Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAnalizy eksperckiePrawoOgłoszenie o wykonaniu umowy w PRAKTYCE

Ogłoszenie o wykonaniu umowy w PRAKTYCE

Praktycznie o ogłoszeniu o wykonaniu umowy – czyli wszystko, co musisz wiedzieć, aby zrobić je poprawnie.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy to nowy obowiązek, który wprowadziła ustawa z 2019 r. Okazuje się, że w praktyce nastręcza on wielu wątpliwości interpretacyjnych dla zamawiających. W poniższym artykule znajdziecie omówienie tych wątpliwości i praktyczne przykłady, które pomogą je rozwiać.

Dowiecie się też m.in.: dla jakich postępowań zachodzi obowiązek publikacji ww. ogłoszenia, jak interpretować moment wykonania umowy, a więc od kiedy należy liczyć 30-dniowy termin na publikację ogłoszenia. 


Pamiętaj, że terminy prosto i szybko obliczysz z osobistym asystentem postępowańasystentOS.pl 👇


Zasady zamieszczania ogłoszenia o wykonaniu umowy – gdzie, kiedy i dla jakich zamówień?

Zasady zamieszczania ogłoszenia o wykonaniu umowy zostały wyczerpująco opisane TUTAJ. Ogłoszenie o wykonaniu zamówienia zamawiający zamieszcza w ciągu 30 dni od wykonania umowy tylko w Biuletynie Zamówień Publicznych. Dotyczy ono zarówno umów w postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne, jak i równej lub przekraczającej te progi (np. zamówień sektorowych).

Obowiązek ogłoszeniowy nie zależy od trybu udzielenia zamówienia, co oznacza, że ogłoszenie o wykonaniu umowy sporządzić trzeba będzie również dla umów zawieranych np. w trybie z wolnej ręki. Nie ma przy tym wymogu zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zamawiający powinien przy tym pamiętać, że stosownie do art. 267 ust. 3 ustawy Pzp (źródło) ma także obowiązek udokumentować publikację ogłoszenia w BZP i przechowywać dowód tej publikacji.

Kiedy nie trzeba publikować ogłoszenia o wykonaniu umowy?

Obowiązek publikacji ogłoszenia o wykonaniu zamówienia nie ma zastosowania do umów:

 • na zamówienia klasyczne, których udzielają zamawiający publiczni i których wartość jest mniejsza niż 130.000 zł,
 • zawartych przez zamawiających sektorowych o wartości mniejszej niż progi unijne (tj. wtedy gdy ci zamawiający nie stosują ustawy Pzp),
 • na zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – na mocy art. 421 ust. 5 ustawy Pzp w takich zamówieniach zamawiający przekazuje w terminie 30 dni od wykonania umowy informację o jej wykonaniu prezesowi UZP.

Przegapiłeś TYDZIEŃ Z PLANOWANIEM I WNIOSKAMI? Nic nie szkodzi! Dostęp do nagrań szkoleń i materiałów uzyskasz pod linkiem 👇


Kiedy umowa uznana jest za wykonaną?

Kluczowe dla dochowania ustawowego 30-dniowego terminu na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy jest ustalenie znaczenia pojęcia „terminu wykonania umowy”.

Niestety ustawa Pzp nie precyzuje wprost, jak należy rozumieć pojęcie „wykonanie umowy”, od którego liczy się termin na publikację ogłoszenia o wykonaniu umowy. Ze stanowiska UZP udostępnionego na stronie internetowej (źródło), posiłkującego się brzmieniem art. 446 ust. 4 ustawy Pzp, wynika, iż należy uznać, że obowiązek publikacji ogłoszenia o wykonaniu zamówienia aktualizuje się od dnia, w którym:

 • sporządzono protokół odbioru lub
 • zamawiający uznał umowę za wykonaną.

Stanowisko UZP podkreśla, że umowę można uznać za wykonaną, gdy wykonawca zrealizuje umówiony przedmiot świadczenia głównego. Zamawiający nie powinien czekać z publikacją ogłoszenia o wykonaniu zamówienia do np. zakończenia okresu gwarancji czy rękojmi, tylko wykonać ciążący na nim obowiązek w terminie 30 dni od wykonania umowy (np. przyjęcia, czy odbioru przedmiotu dostawy).

Jaką datę należy przyjąć za realizację umówionego przedmiotu świadczenia głównego?

Jaką datę należy zatem przyjąć analizując stwierdzenie “realizacja umówionego przedmiotu świadczenia głównego”? W praktyce będzie to najczęściej np. data odbioru robót budowlanych, czy data odbioru przedmiotu dostawy.

W sytuacji jednak gdy po zrealizowaniu określonego zamówienia, np. po dostarczeniu urządzeń, w zakres zamówienia wchodzić będą dodatkowe świadczenia jak np.: szkolenia z obsługi tych urządzeń, realizacja umówionego świadczenia głównego obejmować będzie również te szkolenia

Powyższe potwierdza, że w odniesieniu do każdego zamówienia, kwestię początku biegu terminu na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w BZP należy ustalać indywidualnie. Pamiętać należy również, iż termin 30 dni należy liczyć od terminu faktycznego wykonania umowy, a nie terminu wskazanego w umowie. A więc jeśli wykonawca nie wykonał umowy w terminie, lecz w terminie późniejszym (np. na skutek zawarcia aneksu), termin 30 dni zamawiający liczy od terminu późniejszego, kiedy faktycznie wykonawca wykonał umowę.

Tak samo, jeśli pomimo zapisania określonego terminu w umowie, wykonawca wykonał ją wcześniej, terminem wykonania jest wcześniejsze jej wykonanie i od tego terminu należy liczyć termin 30 dni na zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Przywołana wyżej interpretacja UZP co do liczenia terminu publikacji ogłoszenia od wykonania umowy, różni się zatem od regulacji zawartych w Kodeksie cywilnym (KC). Przepisy KC odróżniają wykonanie zobowiązania (tj. świadczenia jednej ze stron umowy) od wykonania umowy (tj. wykonania obowiązków obu stron umowy). Dlatego też użyte w art. 448 ustawy Pzp określenie „wykonanie umowy” powinno być co do zasady rozumiane jako wykonanie świadczeń obu stron umowy.


Przegapiłeś TYDZIEŃ Z PLANOWANIEM I WNIOSKAMI? Nic nie szkodzi! Dostęp do nagrań szkoleń i materiałów uzyskasz pod linkiem 👇


Ogłoszenie o wykonaniu umowy – wątpliwości i praktyczne przykłady

Poniżej zebrane zostały najczęstsze przypadki, przy których pojawiają się wątpliwości interpretacyjne odnośnie do momentu uznania umowy za wykonaną czy też obowiązku publikacji ogłoszenia o wykonaniu umowy:

 1. umowa obejmująca jednocześnie świadczenie jednorazowe i świadczenia okresowe
 2. umowa dotycząca zaciągnięcia kredytu 
 3. zamówienie podzielone na części
 4. odstąpienie wykonawcy od realizacji umowy

1) Umowa obejmująca jednocześnie świadczenie jednorazowe i świadczenia okresowe

Przykładem umowy obejmującej jednocześnie świadczenie jednorazowe i świadczenie okresowe może być np. dostawa urządzenia i jego konserwacja przez okres kolejnych miesięcy / lat. Kluczowym w celu rozstrzygnięcia, co będzie momentem wykonania umowy, jest zrozumienie, co jest przedmiotem świadczenia głównego.

Jeśli umowa dotyczy świadczenia jednorazowego oraz jednocześnie świadczeń okresowych, to niezależnie od kwestii rozliczenia, zamawiający powinien zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy w ciągu 30 dni od zrealizowania świadczenia głównego – czyli w powyższym przykładzie – dostawy urządzenia.

