Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAkty prawne i komentarzeM.P.2021.5 z dnia 2021.01.07 Wykaz aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku...

M.P.2021.5 z dnia 2021.01.07 Wykaz aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE

M.P.2021.5 z dnia 2021.01.07

Status: Akt obowiązujący 

Wersja od: 7 stycznia 2021r. 

Wejście w życie:

7 stycznia 2021 r.

OBWIESZCZENIE

PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

z dnia 1 stycznia 2021 r.

w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) ogłasza się wykaz aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm. 1 ) stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH WDRAŻAJĄCYCH PRZEPISY OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU II DO DYREKTYWY 2014/25/UE

Wykaz obejmuje akty prawne wymienione w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE, zwanej dalej „dyrektywą 2014/25/UE”, oraz akty prawne wdrażające przepisy aktów prawnych wymienionych w załączniku II do dyrektywy 2014/25/UE, zawierające procedury zapewniające upublicznienie postępowania prowadzącego do przyznawania na ich podstawie praw i oparcie przyznawania tych praw na obiektywnych kryteriach, przez co prawa te nie stanowią praw specjalnych lub wyłącznych w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Akt prawny wymieniony w załączniku II do dyrektywy 2014/25/UEAkt prawny wdrażający przepisy aktu prawnego wymienionego w załączniku II do dyrektywy 2014/25/UE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, str. 94, z późn. zm.)1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565)
2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1158 i 1814)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE(Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, str. 55)1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie przetargu na budowę nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub na realizację przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowaniena energię elektryczną (Dz. U. poz. 548)
Dyrektywa 97/67/WE ParlamentuEuropejskiego i Rady z dnia 15 grudnia1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług(Dz. Urz. WE L 15 z 21.01.1998, str. 14, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydaniespecjalne, rozdz. 6, t. 3, str. 71, z późn. zm.)1) Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. -Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r.poz. 1041 i 2320)
2) Rozporządzenie Ministra Administracjii Cyfryzacji z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie konkursu na operatora pocztowego wyznaczonego doświadczenia usług powszechnych (Dz. U. poz. 1466)
3) Rozporządzenie Ministra Administracjii Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpisdo rejestru operatorów pocztowych oraz wzoru zgłoszenia dotyczącego prowadzenia działalności pocztowej (Dz. U. poz. 1024)
Dyrektywa 94/22/WE ParlamentuEuropejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badaniei produkcję węglowodorów (Dz. Urz.WE L 164 z 30.06.1994, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 2, str. 262)1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawogeologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, 1339 i 2320)
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwaniei rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża (Dz. U.poz. 1171)
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia10 stycznia 2012 r. w sprawie przetarguna ustanowienie użytkowania górniczego (Dz. U. poz. 101)
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowegoi drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz.UE L 315 z 03.12.2007, str. 1, z późn. zm.)Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.z 2020 r. poz. 1944 i 2400)

1 Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 307 z 25.11.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 337 z 19.12.2017, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 27.

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

To może Cię zainteresować