:

1) termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) termin otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

3) jeżeli zamawiający zamierza ograniczyć liczbę wykonawców, których zaprosi do składania ofert wstępnych:

a) informacja o przewidzianych kryteriach selekcji,

b) informacja o obowiązku złożenia oświadczenia o spełnianiu kryteriów selekcji,

c) wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania kryteriów selekcji, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich złożenia,

d) minimalna liczba wykonawców, których zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych,

e) maksymalna liczba wykonawców, których zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych, jeżeli zamawiający ją określił;

4) nazwa kryteriów oceny ofert; jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, informacje podaje się dla każdej części;

5) określenie wagi, jaką przypisuje się każdemu z kryteriów oceny ofert, a jeżeli przypisanie wag nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn na etapie wszczęcia postępowania, wskazanie kryteriów oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego; jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, informacje podaje się dla każdej części;

6) minimalne wymagania oraz kryteria oceny ofert niepodlegające negocjacjom; jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, informacje podaje się dla każdej części;

7) informacja, czy przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert.

3. Jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:

1) informacja, czy umowa ramowa będzie zawarta z jednym albo z kilkoma wykonawcami;

2) informacja, czy przewiduje się ograniczenie liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową;

3) maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający ograniczył liczbę wykonawców, z którymi zawrze umowę ramową;

4) jeżeli umowa ramowa będzie zawarta z większą liczbą wykonawców, informacja, czy zamawiający udzieli zamówień na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 1, 2 albo 3 ustawy;

5) uzasadnienie dla wyjątkowych przypadków, gdy okres obowiązywania umów ramowych wykraczać będzie poza wskazany w art. 311 ust. 3 ustawy okres.

III.  

Informacje dodatkowe (jeżeli zamawiający podaje informacje dodatkowe)

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

1. Podstawowe informacje:

1) rodzaj ogłoszenia;

2) nazwa zamówienia publicznego nadana przez zamawiającego;

3) identyfikator postępowania (nadawany automatycznie przez system);

4) numer ogłoszenia w BZP (nadawany automatycznie przez system);

5) wersja ogłoszenia (nadawana automatycznie przez system w przypadku zmiany ogłoszenia);

6) data zamieszczenia ogłoszenia (nadawana automatycznie przez system);

7) informacja, czy zamówienie publiczne było ujęte w planie postępowań o udzielenie zamówień;

8) jeżeli zamówienie publiczne było ujęte w planie postępowań, numer w BZP, pod którym został zamieszczony plan postępowań o udzielenie zamówień oraz identyfikator pozycji planu postępowań;

9) informacja, czy ogłoszenie dotyczy zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi;

10) informacja, czy zamówienie publiczne dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;

11) nazwa projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – jeżeli zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

2. Zamawiający:

1) nazwa (firma) zamawiającego, w tym, jeżeli dotyczy, oddział zamawiającego;

2) krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich zamawiających – numer REGON lub NIP);

3) adres zamawiającego, w tym ulica, miejscowość, kod pocztowy, województwo, kraj;

4) lokalizacja adresu zamawiającego określona zgodnie ze słownikiem klasyfikacji NUTS 3;

5) numer telefonu lub faksu zamawiającego;

6) adres poczty elektronicznej zamawiającego;

7) adres strony internetowej zamawiającego;

8) rodzaj zamawiającego określony zgodnie z ustawą;

9) przedmiot działalności zamawiającego;

10) informacja, czy postępowanie przeprowadza zamawiający:

a) samodzielnie,

b) jako centralny zamawiający,

c) jako podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania,

d) jako zamawiający wspólnie z innym zamawiającym/innymi zamawiającymi;

11) w przypadku gdy postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania, dane dotyczące tego podmiotu, w tym nazwa (firma), krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich podmiotów – numer REGON lub NIP adres, numer telefonu lub faksu, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej;

12) w przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z innym zamawiającym/innymi zamawiającymi, dane dotyczące tych zamawiających, w tym nazwa (firma), krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich zamawiających – numer REGON lub NIP), adres, numer telefonu lub faksu, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej.

3. Przedmiot zamówienia:

1) informacja, czy przed wszczęciem postępowania przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe;

2) numer referencyjny postępowania (jeżeli został nadany przez zamawiającego);

3) informacja o rodzaju zamówienia;

4) informacja, czy zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania;

5) wartość zamówienia, a jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania – łączna wartość poszczególnych części zamówienia oraz wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia);

6) w przypadku negocjacji bez ogłoszenia, informacja, czy w ramach postępowania możliwe jest składanie ofert częściowych;

7) w przypadku negocjacji bez ogłoszenia, gdy zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych:

a) wartość poszczególnych części (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia),

b) informacje, o których mowa w pkt 8-10 dla każdej części;

8) krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań);

9) główny kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień);

10) dodatkowy kod CPV (informacja podawana tyle razy, ile jest to konieczne).

4. Tryb udzielenia zamówienia:

1) informacja o trybie udzielenia zamówienia oraz o podstawie prawnej zgodnie z ustawą;

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu (jeżeli dotyczy).

5. Zawarcie umowy:

1) nazwa i adres wykonawcy, a w przypadku negocjacji bez ogłoszenia – wykonawców, z którym/którymi zamawiający zamierza zawrzeć umowę;

2) jeżeli wykonawca prowadzi działalność gospodarczą – krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich wykonawców – numer REGON lub NIP (jeżeli dotyczy));

3) w przypadku negocjacji bez ogłoszenia, gdy zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, informacje, o których mowa w pkt 1 i 2, podaje się dla każdej części.

6. Informacje dodatkowe (jeżeli zamawiający podaje informacje dodatkowe).

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Podstawowe informacje:

1) rodzaj ogłoszenia;

2) informacja, czy ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego czy umowy ramowej;

3) informacja, czy zamówienie publiczne/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy, zamieszczonym w BZP;

4) jeżeli zamówienie publiczne/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy, numer tego ogłoszenia w BZP;

5) informacja, czy ogłoszenie dotyczy zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi;

6) nazwa zamówienia publicznego/umowy ramowej nadana przez zamawiającego;

7) identyfikator postępowania (nadawany automatycznie przez system);

8) numer ogłoszenia w BZP (nadawany automatycznie przez system);

9) wersja ogłoszenia (nadawana automatycznie przez system w przypadku zmiany ogłoszenia);

10) data zamieszczenia ogłoszenia (nadawana automatycznie przez system);

11) informacja, czy zamówienie publiczne/umowa ramowa było ujęte w planie postępowań o udzielenie zamówień;

12) jeżeli zamówienie publiczne/umowa ramowa było ujęte w planie postępowań o udzielenie zamówień, numer w BZP, pod którym został zamieszczony plan postępowań o udzielenie zamówień oraz identyfikator pozycji planu postępowań o udzielenie zamówień;

13) informacja, czy zamówienie publiczne/umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;

14) nazwa projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – jeżeli zamówienie publiczne/umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

2. Zamawiający:

1) nazwa (firma) zamawiającego, w tym, jeżeli dotyczy, oddział zamawiającego;

2) krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich zamawiających – numer REGON lub NIP);

3) adres zamawiającego, w tym ulica, miejscowość, kod pocztowy, województwo, kraj;

4) lokalizacja adresu zamawiającego określona zgodnie ze słownikiem klasyfikacji NUTS 3;

5) numer telefonu lub faksu zamawiającego;

6) adres poczty elektronicznej zamawiającego;

7) adres strony internetowej zamawiającego;

8) adres strony internetowej prowadzonego postępowania;

9) rodzaj zamawiającego określony zgodnie z ustawą;

10) przedmiot działalności zamawiającego;

11) informacja, czy postępowanie przeprowadził zamawiający:

a) samodzielnie,

b) jako centralny zamawiający,

c) jako podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania,

d) jako zamawiający wspólnie z innym zamawiającym/innymi zamawiającymi;

12) w przypadku gdy postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania, dane dotyczące tego podmiotu, w tym nazwa (firma), krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich podmiotów – numer REGON lub NIP adres, numer telefonu lub faksu, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej;

13) w przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z innym zamawiającym/innymi zamawiającymi, dane dotyczące tych zamawiających, w tym nazwa (firma), krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich zamawiających – numer REGON lub NIP), adres, numer telefonu lub faksu, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej.

3. Tryb udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej:

1) informacja o trybie udzielenia zamówienia oraz o podstawie prawnej zgodnej z ustawą – jeżeli ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego;

2) informacja o trybie zawarcia umowy ramowej oraz o podstawie prawnej zgodnej z ustawą -jeżeli ogłoszenie dotyczy umowy ramowej;

3) w przypadku postępowania prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu, w tym (jeżeli dotyczy) identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu uzasadniającego udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

4. Przedmiot zamówienia:

1) numer referencyjny postępowania – jeżeli został nadany przez zamawiającego;

2) wartość zamówienia, a jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowiła przedmiot odrębnego postępowania – łączna wartość poszczególnych części zamówienia oraz wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania; w przypadku umowy ramowej – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej;

3) jeżeli zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych:

a) liczba oraz wartość poszczególnych części,

b) informacje, o których mowa w pkt 5-8 (dla każdej części);

4) informacja o rodzaju zamówienia;

5) krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych);

6) określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane – w przypadku partnerstwa innowacyjnego;

7) główny kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień);

8) dodatkowy kod CPV (informacja podawana tyle razy, ile jest to konieczne).

5. Zakończenie postępowania (informacje podawane przez zamawiającego tyle razy, ile jest to konieczne):

1) informacja, czy postępowanie/część postępowania zakończyło się zawarciem umowy czy unieważnieniem postępowania/części postępowania;

2) w przypadku zakończenia postępowania/części postępowania jego unieważnieniem, wskazanie podstawy prawnej i przyczyny unieważnienia postępowania/części postępowania.

6. Oferty (jeżeli dotyczy) – (informacje podawane przez zamawiającego tyle razy, ile jest

to konieczne):

1) liczba otrzymanych ofert, w tym, jeżeli dotyczy, informacja o ofertach wariantowych oraz ofertach dodatkowych;

2) liczba otrzymanych ofert złożonych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców;

3) liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego;

4) liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG;

5) liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt;

6) cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;

7) cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;

8) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia;

9) informacja, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia, jest ofertą wariantową;

10) informacja, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia, uwzględnia określone w kryteriach (jeżeli je określono):

a) aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy,

b) etykietę lub mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy,

c) w ramach kryterium kosztu, rachunek kosztów cyklu życia zgodnie z art. 245 ustawy;

11) informacja, czy do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną.

7. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia – (informacje podawane przez zamawiającego tyle razy, ile jest to konieczne):

1) informacja, czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia;

2) informacja o wielkości przedsiębiorstwa wykonawcy (mikro, mały lub średni przedsiębiorca);

3) nazwa i adres wykonawcy;

4) jeżeli wykonawca prowadzi działalność gospodarczą, krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich wykonawców – numer REGON lub NIP (jeżeli dotyczy));

5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nazwa wszystkich wykonawców, dane adresowe pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy;

6) informacja, czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom;

7) jeżeli realizację części zamówienia wykonawca przewiduje powierzyć podwykonawcom, informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

8. Umowa:

1) data zawarcia umowy;

2) okres realizacji zamówienia lub okres, na który została zawarta umowa ramowa;

3) wartość zawartej umowy/umowy ramowej – cena całkowita, podana w ofercie albo maksymalna wartość nominalna zobowiązania, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe;

4) informacja, czy zawarta umowa przewiduje wymagania związane z realizacją zamówienia:

a) w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy,

b) obejmujące aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, zgodnie z art. 96 ustawy,

c) w zakresie żądania określonej etykiety lub wskazania mającego zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy.

9. Informacje dodatkowe (jeżeli zamawiający podaje informacje dodatkowe).

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE

I.  

Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o konkursie, niezależnie od rodzaju konkursu

1. Podstawowe informacje:

1) rodzaj ogłoszenia;

2) nazwa konkursu nadana przez zamawiającego;

3) identyfikator konkursu (nadawany automatycznie przez system);

4) numer ogłoszenia w BZP (nadawany automatycznie przez system);

5) wersja ogłoszenia (nadawana automatycznie przez system w przypadku zmiany ogłoszenia);

6) data zamieszczenia ogłoszenia (nadawana automatycznie przez system);

7) informacja, czy o udział w konkursie mogą się ubiegać wyłącznie uczestnicy zatrudniający osoby należące do kategorii osób społecznie marginalizowanych zgodnie z art. 94 ustawy (konkurs zastrzeżony);

8) informacja, czy konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;

9) nazwa projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – jeżeli konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

2. Zamawiający:

1) nazwa (firma) zamawiającego, w tym, jeżeli dotyczy, oddział zamawiającego;

2) krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich zamawiających – numer REGON lub NIP);

3) adres zamawiającego, w tym ulica, miejscowość, kod pocztowy, województwo, kraj;

4) lokalizacja adresu zamawiającego określona zgodnie ze słownikiem klasyfikacji NUTS 3;

5) numer telefonu lub faksu zamawiającego;

6) adres poczty elektronicznej zamawiającego;

7) adres strony internetowej zamawiającego;

8) rodzaj zamawiającego określony zgodnie z ustawą;

9) przedmiot działalności zamawiającego;

10) informacja, czy konkurs organizuje zamawiający:

a) samodzielnie,

b) jako centralny zamawiający,

c) jako podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli organizowanie konkursu,

d) jako zamawiający wspólnie z innym zamawiającym/innymi zamawiającymi;

11) w przypadku, gdy konkurs organizuje podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli organizowanie konkursu, dane dotyczące tego podmiotu, w tym nazwa (firma), krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich podmiotów – numer REGON lub NIP), adres, numer telefonu lub faksu, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej;

12) w przypadku, gdy konkurs organizuje zamawiający wspólnie z innym zamawiającym/innymi zamawiającymi, dane dotyczące tych zamawiających, w tym nazwa (firma), krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich zamawiających – numer REGON lub NIP, adres, numer telefonu lub faksu, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej.

3. Procedura i rodzaj konkursu:

1) informacja o procedurze konkursu;

2) informacja o rodzaju konkursu.

4. Udostępnianie dokumentów konkursu i komunikacja:

1) adres strony internetowej organizowanego konkursu, na której będą udostępniane dokumenty konkursu, w tym regulamin konkursu oraz ewentualne zmiany i wyjaśnienia ich treści;

2) jeżeli zamawiający nie może udostępnić części dokumentów konkursu na stronie internetowej organizowanego konkursu z powodu ochrony poufnego charakteru informacji w nich zawartych:

a) sposób dostępu do tej części,

b) wymagania związane z ochroną poufnego charakteru tych informacji;

3) informacja, czy uczestnicy konkursu będą obowiązani do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, zgłoszeń do udziału w konkursie nieograniczonym, opracowań studialnych, prac konkursowych, oświadczeń lub innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

4) informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z uczestnikami konkursu, w tym adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, zgłoszeń do udziału w konkursie nieograniczonym, opracowań studialnych, prac konkursowych, oświadczeń lub innych dokumentów;

5) informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje dotyczące wymogu użycia podpisu elektronicznego;

6) adres strony internetowej, na której są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne, jeżeli zamawiający wymaga ich na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy;

7) informacja, czy zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia opracowań studialnych lub prac konkursowych przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne, w przypadku, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy;

8) informacja o sposobie dostępu do narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, w przypadku, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy, jeżeli zamawiający ich wymaga;

9) w przypadku odstąpienia w całości lub w części od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej:

a) informacja o okoliczności z art. 65 ust. 1 ustawy,

b) informacja o sposobie składania i przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, zgłoszeń do udziału w konkursie nieograniczonym, opracowań studialnych, prac konkursowych, oświadczeń lub innych dokumentów, zgodnie z art. 65 ust. 2 i 3 ustawy;

10) informacja o języku lub językach, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, zgłoszenia do udziału w konkursie nieograniczonym, opracowania studialne, prace konkursowe, oświadczenia lub inne dokumenty oraz dokonywanie niektórych czynności w konkursie;

11) informacje wymagane na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), jeżeli zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w ogłoszeniu o konkursie;

12) informacja o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jeżeli zamawiający przewiduje takie ograniczenia zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy oraz jeżeli zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w ogłoszeniu o konkursie.

5. Przedmiot konkursu:

1) numer referencyjny konkursu (jeżeli został nadany przez zamawiającego);

2) informacja, czy konkurs poprzedza udzielenie zamówienia na usługi projektowania architektonicznego lub projektowania architektoniczno-budowlanego;

3) krótki opis przedmiotu konkursu;

4) główny kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień);

5) dodatkowy kod CPV (informacja podawana tyle razy, ile jest to konieczne);

6) informacja, czy w odniesieniu do opisu przedmiotu konkursu zamawiający określił:

a) aspekty społeczne, w szczególności uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników,

b) aspekty środowiskowe,

c) aspekty innowacyjne.

6. Nagrody:

1) informacja o rodzaju nagrody;

2) liczba nagród dla autora wybranej pracy konkursowej lub autorów wybranych prac konkursowych;

3) planowana liczba prac konkursowych, które zostaną nagrodzone;

4) wartość nagród pieniężnych lub rzeczowych (jeżeli zamawiający przewidział takie nagrody);

5) jeżeli nagrodą w konkursie jest zaproszenie autora lub autorów wybranych prac konkursowych do negocjacji w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej:

a) wartość zamówienia,

b) tryb udzielenia zamówienia.

7. Kwalifikacja podmiotowa uczestników konkursu:

1) wykaz wymagań, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu;

2) informacja, czy ustanowiono środowiskowe lub społeczne wymagania;

3) informacja, czy przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień do opracowania pracy konkursowej lub wykonania na jej podstawie usługi lub, w przypadku konkursu dwuetapowego – również opracowania studialnego;

4) informacja o wymaganych uprawnieniach do opracowania pracy konkursowej lub wykonania na jej podstawie usługi lub w przypadku konkursu dwuetapowego, również opracowania studialnego – jeżeli przepisy szczególne wymagają posiadania takich uprawnień;

5) wykaz podmiotowych środków dowodowych – jeżeli zamawiający będzie wymagał ich złożenia.

8. Kryteria oceny prac konkursowych/opracowań studialnych:

1) rodzaj, nazwa kryteriów oceny prac konkursowych/opracowań studialnych;

2) znaczenie poszczególnych kryteriów oceny prac konkursowych/opracowań studialnych;

3) informacja, czy w odniesieniu do kryteriów oceny prac konkursowych zamawiający określił aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne.

II.  

Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o konkursie w zależności od rodzaju oraz procedury konkursu

1. Procedura konkursu nieograniczonego:

1) w przypadku konkursu jednoetapowego, termin składania prac konkursowych;

2) w przypadku konkursu dwuetapowego:

a) informacja, czy zamawiający zamierza ograniczać liczbę uczestników konkursu, którzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu konkursu,

b) jeżeli zamawiający zamierza ograniczyć liczbę uczestników konkursu, którzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu konkursu, liczba tych uczestników oraz kryteria oceny opracowań studialnych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów,

c) termin składania opracowań studialnych.

2. Procedura konkursu ograniczonego:

1) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie;

2) informacja o obiektywnych wymaganiach.

III.  

Informacje dodatkowe (jeżeli zamawiający podaje informacje dodatkowe).

ZAŁĄCZNIK Nr  5 

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU O WYNIKACH KONKURSU

1. Podstawowe informacje:

1) rodzaj ogłoszenia;

2) nazwa konkursu nadana przez zamawiającego;

3) identyfikator konkursu (nadawany automatycznie przez system);

4) numer ogłoszenia w BZP (nadawany automatycznie przez system);

5) wersja ogłoszenia (nadawana automatycznie przez system w przypadku zmiany ogłoszenia);

6) data zamieszczenia ogłoszenia (nadawana automatycznie przez system);

7) numer ogłoszenia o konkursie zamieszczonego w BZP;

8) informacja, czy o udział w konkursie mogli ubiegać się wyłącznie uczestnicy zatrudniający osoby należące do kategorii osób społecznie marginalizowanych zgodnie z art. 94 ustawy (konkurs zastrzeżony);

9) informacja, czy konkurs dotyczył projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;

10) nazwa projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – jeżeli konkurs dotyczył projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

2. Zamawiający:

1) nazwa (firma) zamawiającego, w tym, jeżeli dotyczy, oddział zamawiającego;

2) krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich zamawiających – numer REGON lub NIP);

3) adres zamawiającego, w tym ulica, miejscowość, kod pocztowy, województwo, kraj;

4) lokalizacja adresu zamawiającego określona zgodnie ze słownikiem klasyfikacji NUTS 3;

5) numer telefonu lub faksu zamawiającego;

6) adres poczty elektronicznej zamawiającego;

7) adres strony internetowej zamawiającego;

8) adres strony internetowej organizowanego konkursu;

9) rodzaj zamawiającego określony zgodnie z ustawą;

10) przedmiot działalności zamawiającego;

11) informacja, czy konkurs organizował zamawiający:

a) samodzielnie,

b) jako centralny zamawiający,

c) jako podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli organizowanie konkursu,

d) jako zamawiający wspólnie z innym zamawiającym/innymi zamawiającymi;

12) w przypadku gdy konkurs organizował podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli organizowanie konkursu, dane dotyczące tego podmiotu, w tym nazwa (firma), krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich podmiotów – numer REGON lub NIP), adres, numer telefonu lub faksu, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej;

13) w przypadku, gdy konkurs organizował zamawiający wspólnie z innym zamawiającym/innymi zamawiającymi, dane dotyczące tych zamawiających, w tym nazwa (firma), krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich zamawiających – numer REGON lub NIP), adres, numer telefonu lub faksu, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej.

3. Procedura i rodzaj konkursu:

1) informacja o procedurze konkursu;

2) informacja o rodzaju konkursu.

4. Przedmiot konkursu:

1) numer referencyjny konkursu (jeżeli został nadany przez zamawiającego);

2) krótki opis przedmiotu konkursu;

3) główny kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień);

4) dodatkowy kod CPV (informacja podawana tyle razy, ile jest to konieczne).

5. Wynik konkursu:

1) informacja, czy konkurs zakończył się rozstrzygnięciem czy unieważnieniem;

2) w przypadku zakończenia konkursu jego unieważnieniem, wskazanie podstawy prawnej i przyczyny unieważnienia konkursu;

3) data zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu albo unieważnienia konkursu;

4) liczba otrzymanych prac konkursowych, w tym:

a) liczba prac konkursowych niepodlegających ocenie,

b) liczba wybranych prac konkursowych;

5) informacje o autorach wybranych prac konkursowych (według rankingu), w tym:

a) nazwa i adres,

b) jeżeli autorzy prowadzą działalność gospodarczą, krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich przedsiębiorców – numer REGON lub NIP (jeżeli dotyczy)),

c) miejsce lub wyróżnienie jakie otrzymała praca konkursowa,

d) rodzaj nagrody (nagroda rzeczowa, pieniężna lub zaproszenie do negocjacji),

e) wartość nagrody – w przypadku nagród pieniężnych lub rzeczowych;

6) informacja, czy wybrane prace konkursowe uwzględniają aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne (w ramach opisu przedmiotu konkursu, kryteriów oceny prac konkursowych albo wymagań względem wykonawców) – jeżeli aspekty były określone.

6. Informacje dodatkowe (jeżeli zamawiający podaje informacje dodatkowe).

ZAŁĄCZNIK Nr  6 

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU O ZMIANIE UMOWY

1. Podstawowe informacje:

1) rodzaj ogłoszenia;

2) informacja, czy ogłoszenie dotyczy zmiany umowy czy zmiany umowy ramowej;

3) identyfikator postępowania (nadawany automatycznie przez system);

4) numer ogłoszenia w BZP (nadawany automatycznie przez system);

5) wersja ogłoszenia (nadawana automatycznie przez system w przypadku zmiany ogłoszenia);

6) data zamieszczenia ogłoszenia (nadawana automatycznie).

2. Zamawiający:

1) nazwa (firma) zamawiającego, w tym, jeżeli dotyczy, oddział zamawiającego;

2) krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich zamawiających – numer REGON lub NIP);

3) adres zamawiającego, w tym ulica, miejscowość, kod pocztowy, województwo, kraj;

4) lokalizacja adresu zamawiającego określona zgodnie ze słownikiem klasyfikacji NUTS 3;

5) numer telefonu lub faksu zamawiającego;

6) adres poczty elektronicznej zamawiającego;

7) adres strony internetowej zamawiającego;

8) rodzaj zamawiającego określony zgodnie z ustawą.

3. Podstawowe informacje o postępowaniu, w wyniku którego została zawarta umowa/umowa ramowa:

1) informacja, czy zamówienie publiczne/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy, zamieszczonym w BZP;

2) jeżeli zamówienie publiczne/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy, numer tego ogłoszenia w BZP;

3) informacja, czy zamówienie publiczne/umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;

4) nazwa projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – jeżeli zamówienie publiczne/umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;

5) informacja o trybie w jakim udzielono zamówienia publicznego/zawarto umowę ramową;

6) informacja o rodzaju zamówienia;

7) nazwa zamówienia publicznego/umowy ramowej nadana przez zamawiającego;

8) przedmiot zamówienia – krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane;

9) główny kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień);

10) dodatkowe kody CPV (informacja podawana tyle razy, ile jest to konieczne).

4. Podstawowe informacje o zawartej umowie/umowie ramowej:

1) data zawarcia umowy/umowy ramowej;

2) okres realizacji zamówienia lub okres, na jaki została zawarta umowa ramowa;

3) nazwa i adres wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową;

4) wartość zawartej umowy/umowy ramowej;

5) numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP.

5. Zmiana umowy/umowy ramowej:

1) data zmiany umowy/umowy ramowej;

2) informacja o podstawie prawnej uprawniającej do zmiany umowy/umowy ramowej;

3) przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej;

4) krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych);

5) wartość zmiany umowy, w tym informacja o wzroście ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej (jeżeli dotyczy);

6) informacja o wcześniejszych zmianach umowy/umowy ramowej obligujących do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy, w tym numer ogłoszenia o zmianie umowy (jeżeli dotyczy).

6. Informacje dodatkowe (jeżeli zamawiający podaje informacje dodatkowe).

ZAŁĄCZNIK Nr  7 

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU O WYKONANIU UMOWY

1. Podstawowe informacje:

1) rodzaj ogłoszenia;

2) identyfikator postępowania (nadawany automatycznie przez system);

3) numer ogłoszenia w BZP (nadawany automatycznie przez system);

4) wersja ogłoszenia (nadawana automatycznie przez system w przypadku zmiany ogłoszenia);

5) data zamieszczenia ogłoszenia (nadawana automatycznie przez system).

2. Zamawiający:

1) nazwa (firma) zamawiającego, w tym, jeżeli dotyczy, oddział zamawiającego;

2) krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich zamawiających – numer REGON lub NIP);

3) adres zamawiającego, w tym ulica, miejscowość, kod pocztowy, województwo, kraj;

4) lokalizacja adresu zamawiającego określona zgodnie ze słownikiem klasyfikacji NUTS 3;

5) numer telefonu lub faksu zamawiającego;

6) adres poczty elektronicznej zamawiającego;

7) adres strony internetowej zamawiającego;

8) rodzaj zamawiającego określony zgodnie z ustawą.

3. Podstawowe informacje o postępowaniu w wyniku którego została zawarta umowa:

1) informacja o charakterze zamówienia;

2) informacja, czy zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy, zamieszczonym w BZP lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3) jeżeli zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy, zamieszczonym w BZP lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer tego ogłoszenia;

4) informacja, czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;

5) nazwa projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – jeżeli zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;

6) informacja o trybie udzielenia zamówienia oraz podstawie prawnej zgodnej z ustawą;

7) informacja o rodzaju zamówienia;

8) nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego;

9) przedmiot zamówienia – krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane;

10) główny kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień);

11) dodatkowe kody CPV (informacja podawana tyle razy, ile jest to konieczne).

4. Podstawowe informacje o zawartej umowie:

1) data udzielenia zamówienia (zawarcia umowy);

2) okres, na jaki została zawarta umowa;

3) nazwa i adres wykonawcy, z którym zawarto umowę;

4) jeżeli wykonawca prowadzi działalność gospodarczą, krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich wykonawców – numer REGON lub NIP (jeżeli dotyczy));

5) wartość umowy – cena całkowita, podana w ofercie albo maksymalną wartość nominalna zobowiązania, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe;

6) numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. Przebieg realizacji umowy:

1) informacja, czy umowa została wykonana;

2) termin wykonania umowy, w tym informacja czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie;

3) informacja o zmianach umowy, w tym informacja o podstawie prawnej uprawniającej do zmiany umowy, przyczyny dokonania zmian, krótki opis zamówienia po zmianie, wartość zmiany wraz z informacją o ewentualnym wzroście wynagrodzenia w związku ze zmianą umowy (jeżeli dotyczy, informacja podawana tyle razy, ile jest to konieczne);

4) łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy;

5) informacja, czy umowa została wykonana należycie;

6) informacja, czy podczas realizacji zamówienia, zamawiający dokonywał kontroli, czy wykonawca spełnił przewidziane w zawartej umowie wymagania związane z realizacją zamówienia (jeżeli dotyczy):

a) w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy,

b) obejmujące aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, zgodnie z art. 96 ustawy,

c) w zakresie żądania określonej etykiety lub wskazania mającego zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy.

