Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAnalizy eksperckiePrawoKryterium ceny, tryb podstawowy. Odpowiadamy na Wasze pytania

Kryterium ceny, tryb podstawowy. Odpowiadamy na Wasze pytania

Prawo Zamówień Publicznych i procesy, z którymi codziennie mają do czynienia Zamawiający nadal generują wiele pytań. Postanowiliśmy udostępnić dla Was przestrzeń, gdzie co dwa tygodnie możecie pytać o cokolwiek zechcecie — ustawa PZP, platformy zakupowe czy procedury przetargowe.

Dlatego w co drugi piątek miesiąca organizujemy bezpłatny webinar pytań i odpowiedzi dla Zamawiających. Zapraszamy do zapisów!

_____

Poniżej odpowiadamy na przykładowe pytania, które pojawiły się na naszym ostatnim spotkaniu.

Kryterium ceny 100%

Usługa transportu indywidualnego. Nie chcemy zawęzić konkurencji, proszę o określenie propozycji Kiedy można zastosować kryterium ceny 100%? Czy jest jakaś wartość kwotowa wynikająca może z orzecznictwa KIO?

Odpowiedź:

Art 246 ust 2 ustawy Pzp wskazuje, że zamawiający kryterium 100% cena ”może stosować jeżeli określi w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia” W praktyce sytuacja ta może mieć miejsce w przypadku zakupów porównywalnych jakościowo jak np. energia elektryczna.

Wniosek o udostępnienie ofert

Czy na wniosek o udostępnienie ofert złożony po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty złożony przez firmę niestartującą w danym postępowaniu odpowiadamy najpóźniej po trzech dniach, czy niezwłocznie?

Odpowiedź:

Każdy może zwrócić się do zamawiającego o udostępnienie dokumentacji postępowania. Nie ma znaczenia, czy wnioskujący złożył w postępowaniu ofertę, czy nie. Termin nie później niż 3 dni określa maksymalny czas na udostępnienie ofert od momentu ich otwarcia. To czas, który zamawiający ma na analizę ofert i załączników oraz na sprawdzenie ewentualnej tajemnicy przedsiębiorstwa (przed udostępnieniem). Natomiast gdy wniosek o udostępnienie ofert wpływa po dokonaniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej udostępnienie winno nastąpić niezwłocznie.

Zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Zamawiający nie uznał zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawca nie zgadza się z tą opinią. Co może zrobić Wykonawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia od Zamawiającego?

Odpowiedź:

W przypadku sytuacji budzących wątpliwości zamawiający, korzystając z dyspozycji art. 223 ust. 1 p.z.p., powinien zwrócić się do wykonawcy w celu wyjaśnienia oferty w zakresie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, aby nie narazić się na sankcję – przewidzianą w art. 23 ust. 2 z.n.k. – za bezprawne ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa. Konsekwencją nieprawidłowego zastrzeżenia przez wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji, które jej nie stanowią, będzie zdaniem Sądu Najwyższego ujawnienie ich przez zamawiającego. (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21.10.2005 r., sygn. akt III CZP 74/05, Biul. SN 2005/10, poz. 7.)

Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia (…) jest wyłączenie zakazu ujawniania informacji”. W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy wskazał, że zamieszczenie w ofercie informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa, które zostały następnie zweryfikowane przez zamawiającego jako niestanowiące takiej tajemnicy, nie może przesądzać automatycznie o kwalifikacji takiej oferty jako niezgodnej z ustawą i być przyczyną odrzucenia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 n.p.z.p. Odtajnienie oferty będzie więc jedynym skutkiem nieprawidłowego zastrzeżenia zawartych w niej danych. Dobrą praktyką jest wcześniejsze poinformowanie Wykonawcy, co do którego zamawiający dokonuje oceny nieskuteczności zastrzeżeń, że z konkretną datą zamawiający dokona czynności odtajnienia informacji zastrzeżonych. Wykonawcy natomiast od każdej czynności zamawiającego w toku prowadzonego postępowania przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej do Krajowej Izby Odwoławczej.

Tryb podstawowy

Tryb podstawowy. Oczekiwanie na zwiększenie środków finansowych, aby zabezpieczyć wartość najkorzystniejszej oferty. Wykonawca spełnia warunki SWZ. Jest ok. Wyniki jeszcze nie wrzucamy w oczekiwaniu na ostateczne potwierdzenie pieniążków. TZO skończy się za tydzień. Wychodzę z pismem o przedłużenie. Na drugi dzień jeden już złożył oświadczenie o przedłużenie trzech pozostałych wykonawców jeszcze nie bo mają na to czas. Jednak przychodzi kasa. Ogłaszać wyniki? Czy czekać aż zakończy się termin na złożenie oświadczeń o przedłużeniu TZO i wówczas wyniki, bo może zdarzyć się również odrzucenie oferty tego wykonawcy, który się nie zgodził na przedłużenie?

Odpowiedź:


Żaden przepis ustawy Pzp nie reguluje przypadku, o którym mowa w pytaniu. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby dokonać wyboru oferty w pierwotnym terminie związania ofertą, mimo iż Zamawiający zwrócił się o wydłużenie tego terminu.

Dokumenty na platformazakupowa.pl

To ja pytanie do www.platformazakupowa.pl Jeśli tworzymy dokumenty poza platformą i są one podpisywane ręcznie przez komisję przetargową/zamawiającego typu oświadczenia o niekaralności czy konflikcie interesów to, czy dokumenty podpisane własnoręcznie przechowuje się w segregatorze a do zakładki notatki przy danym naszym postępowaniu wrzucamy plik pdf? Czy to jest dobrze i czy ewentualna kontrola tego nie zakwestionuje?

Odpowiedź

Jeżeli dokument powstał na papierze to oryginał jest papierowy i zawsze wersję papierową musimy mieć. Skan dokumentu oczywiście możemy zmieścić w „notatkach” do postępowania na platformie. Jest to dobra praktyka, bo mamy wszystkie dokumenty w jednym miejscu. Nie są to co prawda oryginały (oświadczenia komisji), ale dla celów kontrolnych zazwyczaj wystarczy.

Tryb podstawowy II

Tryb podstawowy — usługa ma być wykonana w maju, zamawiający posiada środki finansowe. Czy po wszczęciu postępowania jest możliwość zrezygnowania z niego w przypadku otrzymania informacji „z góry”, że usługa jest niepotrzebna? Jak to uzasadnić?

Odpowiedź:

Jeżeli okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania nie jest zasadne wystąpią przed otwarciem ofert, zamawiający może unieważnić postępowanie na podst. art. 256. Stwierdzenie braku potrzeby prowadzenia postępowania nie musi być uzasadnione interesem publicznym. Liczy się również w tym przypadku indywidualny interes Zamawiającego, zwłaszcza związany z pojawieniem się możliwości bardziej efektywnego wydatkowania środków finansowych (Prawo zamówień publicznych Komentarz pod redakcją Huberta Nowaka Mateusza Winiarza, Warszawa 2021, str. 768-769)

Zamawiający ma również możliwość unieważnienia postępowania na podst. art. 255 pkt 5 (w przeciwieństwie do art. 256 w tym przypadku istnieje możliwość unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania). “Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  

W tym przypadku muszą zaistnieć 3 przesłanki tj. zmiana ma charakter istotny, jej zaistnienie musi powodować, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym oraz nie można było przewidzieć zmiany okoliczności wcześniej. Przesłanki te muszą wystąpić łącznie oraz muszą mieć charakter trwały i nieprzewidywalny w chwili wszczęcia postępowania. Zamawiający chcąc skorzystać z tej podstawy unieważnienie nie ma dowolności i musi szczegółowo uzasadnić oraz wykazać zaistnienie przesłanek pozwalających na unieważnienie postępowania.

Wykluczenie wykonawcy w trybie podstawowym

Witam, mogę w trybie podstawowym wykluczyć udział podwykonawcy? Czy będzie trzeba uzasadnić zapis?

Odpowiedź:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi lub zamówienia związane z rozmieszczeniem i instalacją w ramach zamówienia na dostawy. Jeżeli zamawiający nie zastrzegł takiego obowiązku, to wówczas wykonawca może powierzyć dowolną część zamówienia podwykonawcy.


Reasumując żaden przepis Pzp nie pozwala zamawiającemu na wykluczenie udziału podwykonawcy. Możliwe jest ograniczenie udziału podwykonawców na zasadach określonych w art. 462 (powierzenie części zamówienia podwykonawcy) oraz art. 121 ustawy Pzp.

Postępowanie unijne — Zmiana terminu otwarcia

Postępowanie unijne — Zmiana terminu otwarcia 5 dni przed otwarciem zamawiający na skutek zadawanych pytań chce zmienić termin otwarcia z 05.04.2022 na 12.04.2022. 30 marca zamawiający wysyła do publikacji w DUUE zmianę. Otrzymuje potwierdzenie wysłania oraz informacje, iż zostanie opublikowane w TED 04.04.2022 r. Czy zamawiający może przed publikacją zamieścić na stronie prowadzonego postępowania odpowiedzi na pytania oraz informację o zmianie terminu otwarcia 48h po przesłaniu do publikacji- art. 137 ust.5?

Odpowiedź:

Tak, po 48 godzinach od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania ogłoszenia o zmianie Zamawiający może na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieścić informację o zmianach terminów na podstawie art. 137 ust. 5 PZP.

Opłaty członkowskie za udział w organizacjach międzynarodowych, umowy za eksploatację artystycznych wykonań

Proszę o pomoc co zrobić w takiej sytuacji: planujemy ogłoszenie postępowania podobnego do poprzedniego plus dodatkowo ma obejmować inwentaryzację na którą poprzednio robiliśmy zapytanie ofertowe (więc część szła przetargiem a część osobno zapytaniem ofertowym poza ustawą). Czy możemy ogłosić je na podst. 214 ust. 1 pkt. 7 (wolna ręka)? Czy możemy podzielić to zamówienie na 2 części: osobno obsługa transakcji gotówkowych parkomatów a druga część inwentaryzacja? Jaka podstawa prawna jeśli tak? I drugi problem: w wewn. planie zamówień publicznych wpisaliśmy tylko kwotę która w tym roku jest zaplanowana na realizację tego zamówienia (planujemy umowę na 30 miesięcy). Czy nie powinnyśmy w planie wpisać całej kwoty zaplanowanej na realizację tego zamówienia? W planie finansowym mamy tylko wartość przewidzianą na ten rok. Dodam, że jestem zupełnie początkująca po str. Zamawiającego

Odpowiedź:

Ad. Część pierwsza:

Aby móc skorzystać z zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki: 

– zamówienie musi być udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, 

– zamówienie musi polegać na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, 

– zamówienie musi być przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego

– zamówienie musi być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego 

– całkowita wartość tego zamówienia musi zostać uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

Jeżeli inwentaryzacja nie była uwzględniona w pierwotnym zamówieniu i jest czymś dodatkowym, nie może na nią zostać udzielone zamówienie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, ponieważ nie była ujęta w zamówieniu podstawowym. W opisanej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie udzielenie zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7 na przedmiot zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego (oczywiście pod warunkiem, że spełnione zostały ww. przesłanki), a na dodatkową usługę inwentaryzacji – w zależności od wartości tego zamówienia — przeprowadzenie odrębnej procedury.

Ad. Część druga:

Tak, plan postępowań publicznych powinien obejmować pełną wartość zamówienia — jeśli przewidujemy zamówienie na okres 30 miesięcy to w planie postępowań powinna się znaleźć pozycja przypisana do określonej procedury i trybu, zależnych od całkowitej wartości tego zamówienia obejmującego okres realizacji przez 30 miesięcy. Plan finansowy konstruowany jest w ujęciu rocznym i obejmuje wartości wydatków planowanych do poniesienia w danym roku. W takiej sytuacji, w zależności od uregulowań wewnątrz jednostki, dobrze by było mieć wcześniej ustalone czy organy właścicielskie jednostki wyrażą zgodę na ogłoszenie postępowania na okres dłuższy niż 1 rok i tym samym zaciągnięcie zobowiązania poza kwotę przewidzianą w rocznym budżecie.

Ustawa o elektromobliność

Pytanie o ustawę o elektromobilność, jakich zamawiających dotyczy? Chodzi o pismo z UZP udostępnione na fb przetargowej? link do grupy: https://www.facebook.com/groups/przetargowaustawanowa

Odpowiedź:

Ustawodawca nałożył wyłącznie na gminy i powiaty mające więcej niż 50.000 mieszkańców oraz województwa obowiązek zapewnienia wykonania zadań publicznych przy udziale podmiotów, które dysponują odpowiednim procentem pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.
Warto jednak zwrócić uwagę, że każdy zamawiający w rozumieniu ustawy Pzp (również zamawiający sektorowy) ma zapewnić minimalne udziały pojazdów nisko- i zeroemisyjnych w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami, których będzie udzielać. Wynika to z art. 68a i 68b ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.


Zamawiający zostali zobowiązani do zapewnienia minimalnych poziomów docelowych udziału niskoemisyjnych i zeroemisyjnych pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami publicznymi, w dwóch okresach: do końca 2025 r. i do końca 2030 r.
Obowiązek ten, zgodnie z art. 68b ustawy, odnosi się do zamówień publicznych:
wartości równej lub przekraczającej progi unijne dotyczące zakupu, leasingu, wynajmu lub dzierżawy z opcją zakupu pojazdów samochodowych;
wartości równej lub przekraczającej progi unijne dotyczące świadczenia usług w zakresie: publicznego transportu drogowego, specjalistycznego transportu drogowego osób, nieregularnego transportu osób, transportu i doręczania przesyłek pocztowych lub paczek, wywozu odpadów wg poniższych kodów CPV:
60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego,
60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób,
60140000-1 Nieregularny transport osób,
90511000-2 Usługi wywozu odpadów,
60160000-7 Drogowy transport przesyłek pocztowych,
60161000-4 Usługi w zakresie transportu paczek,
64121100-1 Usługi doręczania przesyłek pocztowych,
64121200-2 Usługi doręczania paczek;


w zakresie publicznego transportu zbiorowego o wartości przekraczającej wartość progową określoną w art. 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 PE i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.
Wprowadzony został także wymóg sprawozdawczy, aby do dnia 31 stycznia każdego roku, zamawiający przekazywali ministrowi właściwemu do spraw transportu informację za poprzedni rok o liczbie i kategoriach pojazdów objętych ww. zamówieniami, w tym o pojazdach elektrycznych, pojazdach napędzanych wodorem oraz pojazdach napędzanych innymi paliwami alternatywnymi.
źródło: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/czyste-pojazdy

Indywidualna interpretacja o stawce VAT w przypadku Wykonawcy

Co w sytuacji gdy wykonawca posiada interpretację indywidualną z urzędu skarbowego, że może zastosować niższą stawkę VAT w stosunku do pozostałych wykonawców? Kancelaria mi mówi, że nie może, bo zaburzy to konkurencje. Co z porównywalnością ofert?

Odpowiedź:

Krajowa Izba Odwoławcza stoi na stanowisku, że „W celu prawidłowego porównania cen ofert, złożonych w trybie zamówień publicznych, zamawiający powinien szczegółowo badać stawkę VAT wskazaną przez wykonawcę i to nie tylko ze względu na ewentualny obowiązek rozliczenia podatku w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT, ale również z uwagi na odpowiedzialność zamawiającego za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. 

Zamawiający w przypadku nieprawidłowości w ofercie wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług powinien w pierwszej kolejności odpowiednio zakwalifikować stwierdzoną nieprawidłowość i podjąć działania stosowne do jej charakteru, a zatem zobowiązany jest przyjąć stawkę podatku od towarów i usług, aby móc na etapie oceny ofert ustalić, czy nie zachodzi przesłanka do odrzucenia oferty. 

Zgodnie z treścią art. 226 ust. 1 pkt 10 p.z.p., zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. W przedmiocie wpływu zastosowania nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług na ocenę oferty wypowiedział się Sąd Najwyższy wskazując jednoznacznie, iż ” określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli nie ma ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki”. Możliwość poprawienia omyłki w zakresie stawki podatku od towarów i usług mogłaby być rozpatrywana jedynie w oparciu o art. 223 ust. 2 pkt 3 p.z.p. (zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona). Należy wskazać, iż w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej prezentowane były odmienne oceny. Pośród poglądów Krajowej Izby Odwoławczej wskazujących na to, iż zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, pojawiły się również oceny wskazujące, iż taki błąd odnosi się wyłącznie do stawki preferencyjnej, a także w przypadku nieuprawnionego zwolnienia podatkowego, względnie poglądy odmienne do powyższych, wskazujące, iż zamawiający nie jest uprawniony do wiążącego ustalania stawki podatku od towarów i usług. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 18 czerwca 2010 roku (sygn. KIO 1053/10) Wskazała, co następuje: „Przez błąd w obliczeniu ceny należy rozumieć niepodlegające poprawieniu omyłki rachunkowe lub rzeczowe dotyczące sposobu wyceny przedmiotu świadczenia (…) Natomiast nie mieści się w tej kategorii działanie polegające na świadomym i celowym zastosowaniu przez wykonawców będących przedsiębiorcami prowadzącymi profesjonalną działalność gospodarczą, takiej, a nie innej stawki podatku VAT, za której prawidłowość w świetle obowiązujących przepisów ponoszą oni odpowiedzialność, aż do karnoskarbowej włącznie”. Dalej KIO stwierdza: „Ponadto, niezależnie od zastosowanej w ofercie przez wykonawców stawki VAT w trakcie oceny ofert porównywana jest zawsze cena brutto, którą następnie zamawiający obowiązani będą zapłacić, a która, niezależnie od rozliczeń płatnika z urzędem skarbowym, pozostaje, co do zasady, niezmienna w całym okresie realizacji zamówienia.

W konsekwencji, biorąc pod uwagę, iż w identycznym stanie faktycznym dwie różne stawki VAT nie mogą być jednocześnie uznane za prawidłowe, to nawet w przypadku, gdy konkurujący o zamówienie wykonawcy dysponują korzystnymi dla siebie, a wzajemnie sprzecznymi indywidualnymi interpretacjami podatkowymi, zamawiający muszą każdorazowo, uznając konieczność zastosowania przepisu art. 226 ust. 1 pkt 10 do takich sytuacji, zadecydować, która oferta spośród złożonych podlega odrzuceniu. Może prowadzić to do sytuacji, w której wykonawcy, uzyskując interpretację podatkową i przygotowując z jej uwzględnieniem w dobrej wierze ofertę, będą zabezpieczeni przed negatywnymi konsekwencjami w zakresie ewentualnych domiarów podatkowych i odpowiedzialności karnoskarbowej, natomiast nie będą mieli żadnej gwarancji co do tego czy ich oferty nie zostaną przez zamawiających odrzucone na podstawie przepisu  art. 226 ust. 1 pkt 10.” W takich wypadkach, jak argumentuje Sąd, „stwierdza się np., iż żadna ze stron nie udowodniła jaka stawka podatku VAT jest prawidłowa i tym samym pozostawia się w postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty sprzeczne ze sobą, lub, powołując się na zasadę rozkładu ciężaru dowodu – oddala się odwołanie. Wobec powyższego jedynym sposobem uniknięcia negatywnych konsekwencji dla pewności i bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej wynikających z podważania przez zamawiających, a następnie przez Krajową Izbę Odwoławczą czy sądy okręgowe orzekające w sprawach dotyczących prawidłowości czynności zamawiających w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz masowo popełnianych przez zamawiających w trakcie oceny ofert błędów w przedmiocie identyfikacji właściwej stawki podatku VAT (zwłaszcza przy złożonych przedmiotach zamówienia), jest przyjęcie, iż norma  art. 226 ust. 1 pkt 10 nie znajduje zastosowania w tych przypadkach”

źródło: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 5/2016 (83), cz. 1, DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-17

Zmiana wynagrodzenia umownego

Jak podchodzić do kwestii zmiany wynagrodzenia umownego, skoro jest umowa zawarta na 12 miesięcy. Wykonawca tłumaczy się, że ze względu na Covid a teraz wojnę Rosji z Ukrainą, ceny diametralnie poszły w górę i chciałby zwiększyć o 30% wynagrodzenie. Nie musimy się zgodzić, bo dopiero po roku jest waloryzacja wynagrodzenia, ale czy na pewno? Jeszcze, żeby było śmieszniej chce przedłużyć termin wykonania o 2 miesiące… i wtedy wykonanie zadania przeszłoby rok, co dałoby mu furtkę waloryzacji wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zmian wynagrodzenia umownego w świetle przepisów ustawy Pzp można dokonać na kilka sposobów. Jednym z nich jest możliwość przewidziana w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może zostać wprowadzona w przypadku, gdy konieczność modyfikacji zobowiązania wynika z okoliczności, których zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, jeżeli zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą umowy nie może przekroczyć 50% wartości pierwotnej umowy. Wskazać należy, że przepis ten nie ma ograniczenia czasowego tak jak np. w przypadku art. 436 pkt 4 lit b (obowiązkowe postanowienia waloryzacyjne dla umów zawieranych powyżej 12 miesięcy). Co do zasady za okoliczności niemożliwe do przewidzenia i niezależne od stron umowy należy uznać m.in. zjawiska gospodarcze zewnętrzne w stosunku do stron umowy i w pełni od nich niezależne, jak na przykład: gwałtowna dekoniunktura, ograniczenie dostępności surowców, istotny wzrost cen materiałów. Należy jednak podkreślić, iż wskazane wyżej przykładowe okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy muszą mieć charakter na tyle nadzwyczajny, że zamawiający, dochowując należytej staranności, nie mógł obiektywnie przewidzieć ich zaistnienia lub skali ich zaistnienia. W kontekście powyższych wskazówek interpretacyjnych uznać należy, że konflikt zbrojny w Ukrainie, jego zasięg oraz transgraniczne, gospodarcze skutki, zakwalifikować można jako zewnętrzne zjawisko, którego nie można było przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.


Szerzej o zmianach umowy w związku z obecną sytuacją geopolityczną w opracowaniu UZP https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/54162/Dopuszczalnosc-zmiany-umowy-w-sprawie-zamowienia-publicznego-na-podstawie-art.-455-ust.-1-pkt-1-i-4-oraz-art.-455-ust.-2-ustawy-Pzp.pdf

Rażąco niska cena

Kwestia rażąco niskiej ceny. Jeśli szacunek mamy na kwotę 157 tys. a wpłynęły oferty w wysokości 59 tys., 98 tys., 55 tys. i 79 tys. Licząc średnią arytmetyczną wykonawcy nie będą podlegać rażąco niskiej cenie, natomiast do szacunku już wszystkie się kwalifikują. Czy w takim przypadku możemy odstąpić od wezwania do rażąco niskiej ceny?

Odpowiedź:

W doktrynie i orzecznictwie cena rażąco niska definiowana jest jako cena nierealna, niepozwalająca na realizację zamówienia z należytą starannością, wskazująca na zamiar realizacji zamówienia poniżej kosztów własnych wykonawcy, niepozwalająca na wygenerowanie przez niego zysku, znacznie odbiegająca od cen rynkowych innych, takich samych lub podobnych rodzajów zamówień, wskazującą na możliwość wykonania zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi. Przepis art. 224 ust. 2 pkt 1 co do zasady nakłada na zamawiającego obowiązek wezwania do wyjaśnień wykonawcy, jeżeli cena jego oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10. Wyjątkiem od wezwania jest zaistnienie takiej rozbieżności, która wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Opisany w pytaniu przypadek można zaliczyć do tych wyjątkowych okoliczności. Jak czytamy w opinii UZP oczywistość takich okoliczności oznacza, że wiadomość o nich rozwiewa wszelkie wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Z sytuacją taką będziemy mieli do czynienia przykładowo kiedy wartość zamówienia ustalona przez zamawiającego przed wszczęciem postępowania została przeszacowana, tj. ustalona  na znacząco wyższym poziomie niż wynikałoby to z realiów rynkowych, a złożone  w postępowaniu oferty potwierdzają tę sytuację.

VAT w ofercie

Problemy z Vat-em w ofercie. Wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający na formularzu oferta określił vat na 8 i 23 %. Wykonawca skreślił 23 i zostawił 8, mimo że nie było tam przewidzianej opcji skreślania. Inne oferty 8 i 23 procent bez wyszczególnienia co na ile. Czy można prawidłowo ocenić oferty w tym przypadku?

Odpowiedź:

W związku z rozbieżnościami dotyczącymi zastosowania właściwej stawki podatku, zamawiający winien wystąpić do obu wykonawców o udzielenie wyjaśnień w zakresie podstaw zastosowanej stawki podatku. Odstępstwem od tej zasady jest jedynie pewność zamawiającego wynikająca z właściwych przepisów, iż stawka VAT zastosowana przez jednego z wykonawców jest prawidłowa. Zamawiający powinien w taki sam sposób potraktować wszystkich wykonawców, tj. skierować do nich wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących podstaw zastosowanej stawki podatku VAT.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamawiający nie zrealizował umowy ilościowo (artykuły związane z COViD nie zostały zamawiane, gdyż nie było pacjentów). Umowa była zawarta na czas określony, czyli w związku z tym została zrealizowana. Jak wypełnić ogłoszenie o wykonaniu umowy?

Odpowiedź:

W opisywanym przypadku wydaje się, że pytający wskazuje, iż umowa została wykonana, natomiast nie w pełnym zakresie. W takim przypadku, biorąc pod uwagę zakres informacji wymaganych przez ustawodawcę w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2439), świadczy o tym, że ustawodawca objął obowiązkiem informacyjnym wszystkie zawarte umowy w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, niezależnie od wyniku końcowego umowy. A zatem w pkt 5.1 należy wskazać, że umowa została zrealizowana, a w pkt 5.4 łączną wartość wynagrodzenia wypłaconą z tytułu zrealizowanej umowy.

Zadaj pytanie

Zapraszamy na kolejne spotkanie na żywo już w piątek!

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Łukasz Laszczyński

    prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji poświęconych prawu zamówień publicznych - komentarzy praktycznych dla „LEX Zamówienia Publiczne”, książek „Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” oraz „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (współautor). Ponad dziesięć lat doświadczenia w systemie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne w kategorii ludzie

Popularne w kategorii procesy

Wyróżnione w kategorii prawo