Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychPodstawy UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI - ustawa Pzp i ustawa o dostępie do informacji...

Podstawy UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI – ustawa Pzp i ustawa o dostępie do informacji publicznej

Udostępnienie na podstawie ustawy Pzp – podstawy prawne

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (źródło) postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, a ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem może mieć miejsce tylko i wyłącznie w przypadkach wynikających z ustawy. 

Zasady udostępniania danych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zawiera art. 74 ust. 1, 2, 4 oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z powyższymi przepisami udostępnieniu podlega protokół z postępowania oraz załączniki do protokołu.

Załącznikami do protokołu zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy Pzp (źródło) są, oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, dowód przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego.

Udostępnienie na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej – podstawy prawne

Art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej definiuje, że każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w jej przepisach. 

Art. 6 ust. 2 ustawy wskazuje, czym jest dokument urzędowy:

Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej

W przypadku zamówień publicznych interpretacji definicji dokonał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie z 28.02.2019 r. (sygn. akt II SAB/Sz 8/19), który zauważył, że:

Informacją publiczną jest treść i postać wszystkich dokumentów urzędowych. Fakt złożenia danego dokumentu w aktach sprawy stanowi jedną, ale nie jedyną z przesłanek uznania danego dokumentu za dokument urzędowy. Dokumentem urzędowym może być zarówno ten, który został skierowany do innego podmiotu jak i ten, który został tylko złożony do akt sprawy (…). Dla uznania istnienia obowiązku udostępnienia w trybie i na zasadach ustawy dokumentów związanych z realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego konieczne jest rozróżnienie podlegających udostępnieniu dokumentów urzędowych od dokumentów wewnętrznych, wobec których taki obowiązek nie występuje. (…) organom władzy publicznej niezbędna jest możliwość podejmowania decyzji dopiero po zebraniu zasobu niezbędnych informacji, uzgodnieniu stanowisk i przeanalizowaniu kilku możliwych wariantów danego rozstrzygnięcia. Dlatego od „dokumentów urzędowych” w rozumieniu art. 6 ust. 2 odróżnia się „dokumenty wewnętrzne” służące wprawdzie realizacji jakiegoś zadania publicznego, ale nieprzesądzające o kierunkach działania organu. Dokumenty takie służą wymianie informacji, zgromadzeniu niezbędnych materiałów, uzgadnianiu poglądów i stanowisk. Mogą mieć dowolną formę, nie są wiążące, co do sposobu załatwienia sprawy, nie są w związku z tym wyrazem stanowiska organu, nie stanowią więc informacji publicznej(…).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie z 28.02.2019 r. (sygn. akt II SAB/Sz 8/19)

O wynikach kontroli NIK w JST dotyczącej udostępniania informacji publicznej w latach 2020–2022 (do końca marca) możesz przeczytać więcej na stronie NIK: KLIKNIJ.


Przegapiłeś TYDZIEŃ Z NIUANSAMI PZP? Nic nie szkodzi! Dostęp do nagrań szkoleń i materiałów uzyskasz BEZPŁATNIE pod linkiem 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj