Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAnalizy eksperckiePrawoOgłoszenie o wykonaniu umowy w zamówieniach publicznych

Ogłoszenie o wykonaniu umowy w zamówieniach publicznych

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zmienia katalog ogłoszeń zamieszczanych przez Zamawiających w Biuletynie Zamówień Publicznych. Nowa ustawa w porównaniu z obowiązującą do dnia 31.12.2020 r. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych kładzie większy nacisk na przejrzystość i kontrolę etapu realizacji zamówienia. 

Przejrzystość i kontrola realizacji zamówienia

Jednym z przejawów powyższego jest wprowadzony nowy rodzaj ogłoszenia, które Zamawiający będą zobowiązani zamieszczać w Biuletynie Zamówień Publicznych po wykonaniu umowy. Zgodnie z art. 448 pzp Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III Rozdziale 2 (tj. na zasadach określonych w art. 267-272 pzp). 

Jak rozumieć wykonanie umowy?

Przez wykonanie umowy należy rozumieć wykonanie przez Wykonawcę umówionego świadczenia głównego. W praktyce najczęściej będzie to data odbioru końcowego przedmiotu umowy (np. data odbioru robót budowlanych, czy data odbioru przedmiotu dostawy). Mogą jednak zdarzyć się takie sytuacje, w których np. wykonanie robót budowlanych nie będzie oznaczało wykonania umówionego świadczenia głównego, bowiem po ich wykonaniu na Wykonawcy będą spoczywały dalsze obowiązki, np. obowiązek przeprowadzania szkoleń z obsługi zamontowanych, czy dostarczonych urządzeń. 


13 lutego o 10:00 rozpoczynamy TYDZIEŃ Z PLANOWANIEM I WNIOSKAMI! Bezpłatne spotkania z ekspertami ze świata zamówień publicznych! PRZEJDŹ do wydarzeń klikając w poniższy przycisk i bądź na bieżąco! 👇


Oznacza to, że w odniesieniu do każdego zamówienia kwestię początku biegu terminu na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w BZP należy ustalać indywidualnie. Ponadto Zamawiający nie powinni wiązać wyrażenia „wykonanie umowy” z jej obowiązywaniem. Obowiązywanie umowy należy odnosić do tych instytucji, które będą po wykonaniu umowy w dalszym ciągu wiązały strony, np. postanowienia o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy, czy też postanowienia regulujące kwestie gwarancji, czy modyfikujące kodeksową rękojmię.

Co zawiera ogłoszenie o wykonaniu umowy?

Obowiązek Zamawiających przewidziany w art. 448 pzp koresponduje z art. 267 ust. 2 pkt 8 pzp, w którym wskazano ogłoszenie o wykonaniu umowy jako jeden z rodzajów ogłoszeń zamieszczanych przez Zamawiających w Biuletynie Zamówień Publicznych. W art. 272 ust. 1 pzp postanowiono, że ogłoszenie zamieszczane w BZP zawiera w szczególności nazwę oraz przedmiot zamówienia lub konkursu. Z kolei, w art. 272 ust. 2 pzp postanowiono, że zakres oraz tryb przekazywania ogłoszeń, w tym ogłoszenia o wykonaniu umowy regulują akty wykonawcze do ustawy. W tym przypadku jest to rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2439, dalej w treści: „rozporządzenie”). 

Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o wykonaniu umowy został zawarty w załączniku nr 7 do rozporządzenia. W ramach analizowanego ogłoszenia wyodrębniono w nim 6 sekcji:

 1. Podstawowe informacje
 2. Zamawiający
 3. Podstawowe informacje o postępowaniu w wyniku którego została zawarta umowa
 4. Podstawowe informacje o zawartej umowie
 5. Przebieg realizacji umowy
 6. Informacje dodatkowe (jeżeli Zamawiający podaje informacje dodatkowe)

Informacje zawarte w czterech pierwszych sekcjach stanowią w zasadzie powielenie informacji zamieszczanych przez Zamawiających w ogłoszeniach publikowanych na wcześniejszych etapach postępowania. Z punktu widzenia ogłoszenia o wykonaniu umowy zawarte w nich informacje można postrzegać jako informacje identyfikujące dane postępowanie. 

Istotne z punktu widzenia analizowanego rodzaju ogłoszenia będą informacje zamieszczane przez Zamawiających w sekcji 5 zatytułowanej „Przebieg realizacji umowy”. Jak wskazuje się w rozporządzeniu, w ramach tej sekcji zostaną zawarte następujące informacje:

 1. informacja, czy umowa została wykonana
 2. termin wykonania umowy, w tym informacja czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie
 3. informacja o zmianach umowy, w tym informacja o podstawie prawnej uprawniającej do zmiany umowy, przyczyny dokonania zmian, krótki opis zamówienia po zmianie, wartość zmiany wraz z informacją o ewentualnym wzroście wynagrodzenia w związku ze zmianą umowy (jeżeli dotyczy, informacja podawana tyle razy, ile jest to konieczne)
 4. łączna wartość wynagrodzenia  wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy
 5. informacja, czy umowa została wykonana należycie
 6. informacja, czy podczas realizacji zamówienia, zamawiający dokonywał kontroli, czy wykonawca spełnił przewidziane w zawartej umowie wymagania związane z realizacją zamówienia (jeżeli dotyczy):
 1. w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 PZP, 
 2. obejmujące aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, zgodnie z art. 96 pzp, w zakresie żądania określonej etykiety lub wskazania mającego zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 pzp.

Ponadto, w sekcji 6 przewidziano możliwość zamieszczenia przez Zamawiających dodatkowej, istotnej z ich punktu widzenia treści związanej z wykonaniem umowy.

Podsumowanie

Mając powyższe na uwadze, nie ulega wątpliwości, że dodanie ogłoszenia o wykonaniu umowy do katalogu ogłoszeń publikowanych w BZP przekłada się na udostępnienie w Biuletynie Zamówień Publicznych całokształtu informacji związanych z danym zamówieniem, poczynając od etapu związanego z planowaniem postępowania, aż po jego wykonanie.

Należy pamiętać, że zamieszczenie w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy nie w każdym przypadku będzie oznaczało koniec obowiązków informacyjnych Zamawiającego w zakresie wykonania umowy. W odniesieniu do przypadków wymienionych w art. 446 ust. 1 pzp Zamawiający będą zobowiązani sporządzić raport z realizacji zamówienia. W pozostałych przypadkach sporządzenie raportu będzie miało charakter fakultatywny (art. 446 ust. 2 pzp). 

W praktyce ogłoszenie o wykonaniu umowy będzie stanowiło źródło wiedzy zarówno dla Zamawiających, jak i Wykonawców. Wykonawcy będą mogli uzyskać „od ręki” informacje na temat przebiegu realizacji konkretnego zamówienia i w razie potrzeby dopytać Zamawiającego o więcej szczegółów. Nabędą oni narzędzie, przy pomocy którego będą mogli kontrolować poczynania konkurentów. Z kolei Zamawiający, przede wszystkim będą mieli możliwość weryfikacji doświadczenia wykazywanego przez Wykonawców ubiegających się o zamówienie. 

Z ich punktu widzenia istotne będą informacje zawarte w ogłoszeniu o wykonaniu umowy na temat łącznej wartości wynagrodzenia, oraz należytego wykonania umowy. Nasuwa się również wątpliwość, czy Wykonawcy nie będą posługiwać się ogłoszeniem o wykonaniu umowy jako narzędziem do wykazywania Zamawiającym należytego wykonania określonych zamówień. Tych, na które będą się powoływali w celu wykazania spełniania warunków udziału w konkretnym postępowaniu. O ile w przypadku wykazywania się robotą budowlaną, przy założeniu, że Wykonawca z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie uzyskać referencji, bądź innych dokumentów sporządzonych przez Zamawiającego, ogłoszenie o wykonaniu umowy będzie mogło stanowić „inny odpowiedni dokument”, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). O tyle, w odniesieniu do dostaw i usług ustawodawca nie zawarł w katalogu dowodów przy pomocy których Wykonawca może wykazać należyte wykonanie dostawy czy usługi możliwości przedkładania „innych odpowiednich dokumentów”. Najprawdopodobniej orzecznictwo rozwiąże ten problem. Niezależnie od przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie mógł przedłożyć raport z wykonania umowy jako dowód należytego wykonania określonego zamówienia (jeżeli zostanie sporządzony). Jest to bowiem dokument sporządzany przez Zamawiającego (art. 446 ust. 1 pzp).     

Ogłoszenie o wykonaniu umowy z pewnością podniesie jakość dokumentacji sporządzonej na etapie realizacji zamówienia, bowiem to w oparciu o nią Zamawiający będą wywiązywać się z obowiązku zamieszczenia w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy


Więcej na temat szacowania dowiesz się na bezpłatnych webinarach online, które rozpoczynają się 13 lutego o 10:00. ZAPISY poniżej! 👇

Zapraszamy! PRZEJDŹ do wydarzeń klikając w poniższy przycisk 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Authors

 • Eliza Grodzka

  prawnik, partner w kancelarii MCM Legal, posiadający wieloletnie doświadczenie z zakresu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wspiera zamawiających publicznych w procesie przygotowania oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia. Pracuje także z przedsiębiorcami, w szczególności z branży zbrojeniowej, usługowej, medycznej oraz budowlanej, w procesie ubiegania się o zamówienie publiczne. Wielokrotnie występowała w charakterze pełnomocnika w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Z sukcesami doradza przy udzielaniu zamówień współfinansowanych ze środków UE.

  View all posts
 • Wojciech Bulsa

  aplikant radcowski, świadczy pomoc prawną Zamawiającym i Wykonawcom z branży budowlanej i energetycznej, na każdym etapie postępowania przetargowego oraz realizacji udzielonych w następstwie zamówień. Specjalizuje się w złożonych strukturach podmiotowych po stronie Wykonawcy, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej projektów realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC oraz współfinansowanych ze środków unijnych. Wspiera także klientów Kancelarii w zakresie szeroko rozumianych inwestycji kapitałowych.

  View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne w kategorii ludzie

Popularne w kategorii procesy

Wyróżnione w kategorii prawo