Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychFakultatywna PODSTAWA WYKLUCZENIA na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1

Fakultatywna PODSTAWA WYKLUCZENIA na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1

Przesłanka wykluczenia, okres wykluczenia i podmiotowy środek dowodowy potwierdzający brak podstaw wykluczenia w zakresie:

Fakultatywnej podstawy wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1

przesłanka wykluczenia – ust. 1 pkt 1  – wykluczeniu podlega wykonawca, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne, lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku,
o którym mowa wart. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba że przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne, lub zdrowotne wraz z odsetkami, lub grzywnami, lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności

Zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne.

Podmiotowy środek dowodowy:

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem należy złożyć dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami, lub grzywnami, lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności

Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z  zaświadczeniem  należy  złożyć  dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami, lub grzywnami, lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (źródło) – JEDZ w zakresie dotyczącym braku naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. – Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) – art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

W postępowaniu powyżej progów unijnych Zamawiający żąda podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego brak podstaw wykluczenia na podstawie powyższej przesłanki.

W dokumencie JEDZ wykonawca musi złożyć oświadczenie w zakresie tej przesłanki w części III A

W postępowaniu poniżej progów unijnych Zamawiający żąda oświadczenia (wstępnego), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy potwierdzającego brak podstaw wykluczenia na podstawie powyższej przesłanki.

W postępowaniu poniżej progów unijnych Zamawiający może żądać:

podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego brak podstaw wykluczenia na podstawie powyższej przesłanki. 

– zamiast podmiotowego środka dowodowego w postaci dokumentu ZUS i US, żądać oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (wstępnym), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy


Przegapiłeś TYDZIEŃ Z PLANOWANIEM I WNIOSKAMI? Nic nie szkodzi! Dostęp do nagrań szkoleń i materiałów uzyskasz BEZPŁATNIE pod linkiem 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj