Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychCzy TREŚĆ OGŁOSZENIA o wykonaniu umowy MOŻE POTWIERDZAĆ należyte wykonanie umowy?

Czy TREŚĆ OGŁOSZENIA o wykonaniu umowy MOŻE POTWIERDZAĆ należyte wykonanie umowy?

Należyte wykonanie umowy, a treść ogłoszenia o wykonaniu umowy

Stosownie do treści § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U z 2020 r., poz. 2415), zamawiający w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej może w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu dostaw lub usług, żądać wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 3 miesięcy.

Przytoczony powyżej przepis w sposób otwarty określa możliwość udokumentowania należytego wykonania dostaw lub usług. Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia może być zatem wskazywane za pomocą nie tylko referencji, ale także różnych innych dokumentów. Ustawodawca pozostawił wykonawcom dowolność co do ich formy i treści, z zastrzeżeniem jednak, że w każdym przypadku z dokumentu takiego powinno wynikać wykonanie dostaw lub usług zgodnie z przyjętym zobowiązaniem umownym (należyte wykonanie zamówienia).

Należy zatem wskazać, że innym dokumentem w rozumieniu w § 9 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia może być również ogłoszenie o wykonaniu umowy, jeśli zakres informacji w nim zawartych, świadczy o spełnieniu ww. wymogu.

Podkreślić jednak należy, że dokumenty wymienione w przedmiotowym rozporządzeniu zawsze podlegają ocenie zamawiającego, dlatego też to wykonawca w sposób rzetelny i kompleksowy winien ocenić, czy „inny dokument”, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, potwierdza spełnienie przez niego warunków udziału w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie posiadanej zdolności technicznej lub zawodowej.

Źródło: TUTAJ.


PRZEGAPIŁEŚ Święto Zamówień Publiczych – POZAP? Szkoda, że Cię nie było! OBEJRZYJ retransmisję pierwszego dnia! 👇 A następnym razem koniecznie pamiętaj, by świętować z nami! 😉

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj