Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAnalizy eksperckieProcesye-Zamówienia - stan projektu oraz perspektywy na przyszłość #kongresPZP

e-Zamówienia – stan projektu oraz perspektywy na przyszłość #kongresPZP

I KONGRES ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Online już za Nami! Wydarzenie organizowane przez Open Nexus Sp. z o.o., objęte patronatem Urzędu Zamówień Publicznych oraz Politechniki Poznańskiej skupiło ogromną ilość zainteresowanych, uczestników rynku zamówień publicznych w Polsce (na kanale YouTube organizatora w ciągu 24 godzin od startu wydarzenia przekroczono pięć tysięcy wyświetleń). Przedstawiciele zamawiających i wykonawców mieli okazję pozyskać wiedzę, którą dzielili się zaproszeni do udziału w wydarzeniu paneliści, wśród których znalazł się Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak. 

Wszystkim uczestnikom, śledzącym przebieg naszego wydarzenia bardzo serdecznie dziękujemy. Państwa, tak liczna obecność, dodaje nam jeszcze więcej energii dla realizacji naszej misji, którą jest popularyzacja wiedzy z zamówień publicznych.     

Na łamach naszego serwisu przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych paneli Kongresu i poruszanych w ich trakcie zagadnień. 

I KONGRES ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Online rozpoczął panel e–Zamówienia – stan projektu oraz perspektywy na przyszłość z udziałem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Huberta Nowaka. W panelu wzięli ponadto udział: Grzegorz Klimarczyk, Prezes Zarządu Open Nexus Sp. z o.o., Piotr Biernacki, specjalista z zakresu cyfryzacji procesów biznesowych. Tę część wydarzenia poprowadziła Eliza Niewiadomska, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Projekt e-Zamówienia. Stan realizacji

Pierwszy kongresowy panel był okazją do zaprezentowania stanu realizacji projektu e–Zamówienia dokonanego przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Powyższe dało asumpt nie tylko do zapoznania się z aktualnym stanem realizacji ww. projektu, stanowiło również okazję do wymiany wzajemnych doświadczeń między specjalistami posiadającymi doświadczenie oraz wiedzę dotyczącą elektronizacji publicznych procesów zakupowych w Polsce i w Europie.

Realizacja projektu e-Zamówienia to dziś jeden z najważniejszych tematów elektryzujących mocno uwagę wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych w Polsce. Projekt zakłada budowę i wdrożenie platformy, która zapewni kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych w Polsce. Wśród korzyści, które zostaną dostarczone za jego pośrednictwem Urząd Zamówień Publicznych wymienia: zwiększenie zaawansowania elektronizacji, ograniczenie czasu potrzebnego na przygotowanie ogłoszeń, dokumentów zamówienia oraz ich aktualizację, maksymalne wyeliminowanie błędów o charakterze formalnym, zapewnienie kompletności wymaganych danych, zgodność dokumentów z aktualnym stanem prawnym, natychmiastowy dostęp do kompletnych danych dotyczących rynku zamówień publicznych, ponowne wykorzystanie raz wprowadzonych danych, skrócenie czasu przygotowania pojedynczego ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych i Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, w którym zamawiający z Państw Członkowskich Unii Europejskiej zobowiązani są do publikowania określonych ogłoszeń o zamówieniach publicznych TED, zmniejszenie obciążeń zamawiających związanych z wypełnieniem ustawowego obowiązku (finansowy, kompetencyjny).

Elektronizacja. Benchmarki w procesie

Na wstępie swojego wystąpienia Prezes Urzędu Zamówień Publicznych odniósł się do doświadczeń innych krajów związanych z elektronizacją procesów zakupowych, wspominając jednocześnie o początkach koncepcji elektronizacji polskiego rynku sięgających w zasadzie jeszcze 2015 roku. W ocenie Prezesa wszystkie dotychczasowe doświadczenia, także i te związane z niepowodzeniami, są wykorzystywane w trakcie obecnych prac nad projektem. 

W dalszej części swojego wystąpienia Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przedstawił szczegółowy harmonogram realizacji projektu obejmujący w sumie sześć etapów. Na chwilę obecną zrealizowany w pełni zastał etap pierwszy – Wykonanie Projektu Technicznego oraz wstępnego projektu Portalu dostępowego Platformy. Aktualnie Urząd jest na etapie równoległej realizacji etapu drugiego oraz trzeciego. Etap drugi obejmuje: implementację Portalu dostępowego Platformy, Moduł Tożsamości, System Obsługi Zgłoszeń. 

Odbiór etapu drugiego wiąże się z dostępem do całej Platformy. Wykonanie i odbiór Biuletynu Zamówień Publicznych, zgodnie z przyjętym harmonogramem zaplanowano na ostatni kwartał obecnego roku. Odbiór produktów drugiej części etapu trzeciego, a więc: Moduł Ofert/Wniosków, Komponent Kryptograficzny, Zarządca Kluczy został zaplanowany na pierwszy kwartał przyszłego roku.

E – Zamówienia. Plan B  

Hubert Nowak, Prezes UZP

Dodatkowo Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zwrócił uwagę na …. plan B, który polega na modyfikacji miniPortalu, który będzie dostępny dla użytkowników systemu zamówień publicznych tak długo, dopóki w pełni, z wszystkimi funkcjonalnościami nie zostanie udostępniona Platforma e– Zamówienia. Tak więc miniPortal (bis) ma stanowić w ocenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych swoisty bufor bezpieczeństwa na wypadek ewentualnych opóźnień w realizacji projektu, co stanowić ma zabezpieczenie także, a może i przede wszystkim, na wypadek dalszego dynamicznego rozwoju pandemii w okresie nadchodzącej jesieni. 

3 … 2 … 1 … Start!

Zgodnie z deklaracją Prezesa Urzędu 02.11 ma zostać udostępniony Menedżer Tożsamości w celu zalogowania do Platformy e–Zamówienia, co umożliwi na tym etapie m.in. otrzymywanie informacji na temat poszczególnych etapów projektu. Jednocześnie Prezes Urzędu zachęcił, do w miarę sukcesywnego logowania się do ww., z uwagi na potencjalne problemy związane z funkcjonowaniem systemu, gdy w jednym momencie zechce z niego skorzystać zbyt duża liczba uczestników. Wyżej wskazana data oraz funkcjonalności planowane do udostępnienia w tym czasie będą stanowiły tym samym pierwszą szansę do szerszego zapoznania się z Platformą e–Zamówienia. 

Co najważniejsze, na koniec swojego wystąpienia podczas panelu Prezes Urzędu Zamówień Publicznych odniósł się do szerszej wizji i modelu współpracy między operatorem publicznym, a pozostałymi operatorami w procesie elektronizacji rynku zamówień w Polsce. Projekt ma za zadanie współtworzenie harmonijnego środowiska współpracy ww. podmiotów z zapewnieniem ostatecznej pełnej swobody korzystania i wyboru funkcjonalności dla swoich procesów po stronie zamawiających. Ważnym również stał się stał się sygnał wysłany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczący elektronizacji Krajowej Izby Odwoławczej. 

e-Zamówienia z punktu widzenia operatora platformy komercyjnej

Grzegorz Klimarczyk, Open Nexus Sp. z o.o.

Drugi z uczestników panelu poświęconego projektowi e–Zamówienia, Grzegorz Klimarczyk przedstawił swoją wizję z punktu widzenia operatora prywatnej platformy, akcentując już na samym wstępie swojej wypowiedzi korzyści płynące z synergii równoległego funkcjonowania rozwiązań oraz misję, jaka przyświeca firmie Open Nexus Sp. z o.o.. Misją tą, jest popularyzacja wiedzy z obszaru zamówień publicznych, ze szczególnym naciskiem na procesy elektronizacji systemu.

Globalne trendy w elektronizacji procesów biznesowych

Piotr Biernacki, MGX Infoservice

Trzeci z uczestników panelu, Piotr Biernacki odniósł się do globalnych trendów, które istnieją w obszarze elektronizacji procesów biznesowych. Ekspert podkreślił bardzo wyraźnie, że automatyzacja procesów oznacza znaczne obniżenie kosztów, w tym przypadku udzielania zamówień publicznych oraz, co równie istotne, stały dostęp ze strony zarówno zamawiających, wykonawców, a także regulatora rynku do wszystkich informacji na temat udzielanych zamówień publicznych. To ogromna szansa na szybkie reagowanie, w przypadku pojawiających się nieprawidłowości. Należy pamiętać o tym, że redukcja kosztów po stronie ofertujących w zamówieniach publicznych, to redukcja dla całego systemu, z uwagi na fakt, iż koszty obsługi tego procesu nie są doliczane w składanych ofertach. To bardzo istotne!

Elektronizacja zamówień publicznych. Digital Marketplace. Model docelowy 

W ramach podsumowania dyskusji prowadzonej w ramach panelu Prezes Urzędu Zamówień Publicznych został również poproszony o podzielenie się swoimi dalekosiężnymi planami oraz spojrzeniem dotyczącym stworzenia prawdziwego Digital Marketplace dla rynku zamówień publicznych w Polsce, który byłby w pełni transakcyjny oraz spójny z szeregiem innych usług świadczonych przez systemy wpisujące się w szeroko rozumiany projekt e-państwa. Prezes wskazał, że mimo, iż powyższe jest oczywiście pożądanym modelem docelowym, warto obecnie skupić się na aktualnie realizowanym projekcie i etapie elektronizacji zamówień publicznych w wymiarze przewidywanym przez Projekt e-Zamówienia, rozumiany jako etap zdecydowanie poprzedzający projekt Elektronizacji 4.0.

Z przebiegiem całego I KONGRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Online można zapoznać się pod linkiem:

To nie koniec!

Już niebawem na łamach Naszego Serwisu przedstawimy szczegółowo przebieg kolejnych paneli, które odbyły się w ramach I KONGRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Online. Jednocześnie pragniemy z ogromną radością poinformować Państwa, iż już dziś rozpoczynamy przygotowania do II KONGRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Online, na który pragniemy bardzo serdecznie zaprosić. Jesteśmy przekonani, że i w trakcie kolejnej edycji Kongresu nie zabraknie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem prawa zamówień publicznych, które rozwiążemy wspólnie z zaproszonymi na to wydarzenie ekspertami.

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Łukasz Laszczyński

    prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji poświęconych prawu zamówień publicznych - komentarzy praktycznych dla „LEX Zamówienia Publiczne”, książek „Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” oraz „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (współautor). Ponad dziesięć lat doświadczenia w systemie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

    View all posts

Popularne w kategorii prawo

Popularne w kategorii ludzie

Wyróżnione w kategorii procesy