Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Regulamin publikacji

Poznań, dn. 12.10.2022

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób publikowania treści w serwisie internetowym udostępnianym pod adresem przetargowa.pl, którego właścicielem jest:

Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez w Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335959, NIP: PL7792363577, REGON: 301196705, kapitał zakładowy 67.000 PLN, reprezentowaną przez: Grzegorza Klimarczyka – Prezesa Zarządu, zwaną dalej: „Open Nexus”.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

Portal – serwis internetowy wydawany i udostępniany przez Open Nexus pod aktualnym adresem przetargowa.pl  oraz pod adresami będącymi przekierowaniem do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją,

Treści/Utwór – wszelkie treści bez względu na ich formę i sposób przekazu udostępniane przez Open Nexus w ramach Portalu wytworzone przez Wykonawcę,

Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która jest autorem Treści umieszczanych przez Open Nexus na Portalu.

Regulamin publikowania treści na PRZETARGowa.pl

1. Przedmiot Regulaminu

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu  jest publikacja Treści/Utworu (dalej także jako “utwór”) Wykonawcy na Portalu, drukowanej wersji przetargowa.pl (wydawanej w formie czasopisma) oraz publikacji na innych stronach należących do Open Nexus. 
 2. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. Open Nexus Sp. z o.o. oświadcza, że nie będzie wykorzystywać licencji do celów komercyjnych. 
 3. Wykonawca oświadcza, iż publikacja, o której mowa w ust. 1 jest przejawem jego samodzielnej działalności twórczej i nie będzie naruszać praw osób trzecich.
 4. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń o naruszenie przez Open Nexus praw autorskich w związku z utworem o którym mowa w §1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Wykonawca zwolni Open Nexus z odpowiedzialności za takie naruszenia i pokryje wszelkie szkody oraz straty Open Nexus związane z ww. roszczeniami. 
 5. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest również udzielenie Open Nexus licencji na przedmiot Regulaminu określony w §1 ust. 1 niniejszego Regulaminu
 6. Wykonawca ma prawo, opublikować  utwór w innych miejscach.
 7. Najlepsze treści będę udostępniane w miesięczniku i wysyłane bezpłatnie w formie newslettera subskrybentom wraz z opcją zakupienia czasopisma w wersji drukowanej w księgarniach Internetowych, lub innych uprawnionych do tego podmiotach, na co Wykonawca wyraża zgodę i oświadcza, iż nie będzie w związku z powyższym rościł sobie żadnych praw.
 8. Open Nexus zastrzega sobie do dowolnego i uznaniowego prawa do zamieszczania i usuwania z przetargowa.pl jak i innych nośników utworu, o którym mowa w §1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

 

2. Prawa autorskie

 1. Przekazując Open Nexus Treści/Utwór, o którym mowa w §1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Wykonawca udziela Open Nexus nieodpłatnej licencji na okres 50 lat, bez możliwości wypowiedzenia licencji i bez ograniczeń terytorialnych (na terenie całego świata) na wszystkich polach eksploatacji określonych w art 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na polach eksploatacji związanych z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową, a także do:
 1. używania i wykorzystywania  Treści/Utworu,
 2. wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na płytach kompaktowych i Pamięci Masowej USB czy umieszczaniu na stronach internetowych i mediach społecznościowych;
 3. publicznego wykonywania, wystawiania i wyświetlania utworu na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, w tym publicznego udostępniania publikacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 4. wprowadzania egzemplarzy drukowanych do obrotu;
 5. wydawania i rozpowszechniania Treści/Utworu jako materiału promocyjnego;
 6. wprowadzania Utworu do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet;
 1. W związku z udzieleniem nieodpłatnej licencji o której mowa w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Open Nexus ma prawo do udzielania dalszych sublicencji.
 2. W związku z udzieleniem nieodpłatnej licencji o której mowa w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Wykonawca zezwala na bezpłatne korzystanie z autorskich praw zależnych do Treści/Utworu o którym mowa w §1 ust, 1 niniejszego Regulaminu przez cały okres trwania licencji na ww. utwór w tym do dowolnego dokonywania zmian w  Treści/Utworze.
 3. Wykonawca,  wyraża bezpłatną zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku przez Open Nexus, w szczególności uzyskanego w związku z przesłaniem zdjęcia przez autora zamieszczanego przy opisie autora publikowanego materiału.  
 4. Licencja, o której mowa w niniejszym paragrafie ma charakter niewyłączny.

3. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Open Nexus.
 2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, z mocy  prawa  lub ostatecznego  albo  prawomocnego  orzeczenia  organu administracyjnego lub sądu,  zostaną  uznane  za  nieważne  lub  nieskuteczne,  pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu zachowują pełną moc i skuteczność, a nieważne lub nieskuteczne postanowienia  Regulaminu zostaną zastąpione przez Wykonawcę i Open Nexus możliwie najbliższymi pierwotnym postanowieniom zapisami.
 3. Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu jest klauzula informacyjna RODO.

 

Załącznik nr 1. Klauzula informacyjna dla Wykonawców publikujących na Portalu. 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@platformazakupowa.pl  
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:                                                                                              
   1. zawarcia i realizacji umowy z administratorem obejmującej  publikację artykułu Wykonawcy na portalu PRZETARGowa.pl  udostępnionym przez Internet (w tym portale społecznościowe) zwany dalej PRZETARGowa.pl oraz w formie czasopisma drukowanego i sprzedawanego w księgarniach lub innych uprawnionych do tego podmiotach.  
   2. realizacji uzasadnionego prawnie interesu administratora zwłaszcza praw administratora związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z zawartej umowy oraz promocji działalności administratora, realizacji obowiązków prawnych administratora wynikających z odrębnych przepisów związanych z rachunkowością i przepisami podatkowymi,
 1. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,                                                                                                                                                                                
 2. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Udzielenie zgody w pozostałych przypadkach jest dobrowolne;
 3. Dane będą przetwarzane przez media społecznościowe w szczególności na Facebook, LinkedIn, Instagram, Tiktok, Youtube w ramach udostępnienia ich na profilach Open Nexus Sp. z o. o. we wspomnianych mediach. o czym, przy rejestracji na każde z wydarzeń osobno, będzie zamieszczona wyraźna informacja.
 4. Dane mogą być przekazywane odbiorcom w oparciu o zawarte umowy (np. hosting, rozliczenia, marketing, działalność wydawnicza)
 5. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim organom publicznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – dotyczy to m.in zwłaszcza rozliczeń lub sprawozdawczości, regulowanych odpowiednimi ustawami.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (rozliczenie zawartych umów) lub umownym warunkiem zawarcia umowy – niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.
 7. Dane zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu w tym przez okres trwania umowy dotyczącej publikacji artykułów, okresy wynikające z przepisów prawa w tym w zakresie rachunkowości oraz podatków (5 lat od zakończenia roku podatkowego lub obrotowego) jak również przedawnienia roszczeń odpowiednio dla umów o dzieło (2 lata) oraz dotyczących praw autorskich (art. 118 KC). 
 8. Dane zebrane na podstawie zgody będą gromadzone do chwili osiągnięcia celu lub do czasu odwołania udzielonej zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo cofnąć np. poprzez napisanie wiadomości e-mail na adres: iod@platformazakupowa.pl 
 9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawa ich przetwarzania jest zgoda), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 10. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza sytuacjami określonymi w pkt 6.
 11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.