Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychODMOWA wystawienia REFERENCJI. Co zrobić?

ODMOWA wystawienia REFERENCJI. Co zrobić?

Zamawiający z przyczyn subiektywnych odmawia wystawienia referencji. Zamówienie było przedłużone o dwa lata, za co zamawiający dopłacił w trakcie wykonania zamówienia. Nie zostały potrącone kary, a protokół odbioru wystawiony bez uwag istotnych. Czy wykonawca może posługiwać się oświadczeniem własnym o wykonaniu usługi zamiast referencją przy udziale w postępowaniach? Czym ewentualnie to grozi?

Z rozporządzenia w sprawie przedmiotowych środków dowodowych wynika, że co do zasady wykonawca powinien złożyć dowody potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie dostaw lub usług ujętych w wykazie. Złożenie oświadczenia jest traktowane jako wyjątek od tej zasady. Może następować tylko w przypadku niemożności uzyskania dowodów z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

Wykonawca w oświadczeniu powinien wskazać jakie przyczyny niezależne od niego zadecydowały o niemożności uzyskania dowodów sporządzonych przez podmiot na rzecz, którego wykonywał lub wykonuje dostawy lub usługi.

Za obiektywną przyczynę może zostać uznana również odmowa wystawienia referencji. Jednak to na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania staranności w ubieganiu się o stosowne dowody.

Wyrok KIO z 4.01.2018 r. (sygn. akt KIO 2671/17 źródło) wskazuje, że:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest podjąć starania w celu pozyskania dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia od podmiotu, na rzecz którego było ono realizowane. Dopiero w sytuacji, gdy dokumentu takiego nie będzie w stanie pozyskać, uprawniony jest do złożenia w tym przedmiocie oświadczenia, przy czym brak możliwości pozyskania ww. dokumentu musi wynikać z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze. Z przepisu tego należy również wywieść, że składając zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa powyżej, wykonawca powinien wskazać zamawiającemu, że nie był w stanie pozyskać stosownych dokumentów, a zatem, że podjął środki w celu ich pozyskania, ale środki te okazały się nieskuteczne, a także określić przyczynę nieuzyskania takich dokumentów, przy czym przyczyna ta powinna mieć obiektywny charakter.

Wyrok KIO z 4.01.2018 r. (sygn. akt KIO 2671/17)

Prawodawca pozostawił dużą swobodę w tym zakresie, wymagając jedynie, aby z przedstawionego dokumentu wynikało, że usługi zostały wykonane należycie. W konkretnych przypadkach za takie dokumenty mogą zostać uznane np. pisemne potwierdzenia prawidłowego wykonania, protokoły odbiorów końcowych, a nawet pismo zamawiającego skierowane do wykonawcy po zakończeniu realizacji zamówienia, towarzyszące zwracanej gwarancji należytego wykonania. Do zamawiającego zależy ostateczna ocena, czy dany dokument jest wystarczającym potwierdzeniem prawidłowego wykonania zadania wykazywanego jako doświadczenie wykonawcy.

Więcej wiadomości w newsletterze PRZETARGowa.pl. Bądź na bieżąco! 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj