Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychKiedy mam do czynienia z ROBOTĄ BUDOWLANĄ, a kiedy z DOSTAWĄ?

Kiedy mam do czynienia z ROBOTĄ BUDOWLANĄ, a kiedy z DOSTAWĄ?

Robota budowlana czy dostawa? Oto jest pytanie

Wasze pytania: Jak prawidłowo ustalić rodzaj zamówienia np. na modernizację oświetlenia? 

Czy mamy do czynienia z dostawą czy robotą budowlaną, w zakresie jest m.in.:
– wykonanie projektu wykonawczego z uzgodnieniami z PGE,
– demontaż opraw oświetleniowych i montaż nowych na wysięgnikach i słupach,
– budowa linii kablowej w miejsce linii napowietrznej (demontaż słupów i posadowienie nowych na fundamencie prefabrykowanym),
– budowa nowych odcinków oświetlenia (słupy oświetleniowe, linie kablowe, szafy oświetleniowe),

Nasza odpowiedź: Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy dotyczące głównego przedmiotu zamówienia.

Analizy wymaga pojęcie głównego przedmiotu zamówienia. 

W obowiązujących przepisach ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej p.z.p., uregulowane zostały definicje poszczególnych rodzajów zamówień. Zgodnie z art. 7 pkt 21 p.z.p., robotą budowlaną jest wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.11.2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”, lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Natomiast na podstawie art. 7 pkt 4 p.z.p. dostawą jest nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację.

LEX

W analizowanym przypadku możemy mieć do czynienia z każdym z powyższych rodzajów zamówienia. Dlatego też należy posłużyć się dyspozycją art. 27 ust. 1 p.z.p. (źródło), według którego w sytuacji, gdy zamówienie obejmuje równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy dotyczące głównego przedmiotu zamówienia.

W dokonaniu odpowiedniej kwalifikacji powinien pomóc komentarz Urzędu Zamówień Publicznych. Według komentarza:

Główny przedmiot zamówienia ustala się, co do zasady, w świetle zasadniczych, przeważających zobowiązań, które cechują dane zamówienie, przeciwstawiając je zobowiązaniom drugorzędnym, które mają jedynie dodatkowy lub uzupełniający charakter, ale wymaga ich właściwy przedmiot i cel umowy. Pojęcie „główny przedmiot zamówienia” należy utożsamiać z głównym świadczeniem wykonawcy, natomiast zobowiązania drugorzędne ze świadczeniami ubocznymi. Świadczenia uboczne mają charakter instrumentalny względem świadczenia głównego, ponieważ służą jego realizacji lub go uzupełniają. Przy ustaleniu, co jest głównym przedmiotem zamówienia, należy również brać pod uwagę wartość poszczególnych świadczeń, ale jedynie jako jedno z wielu kryteriów.

Prawo zamówień publicznych. Komentarz pod redakcją Huberta Nowaka i Mateusza Winiarza Urząd Zamówień Publicznych Opublikowano: www.uzp.gov.pl

Jeżeli jako główny przedmiot zarysowuje się jako dostawa opraw, natomiast pozostały zakres zamówienia obejmujący roboty budowlane w celu ich zamontowania, należałoby uznać za towarzyszący przedmiotowi głównemu. Wydaje się również, że do zamówienia „podejdą” wykonawcy specjalizujący się w dostawach oświetlenia, a nie stricte firma budowlana, która musiałaby skorzystać z dostawcy (podwykonawcy) głównego przedmiotu.

Więcej wiadomości w newsletterze PRZETARGowa.pl. Bądź na bieżąco! 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj