Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaFelietonyTAJEMNICA przedsiębiorstwa w nowym PZP - sposób interpretacji

TAJEMNICA przedsiębiorstwa w nowym PZP – sposób interpretacji

Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa zostało już opracowane w dość szerokim zakresie, zatem jedynie co warto przypomnieć to sposób interpretacji, rozumienia, a także prawidłowego wnoszenia zastrzeżenia.

Niemniej jednak często wykonawcy sugerują się tylko oznaczeniem, które informacje powinny być uznane przez zamawiającego za tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Nic bardziej mylnego. Problemem nie jest wydzielenie dokumentów, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa a konstruktywne uzasadnienie, dlaczego właśnie te informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Mając wiedzę w zakresie nie tylko  definicji, a przede wszystkim określone zakresy i działania mają wartość gospodarczą, która faktycznie stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. 

W poprzednim systemie prawnym prawa zamówień publicznych (Pzp 2004), jak i w obecnym stanie prawnym prawa zamówień publicznych nic się nie zmieniło.  Nadal wykonawca musi uzasadnić jasno, jednoznacznie wyjaśnić, które informacje i dlaczego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa u niego, a także wskazać jaki zakres  prac został wykonany w tym celu, aby dokładnie te informacje stanowiły tajemnicę  przedsiębiorstwa. 

Ale ad rem. 


Obejrzyj szkolenie z tajemnicy przedsiębiorstwa w nowym PZP I NIE TYLKO! Wejdź na przetargOS.pl i ciesz się wiedzą zgodną z Europejskimi Ramami Kompetencji! 👇


Art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Według wielu definicji funkcjonujących w wielu komentarzach, a przede wszystkim zgodnie z treścią art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913) (źródło) jest napisane:

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa  rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne  informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym  zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym  się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony  do korzystania informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej  staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913)

Natomiast w ustawie Prawo zamówień publicznych (źródło) wyraźne zostało wskazane oddelegowanie do definicji, dodając warunek, jaki wykonawca musi wykonać, aby zamawiający uwzględnił informacje zawarte w złożonej ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa. Dodano:

(…) jeżeli  wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę  przedsiębiorstwa.

Ustawa Prawo zamówień publicznych

Warto zaznaczyć, że komentowany przepis ustawy Pzp dotyczący tajemnicy przedsiębiorstwa odpowiada regulacji unijnej. Aby uznano informacje za tajemnicę przedsiębiorstwa, należy wyznaczyć kryterium wartości gospodarczej, a także  obowiązkiem wykonawcy jest wykazanie w sposób niebudzący wątpliwości, że dokładnie te informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

W odniesieniu  do wartości gospodarczej zastrzeżonych informacji należy stwierdzić, iż dla jej oceny nie można przyjąć jednolitej miary, wprowadzając np. pewne minimum ujęte  wartościowo. W doktrynie dominuje pogląd, iż pojęcie wartości gospodarczej należy  interpretować liberalnie. Natomiast celem regulacji w zakresie zwalczania nieuczciwej  konkurencji jest konieczność szerokiego ujęcia przesłanki „wartości gospodarczej”. 

Wyrok Sądu Najwyższego z 3 października 2000 r. I CKN 304/00

Wyrok Sądu Najwyższego z 3 października 2000 r. I CKN 304/00 (OSN 2001, Nr 4,  poz. 59 źródło), jednoznacznie określił, że:

Informacja ma charakter technologiczny, kiedy dotyczy  najogólniej rozumianych sposobów wytwarzania, formuł chemicznych, wzorów i metod  działania. Informacja handlowa obejmuje, najogólniej ujmując, całokształt doświadczeń  i wiadomości przydatnych do prowadzenia przedsiębiorstwa, niezwiązanych bezpośrednio z cyklem produkcyjnym. Informacja nieujawniona do wiadomości publicznej to informacja  nieznana ogółowi lub osobom, które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem.

Wyrok Sądu Najwyższego z 3 października 2000 r. I CKN 304/00 (OSN 2001, Nr 4,  poz. 59 źródło)

Reasumując, dana informacja mieści się w pojęciu „tajemnicy” wtedy, kiedy przedsiębiorca wyraża wolę, aby pozostała ona tajemnicą dla pewnych kół odbiorców, konkurentów i wola ta dla innych osób musi być rozpoznawalna. Brak takiej woli, choćby dorozumianej, może skutkować nieuznaniem za tajemnicę. Niemniej jednak każda informacja „nieujawniona do wiadomości publicznej” traci ochronę prawną, gdy każdy przedsiębiorca (w przypadku postępowań o udzielenie  zamówienia publicznego) – konkurent, może dowiedzieć się o niej zwykłą i dozwoloną drogą, np. gdy wiadomość jest przedstawiana w pismach branżowych, fachowych lub specjalistycznych. Bądź gdy z towaru wystawionego na widok publiczny każdy fachowiec może rozpoznać jaką metodą produkcji zostało to wytworzone. I dalej w tym samym wyroku Sąd Okręgowy stwierdził:

<Tajemnica> nie traci zaś swojego  charaktery przez to, że wie o niej pewne ograniczone koło osób, zobowiązanych do dyskrecji  w tej sprawie, jak pracownicy przedsiębiorstwa lub inne osoby, które przedsiębiorca  wtajemnicza w proponowany im interes.

Wyrok Sądu Najwyższego z 3 października 2000 r. I CKN 304/00 (OSN 2001, Nr 4,  poz. 59 źródło)

I dalej:

Tajemnica przedsiębiorstwa jest chroniona z mocy ustawy przez cały okres zatrudnienia oraz w ciągu trzech lat od jego  ustania, chyba że umowa stanowi inaczej lub ustał stan tajemnicy.”

Wyrok Sądu Najwyższego z 3 października 2000 r. I CKN 304/00 (OSN 2001, Nr 4,  poz. 59 źródło)

Dlatego też, aby uznać informację za tajemnicę przedsiębiorstwa, obowiązkiem  przedsiębiorcy jest wyrazić wolę w sposób wyraźny i dorozumiany do zachowania  informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa.

KIO z 12.06.2013  r. – KIO 1283/13

Co ważne z treści wyroku KIO z 12.06.2013  r. – KIO 1283/13 wynika wprost, że informacje o osobach, które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacją o ich kwalifikacjach, stanowić może tajemnicę przedsiębiorstwa, która w przypadku zastrzeżenia jej poufności przy składaniu oferty nie może zostać ujawniona przez zamawiającego.

Informacje, które zostały chociaż raz upublicznione, niekoniecznie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a wręcz gdziekolwiek, są „odtajnione” dla reszty świata. Zatem utajnienie informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w dobie  globalizacji i Internetu jest trudniejsze.  

Artykuł 18 ust. 3 ustawy Pzp

Kolejnym aspektem jest wykładnia art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. Należy pamiętać, że ten przepis stanowi wyjątek od zasady jawności postępowania, czyli nie ma możliwości  rozszerzenia interpretacyjnego tego przepisu prawa. Należy czytać i rozumieć wprost.  Bez własnych domysłów, rozszerzeń, ograniczeń, ponieważ każda taka drobna interpretacja prowadziłaby do zastrzegania określonych informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa w sposób wypaczony i szeroko pojęty. 

Działanie wykonawcy polega na stosowaniu opracowania określonych wymagań, określenia podjęcia działań przy przekazywaniu informacji oraz wskazania możliwości proceduralnych kto i w jakim zakresie, oraz na jaki czas jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa. Natomiast zadaniem zamawiającego  jest obowiązek rzetelnej oceny wprowadzonej i realizowanej skuteczności zastrzeżenia przez wykonawcę określonych informacji.

Warto podkreślić, że ocena ta wymaga wyważenia (zbilansowania) interesu wykonawcy w zachowaniu poufności przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informacji z obowiązkiem zachowania zasady jawności postępowania w szczególności zapewnienia ochrony interesów pozostałych wykonawców.  

Art. 11 ust. 2 ZNKU

Wykonawca, przekazując zamawiającemu określone informacje, jest zobowiązany  do wskazania (tj. dokonania zastrzeżenia), które informacje utajnia, powołując się  na tajemnicę przedsiębiorstwa. Jednocześnie wykonawca zobowiązany jest do wykazania zasadności dokonanego zastrzeżenia, czyli określić, w jaki sposób zostały spełnione wszystkie przesłanki określone w definicji tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 11  ust. 2 ZNKU).

Nie spełnia wymogu samo powołanie się, na spełnianie tych wymogów. Konieczne jest wykazanie, że czynność ta znajduje uzasadnienie w danych okolicznościach i w odniesieniu do przekazywanych informacji. Określone okoliczności muszą mieć charakter obiektywny i weryfikowalny, a także do możliwości i potrzeby poparte dowodami, np. jakie środki bezpieczeństwa zostały podjęte przez wykonawcę w celu zachowania określonej informacji, aby pozostawała ona w poufności.

Uznanie przez wykonawcę za tajemnicę nie może wynikać z własnej interpretacji definicji. Musi to być uzasadnione przekonanie, że określone informacje faktycznie mają odpowiedni charakter i jako całość lub w części, nie są powszechnie znane albo łatwo dostępne osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji z uwzględnieniem zwyczajów i praktyki danej branży lub zawodu. Należy zauważyć, że uznanie danej informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa nie jest uwarunkowane subiektywnymi odczuciami wykonawcy.  Samo przekonanie o wartości posiadanych przez danego wykonawcę informacji jest niewystarczające, ponieważ musi być spełnienie czynników o charakterze  obiektywnym.  

Tajemnicą przedsiębiorstwa mogą być zastrzegane informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą. Informacje te jako całość lub w szczególnym zestawieniu, np. wykaz  zamówień, pośród których znajdują się zarówno zamówienia, które mogą być objęte  klauzulą poufności, realizowane na rzecz podmiotów prywatnych, jak i – mające  co do zasady charakter jawny – czyli realizowane na rzecz podmiotów publicznych, nie mogą być powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób. 


Dowiedz się jeszcze WIĘCEJ na temat tajemnicy przedsiębiorstwa! ZAREJESTRUJ się na przetargOS.pl i uzupełnij wiedzę! 👇

www.przetargOS.pl

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Monika Tecław

    pasjonat zamówień publicznych. Przeczytała niemalże wszystkie komentarze i nadal żyje. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, kilka studiów podyplomowych. Szkoli, pomaga, wspiera, tłumaczy Pzp i wyjaśnia.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne w kategorii felietony