WebNotarius na platformazakupowa.pl

Dla wielu z Nas elektronizacja zamówień publicznych kojarzy sięz… rozczarowaniem. Miało być prościej, szybciej, automatycznie. Nowa ustawa jednak w niewielkim stopniu przewiduje możliwość automatyzacji procesów w toku prowadzenia postępowania, a w konsekwencji – pracy jest więcej.

Jednym z przykładów powyższej sytuacji jest badanie i ocena ofert, za którą zgodnie z art. 54 ust. 1 pzp odpowiedzialność ponosi powołana komisja przetargowa, a nie system teleinformatyczny. Taki stan rzeczy, co oczywiste powoduje szereg obaw związanych z nową rzeczywistością. Jednym z głównych wyzwań, które przed Wami stoją w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest m.in. zbadanie poprawności złożonych podpisów elektronicznych.

W przywołanym temacie Krajowa Izba Odwoławcza podkreśla szczególną rangę dowodu walidacji podpisów za pośrednictwem kwalifikowanych podmiotów uprawnionych do walidacji takich podpisów, zgodnych z artykułem 32 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (ang. eIDAS).

Pierwszą kwalifikowaną usługą w Polsce służącą walidacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych i pieczęci elektronicznych zgodnie z rozporządzeniem eIDAS jest WebNotarius.

W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych, bezpłatnych rozwiązań walidacja za pośrednictwem WebNotariusa wyczerpuje obowiązek Zamawiającego w zakresie badania elektronicznych podpisów kwalifikowanych.

Poniżej fragment uzasadnienia do wyroku KIO o sygn. 1479/19, w którym to Izba oddaliła odwołanie w oparciu o dowód, który stanowił raport z walidacji z aplikacji WebNotarius.

“W uzasadnieniu zarzutu odwołujący podniósł, że zamawiający zaniechał wezwania go do złożenia wyjaśnień dotyczących prawidłowości podpisu elektronicznego złożonego przez odwołującego. Zdaniem Izby zamawiający w analizowanej sprawie nie miał obowiązku wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień. Zamawiający posługując się narzędziem do walidacji podpisu elektronicznego pochodzącego od kwalifikowanego podmiotu uprawnionego do dokonywania walidacji takich podpisów był w stanie zweryfikować czy złożony podpis jest oparty na kwalifikowanym certyfikacie czy też nie.
Niniejszym z nieukrywaną radością informujemy, że na platformazakupowa.pl została udostępniona walidacja podpisów przez WebNotarius. WebNotarius pozwala na potwierdzenie zgodności z autentycznością podpisu cyfrowego, dzięki temu otrzymujemy 100% gwarancję, że dokument nie jest sfałszowany, złożony podpis jest prawidłowy.

Żywię głębokie przekonanie, że wszystkim Zamawiającym, którzy mierzyć się będą z kolejnymi wyzwaniami jakie niesie za sobą elektronizacja, wspomniane narzędzie znacząco ułatwi proces badania kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Instrukcja korzystania z walidacji znajduje się na stronie instrukcji po zalogowaniu się na swoje konto platformazakupowa.pl

Uwaga! WebNotarius służy do badania podpisów kwalifikowanych. Podpisy osobiste oraz zaufane stanowią odrębne rozwiązania, które należy badać zgodnie z instrukcją (link).

Zapraszamy do korzystania!

  • Doradca ds. Zamówień Publicznych oraz Trener w Open Nexus Sp. z o.o. Wdrożył platformę zakupową w ponad 100 jednostkach podległych pod Pzp. Konsultant w zakresie zmian regulaminów zakupowych do 30 tys. EURO.

To Cię może zainteresować

PRZETARGowapl Zamówienia publiczne

New call-to-action

Najpopularniejsze

Nowe PZP. Podsumowanie I Kwartału. Wywiad z Piotrem Mazuro

Nowe Prawo zamówień publicznych. Wnioski po pierwszym kwartale obowiązywania Łukasz Laszczyński: Panie Mecenasie, za Nami pierwszy kwartał obowiązywania nowego Prawa zamówień publicznych. Wobec tego aktu...

Europejskie ramy kompetencji dla specjalistów ds. zamówień publicznych

Nowe Prawo zamówień publicznych. Czy przybliża nas do   zakupów znanych ze świata biznesu? Łukasz Laszczyński:  Panie Andrzeju, mieliśmy okazję odbyć już bardzo wiele rozmów podczas...

Zamówienia publiczne z perspektywy Wykonawców. Elitarny klub, czy powszechnie dostępny rynek?

Wywiad z Andrzejem Malinowskim, Prezydentem PRACODAWCÓW RP Nowe prawo zamówień publicznych. Jak wyglądał proces legislacyjny z perspektywy Pracodawców RP? Łukasz Laszczyński: Od początku obecnego roku w...

PRZETARGowa pl - Czasopismo Prawo Zamówień Publicznych