6. Informacje dodatkowe (jeżeli zamawiający podaje informacje dodatkowe).

ZAŁĄCZNIK Nr  8 

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU O SPEŁNIANIU OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 11-14 USTAWY

1. Podstawowe informacje:

1) rodzaj ogłoszenia;

2) nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego;

3) identyfikator postępowania (nadawany automatycznie przez system);

4) numer ogłoszenia w BZP (nadawany automatycznie przez system);

5) wersja ogłoszenia (nadawana automatycznie przez system w przypadku zmiany ogłoszenia);

6) data zamieszczenia ogłoszenia (nadawana automatycznie przez system);

7) informacje o wcześniejszych ogłoszeniach o spełnianiu okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11-14 ustawy, wraz z ich numerem w BZP (jeżeli zamieszczano takie ogłoszenia).

2. Zamawiający:

1) nazwa (firma) zamawiającego, w tym, jeżeli dotyczy, oddział zamawiającego;

2) krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich zamawiających – numer REGON lub NIP);

3) adres zamawiającego, w tym ulica, miejscowość, kod pocztowy, województwo, kraj;

4) lokalizacja adresu zamawiającego określona zgodnie ze słownikiem klasyfikacji NUTS 3;

5) numer telefonu lub faksu zamawiającego;

6) adres poczty elektronicznej zamawiającego;

7) adres strony internetowej zamawiającego;

8) rodzaj zamawiającego określony zgodnie z ustawą;

9) przedmiot działalności zamawiającego.

3. Podstawowe informacje o postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki w wyniku którego została zawarta umowa:

1) numer ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy zamieszczonego w BZP;

2) numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP;

3) informacja, czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;

4) nazwa projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – jeżeli zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;

5) informacja o podstawie prawnej, na podstawie której udzielono zamówienia z wolnej ręki;

6) informacja o rodzaju zamówienia;

7) przedmiot zamówienia – krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych);

8) główny kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień);

9) dodatkowe kody CPV (informacja podawana tyle razy, ile jest to konieczne).

4. Potwierdzenie spełniania okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11-14 ustawy:

1) data udzielenia zamówienia (zawarcia umowy);

2) okres, na jaki została zawarta umowa;

3) nazwa i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa;

4) jeżeli wykonawca prowadzi działalność gospodarczą, krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich wykonawców – numer REGON lub NIP (jeżeli dotyczy));

5) informacja, czy nadal spełnione są okoliczności uprawniające do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia wolnej ręki, na podstawie wskazanej w pkt 3.5.

5. Informacje dodatkowe (jeżeli zamawiający podaje informacje dodatkowe).

ZAŁĄCZNIK Nr  9 

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU O ZMIANIE OGŁOSZENIA

1. Podstawowe informacje:

1) rodzaj ogłoszenia;

2) przedmiot zamówienia – nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego;

3) numer ogłoszenia w BZP (nadawany automatycznie przez system);

4) data zamieszczenia ogłoszenia (nadawana automatycznie przez system).

2. Zamawiający:

1) nazwa (firma) zamawiającego, w tym, jeżeli dotyczy, oddział zamawiającego;

2) krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich zamawiających – numer REGON lub NIP);

3) adres zamawiającego, w tym ulica, miejscowość, kod pocztowy, województwo, kraj;

4) lokalizacja adresu zamawiającego określona zgodnie ze słownikiem klasyfikacji NUTS 3;

5) numer telefonu lub faksu zamawiającego;

6) adres poczty elektronicznej zamawiającego;

7) adres strony internetowej zamawiającego;

8) rodzaj zamawiającego określony zgodnie z ustawą;

9) przedmiot działalności zamawiającego.

3. Informacje dotyczące zmienianego ogłoszenia:

1) rodzaj zmienianego ogłoszenia wskazany zgodnie z art. 267 ust. 2 ustawy;

2) numer zmienianego ogłoszenia w BZP;

3) identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia.

4. Zmiana ogłoszenia:

1) informacja o punkcie zmienianego ogłoszenia, w którym znajduje się zmieniana lub dodawana informacj a;

2) opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić.

5. Informacje dodatkowe (jeżeli zamawiający podaje informacje dodatkowe).

1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127 oraz z 2019 r. poz. 2469), które na podstawie art. 97 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 1086 i 2275) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

To może Cię zainteresować