Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAnalizy eksperckiePrawoAKTY WYKONAWCZE do nowej ustawy prawo zamówień publicznych

AKTY WYKONAWCZE do nowej ustawy prawo zamówień publicznych

Akty wykonawcze do ustawy Pzp

W związku z planowanym wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2021r. ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na stronie Rządowego Centrum Legislacji (dalej RCL) opublikowane zostały pierwsze projekty rozporządzeń wykonawczych. Rozporządzenia, jako akty wykonawcze realizują cele oraz zakres przedmiotowy zawarty w nowej Ustawie pzp. Bez nich stosowanie nowych regulacji w obszarze zamówień publicznych nie byłoby możliwe. Polecamy najnowszy tekst trójki prawników z Kancelarii Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro.

Z tekstu dowiecie się Państwo:

 • jak wygląda aktualny stan prac legislacyjnych dotyczący aktów wykonawczych do nowej ustawy
 • jakich szczegółowych rozwiązań w ich zapisach możemy się spodziewać
 • jak przygotować się do ich praktycznego stosowania
 • gdzie szukać szczegółowych informacji na temat przebiegu prac legislacyjnych
 • ocenę nowych rozwiązań przez ekspertów prawa zamówień publicznych

Nowe rozporządzenia

Dotychczas RCL opublikowało następujące projekty aktów wykonawczych:

 1. Projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania,
 2. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie planu postępowania o udzielenie zamówień publicznych,
 3. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych,
 4. Projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej.

Koszty postępowania odwoławczego

Konieczność wydania rozporządzenia odnoszącego się do kosztów postępowania, jak i wysokości wpisu od odwołania oraz sposobu pobierania wpisu, wynika z art. 576 nowej pzp, które to rozporządzenie zastąpi dotychczasowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu do odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania.

Co nowego?

Część przyjętych merytorycznych rozwiązań projektu rozporządzenia nawiązuje do dotychczasowo obowiązujących regulacji. Nie zmienia się wysokości wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowalne oraz w konkursie, w przypadku zamówień o wartości mniejszej, jak i wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

Nowe regulacje odnoszą się do wysokości wpisu w przypadku odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż progi unijne.  Ustalono jego wysokość na kwotę 7500,00 zł. Określenie wysokości wpisu w tym przypadku stało się konieczne w związku z uwzględnieniem w nowej pzp regulacji zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż progi unijne.

Koniecznym elementem przedmiotowego rozporządzenia stała się również kwestia, wprowadzonej art. 554 ust. 1 nowej pzp, możliwości uwzględniania przez Izbę odwołania w całości lub w części. Powyższe zaś spowodowało, iż przewidziano wprost sposób podziału kosztów stosownie do stopnia uwzględnienia, bądź nieuwzględnienia zarzutów zgłaszanych w postępowaniu odwoławczym.

Ocena prawnika

Jest to z pewnością oczekiwane rozwiązanie, zważywszy na wielokrotnie akcentowane rozbieżności w orzecznictwie KIO i Sądów Okręgowych na tym tle. Chyba śmiało można powiedzieć, że statystycznie w większej ilości orzeczeń dotychczas KIO nie rozdzielała kosztów postępowania proporcjonalnie do stopnia uwzględnienia środka odwoławczego, tak jak ma to miejsce np. w postępowaniu cywilnym. Jednak nie sposób przemilczeć, że w orzecznictwie pojawiały się rozstrzygnięcia odmienne i nie były to przypadki jednostkowe. Zatem niewątpliwie zarówno postanowienia nowej pzp jak i ww. rozporządzenia dają szansę na ujednolicenie rozstrzygnięć w tym zakresie.

Punktem odniesienia dla proporcjonalnego rozstrzygania o kosztach ma być liczba zarzutów uwzględnionych przez Izbę, a to może sprawić, że konieczne będzie bardziej rozważne ich podnoszenie przez odwołujących.

Więcej informacji na temat przebiegu procesu legislacyjnego znajdziecie Państwo pod linkiem: PRZEJDŹ.


SPRAWDŹ szkolenia opracowane na podstawie ProcurCompEU, a w tym KURS Z ENOTICES2! Wejdź na przetargOS.pl i ciesz się wiedzą zgodną z Europejskimi Ramami Kompetencji! 👇


Planowanie zamówień publicznych

Dotychczasowy obowiązek sporządzania planu postępowania o udzielenie zamówień publicznych został rozszerzony w art. 23 ust. 4 nowej pzp o konieczność zapewnienia przez zamawiającego aktualności planu postępowania.

Co nowego?

Nowością jest wprowadzenie wzoru planu postępowania, stanowiącego załącznik do rozporządzenia. Plan ten zawiera informacje o charakterze ogólnym, które odnoszą się do zamawiającego oraz szczegółowe informacje na temat planowanych zamówień publicznych.

Wprowadzona we wzorze możliwość zawarcia informacji dodatkowych, związanych np. ze wstępnymi konsultacjami rynkowymi, czy innowacyjnymi zamówieniami staje się rozwiązaniem przydatnym dla wykonawców zainteresowanych realizacją konkretnego zamówienia publicznego.

U podstaw uzasadnienia dla ujednolicenia planów postępowań wszystkich zamawiających legły argumenty, iż dotychczas wykorzystywanie przez zamawiających własnych wzorów planów nie sprzyjało przejrzystości oraz stanowiło, z perspektywy wykonawcy, przeszkodę dla szybkiego pozyskiwania niezbędnych informacji na temat planowanych zamówień.

Ocena prawnika

Opracowanie wzoru planu postępowań ma na celu ułatwienie wykonawcom pozyskiwanie stosownych informacji, dzięki czemu proces planowania oraz pozyskiwania zamówień zostanie usprawniony.

Więcej informacji na temat przebiegu procesu legislacyjnego znajdziecie Państwo pod linkiem: PRZEJDŹ


ASYSTENT planowania i wniosków specjalnie DLA CIEBIE!

Zastanawiasz się, jak przeprowadzić proces planowania w Twojej jednostce? A może to wnioski spędzają Ci sen z powiek? Mamy na to rozwiązanie! SPRAWDŹ asystentOS.pl! 👇 Narzędzie dedykowane dla wszystkich uczestników procesu planowania i wniosków. Generuj wszystko jednym kliknięciem myszki!


Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

Istotnym elementem zamówień publicznych jest kwestia ich ogłaszania, które w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne odbywa się poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Co nowego?

Projektowane rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, w odróżnieniu od obecnie obowiązującego rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016r., nie określa wzorów ogłoszeń, lecz jedynie wymienia informacje, które powinny zostać zawarte w ogłoszeniach zamieszczanych w BZP. Poszczególne załączniki projektu rozporządzenia określają zakres informacji dla wszystkich rodzajów ogłoszeń zawartych w Biuletynie, do których należą m.in.: ogłoszenia o zamówieniu, o zamiarze zawarcia umowy, o wyniku postępowania, czy ogłoszenia o zmianie i wykonaniu umowy.

Ocena prawnika

Dokonane nową pzp zmiany odnoszące się do nowych rodzajów ogłoszeń spowodowały konieczność uregulowania niniejszej kwestii, również w projekcie rozporządzenia, poprzez określenie zakresu informacji również dla ogłoszeń dotychczas niezamieszczanych w BZP, takich jak np.: ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym.

Zakres informacji ujęty przez projektowane rozporządzenie w znacznej mierze pokrywa się z dotychczasowo obowiązującymi wzorami ogłoszeń, jednocześnie dostosowując obowiązkowe informacje do regulacji nowej pzp oraz wzorów formularzy ogłoszeń ustanowionych przez Komisję Europejską. Nieokreślenie wzorów ogłoszeń ma powodować elastyczność regulacji, która przejawiać się będzie w swobodzie kształtowania graficznego ujęcia obligatoryjnych danych. Wymienienie informacji, jakie powinny być zawarte w ogłoszeniach zamieszczanych w BZP, ustandaryzowane również o regulacje unijne, sprzyjać będzie efektywnemu wyszukiwaniu informacji, jak i kontrolowaniu całego procesu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Więcej informacji na temat przebiegu procesu legislacyjnego znajdziecie Państwo pod linkiem: PRZEJDŹ

Dalsze działania legislacyjne

Powyższa aktywność legislacyjna była spodziewana. Niemniej jednak aktem wykonawczym do nowej pzp, na który bez wątpienia czekają przede wszystkim zamawiający, jest zgodnie z art. 128 ust. 6 nowej pzp projekt rozporządzenia Ministra właściwego do spraw gospodarki, określający rodzaje podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okres ich ważności oraz formy, w jakich mogą być one składane, mając na uwadze potrzebę potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, zapewnienia aktualności podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów i oświadczeń, oraz sposoby komunikacji między zamawiającym, a wykonawcą.

O dalszym przebiegu prac legislacyjnych nad aktami wykonawczymi do nowej pzp będziemy szczegółowo informować w serwisie i poddawać go ocenie Naszych Ekspertów.


KURS eNotices2 dostępny na przetargOS.pl! KLIKNIJ w przycisk poniżej i uzyskaj dostęp do PrzetargOS PREMIUM lub skorzystaj z DEDYKOWANEGO KURSU! 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Authors

 • Katarzyna Tomczyk

  Radca prawny, posiada bogate doświadczenie z zakresu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Kompleksowo wspiera zamawiających w procesie przygotowania i realizacji zamówień publicznych. Posiada praktyczne doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji przetargowych, ze szczególnym uwzględnieniem umów oraz opiniowaniu postępowań w oparciu o środki pochodzące z funduszy unijnych. Doradza także wykonawcom z różnych branż na wszystkich etapach postępowania.

  View all posts
 • Piotr Mazuro

  adwokat, współzałożyciel Kancelarii MCM LEGAL i jej Partner. Wspiera zamawiających publicznych oraz przedsiębiorców z branży projektowej i budowlanej w skomplikowanych projektach infrastrukturalnych na terenie całego kraju oraz sporach sądowych z nimi związanymi. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej projektów realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC oraz współfinansowanych ze środków unijnych. Wielokrotnie występował w charakterze pełnomocnika w postępowaniach odwoławczych przed Zespołami Arbitrów oraz Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Ponadto, reprezentuje klientów w sprawach karnych, w szczególności w sprawach karnych gospodarczych.

  View all posts
 • Zuzanna Lecyk

  specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym. Angażuje się w obsługę klientów indywidualnych oraz obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego. Zajmuje się także prawem zamówień publicznych.

  View all posts

Popularne w kategorii ludzie

Popularne w kategorii procesy

Wyróżnione w kategorii prawo