2) Umowa dotycząca zaciągnięcia kredytu

W przypadku umów kredytowych, zgodnie z opinią UZP, przez dzień wykonania umowy kredytu należy rozumieć dzień spełnienia całego świadczenia przez kredytobiorcę (co równoważne będzie dniowi wygaśnięcia zobowiązania banku). W związku, z czym termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w takim przypadku powinien być liczony od dnia spłaty całego zadłużenia

Jak wynika bowiem z treści art. 69 Pr. bankowego (źródło), przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. 

3) Zamówienie podzielone na części

Zamawiający często napotykają spore trudności przy publikacji ogłoszenia o wykonaniu zamówienia, gdy postępowanie dotyczy zamówienia podzielonego na części (zadania) i w konsekwencji zawarto więcej niż jedną umowę.

Przykładowo: zamawiający podzielił zamówienie na 5 części, na każdą część zawarł umowę z innym wykonawcą, umowy kończą się w różnym czasie, a realizacja (wykonanie) poszczególnych umów to różnica np. 60 dni.

W opisanej sytuacji każdą z tych umów traktować należy odrębnie od chwili zawarcia każdej z nich, bez wpływu na pozostałe umowy, mimo że zawarte zostały w wyniku przeprowadzenia jednego postępowania.

Ta sama zasada odrębności dotyczy również ogłoszeń o wykonaniu zamówienia. Oznacza to, że w opisanym przykładzie, zamawiający będzie zobowiązany w różnym terminie publikować ogłoszenie o wykonaniu umowy w BZP. Obliguje go bowiem obowiązek publikacji tego ogłoszenia nie później niż w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy

Na stronie rządowej platformy pod niniejszym linkiem (KLIKNIJ) znajdziecie poradnik opisujący krok po kroku sposób przygotowania takiego ogłoszenia. 

4) Odstąpienie wykonawcy od realizacji umowy

Mimo iż nie wynika to wprost z przepisów ustawy Pzp oraz, mimo że logika podpowiada odpowiedź negatywną, w przypadku odstąpienia przez wykonawcę od realizacji umowy o zamówienie publiczne również należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę, że ogłoszenie to dotyczy całości informacji na temat przebiegu realizacji zamówienia (umowy).

W przepisie art. 448 ustawy Pzp wskazano, że obowiązek publikacji ogłoszenia o wykonaniu umowy uzależniony jest od zrealizowania umowy. Komentarz do tego przepisu ustawy przygotowany przez UZP wskazuje, że:

Umowę można uznać za wykonaną, gdy zrealizowany zostanie przedmiot świadczenia głównego.

Komentarz UZP do art. 448 ustawy PZP

Mając na względzie ten zapis, wydawać by się mogło, że odstąpienie od umowy nie wymaga przedmiotowej publikacji. Jednakże analizując zakres informacji, które należy podać w ogłoszeniu o wykonaniu umowy, nasuwają się wątpliwości, ponieważ we wzorze tego ogłoszenia stanowiącego załącznik nr 7 (link) do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. poz. 2439), w pkt 5 zatytułowanym “Przebieg realizacji umowy”, wymaga się w ppkt 1 podania informacji czy umowa została wykonana. To pozwala wyciągnąć wniosek, że także w przypadku niewykonania umowy (odstąpienia od jej realizacji), ogłoszenie o wykonaniu umowy należy zamieścić w BZP.


Dowiedz się jeszcze WIĘCEJ na temat ogłoszenia o wykonaniu umowy! ZAREJESTRUJ się na przetargOS.pl i uzupełnij wiedzę! 👇

www.przetargOS.pl

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

 • Magdalena Swornowska-Sajniak

  Wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych od strony zamawiającego. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Z Open Nexus związana od 2021 r., wspiera i doradza zarówno zamawiającym jak i wykonawcom w zakresie merytorycznym związanym z procedurą udzielania zamówień publicznych. Członek zespołu projektowego narzędzia asystentOS - systemu wspierającego zamawiających w procesie udzielania zamówień publicznych, począwszy od planowania zamówień.

  View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne w kategorii ludzie

Popularne w kategorii procesy

Wyróżnione w kategorii prawo