Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAnalizy eksperckiePrawoSpecyfikacja Warunków Zamówienia krok po kroku - praktyczny poradnik (cz. II)

Specyfikacja Warunków Zamówienia krok po kroku – praktyczny poradnik (cz. II)

W przedmiotowej publikacji stanowiącej drugą część cyklu poświęconego Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ” lub „Specyfikacja”) poruszę kwestię przygotowania SWZ w trybie innym niż przetarg nieograniczony.

Tak, jak wspomniałam w poprzedniej części publikacji, punktem wyjścia będzie Specyfikacja przygotowywana w trybie przetargu nieograniczonego. Wszelkie uwagi zamieszczone w części I przedmiotowego poradnika pozostają aktualne. 

Przetarg ograniczony 

Specyfikacja jest przygotowywana i udostępniania przez Zamawiającego na stronie internetowej prowadzonego postępowania, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Co musi zawierać SWZ?

Lp. SWZ zawiera – co najmniej:Sprawdź czy przygotowanym  dokumencie jest zawarty ten element [ ]
Wymagania jak dla SWZ w przetargu nieograniczonym(za wyjątkiem dodatkowych wymagań opisanych w pkt 13 – 16, 32 tabeli zamieszczonej w I części publikacji )
1. Nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania
2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
3. Tryb udzielenia zamówienia
4. Opis przedmiotu zamówienia
5. Informację o przedmiotowych środkach dowodowych
6. Termin wykonania zamówienia
7. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 pzp, tj. obligatoryjne podstawy wykluczenia
8. Informację o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
9.Wykaz podmiotowych środków dowodowych
10. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
11.Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1 pzp, tj. odstąpienia od obowiązku użycia środków komunikacji elektronicznej, art. 66 pzp, tj. wymagania narzędzi, urządzeń, formatów plików, które nie są ogólnie dostępne i art. 69, tj. wymagania sporządzenia ofert w przetargu na roboty budowlane przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych.
12.Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami
13.Sposób obliczenia ceny
14.Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
15.Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
16. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
18.Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp, tj. fakultatywne podstawy wykluczenia, jeżeli zamawiający je przewiduje
19. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
20.Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części
21.Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium
22.Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia
23. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie
24.Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
25.Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp, tj. zamówieniach z wolnej ręki dotyczących powtórzenia podobnych usług lub robót lub o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 pzp, tj. zamówieniach z wolnej ręki dotyczących dodatkowych dostaw, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
26.Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 pzp, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów
27.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych
28.Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 pzp, tj. informacje o aukcji w ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną
29.Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot
30.Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania
31.Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 pzp, tj. tzw. „osób wymagających aktywizacji zawodowej” takich jak bezrobotni, młodociani itd., jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania
32.Informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp, tj. zakładów pracy chronionej, spółdzielni socjalnych, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymaganie
33.Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 pzp, tj. w przypadku konsorcjum –  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i art. 121 pzp, tj. w przypadku polegania przez wykonawcę na zasobach podmiotów trzecich
34.Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 pzp
35. Postanowienia dotyczące opcji, jeżeli zamawiający ją przewiduje.(art. 441 pzp)
36. Postanowienia dotyczące zaliczek, jeżeli zamawiający przewiduje ich udzielenie (art. 442 pzp)
37.Postanowienia dotyczące zmian umowy (art. 455 ust. 1 pkt 1) pzp)
38. Badanie podstaw wykluczenia wobec podwykonawców niebędących podmiotami trzecimiGdyby zamawiający chciał badać czy wobec podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniającym zasoby zachodzą podstawy wykluczenia czy to obligatoryjne czy fakultatywne powinien niniejsze przewidzieć w dokumentach zamówienia np. w SWZ (art. 462 ust. 5 pzp) 
Wymagania co do treści umów zawieranych przez wykonawcę z podwykonawcami w szczególności w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. (art. 464 ust. 3 pzp, art. 437 pzp)
Wymagania specyficzne dla przetargu ograniczonego
39.Informacja o etapach postępowania, na których Wykonawcy będą obowiązani do składania wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający przewiduje taką możliwość
UWAGAJeżeli Zamawiający przewiduje ograniczenie liczby Wykonawców, których zaprosi do składania ofert, zastosuje kryteria selekcji w celu stworzenia tzw. „krótkiej listy” powinien dokonać weryfikacji podmiotowej tych Wykonawców. Takie rozwiązanie służy temu, aby do drugiego etapu postępowania nie został zaproszony Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia. Mogłoby to mieć miejsce kosztem innego Wykonawcy, niezaproszonego na „krótką listę”, który warunki udziału w postępowaniu spełnia, jak i wobec którego nie zachodzą podstawy wykluczenia.
40.Informacja, czy Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do składania ofert wraz z podaniem liczby Wykonawców oraz kryteriów selekcji, o których mowa w art. 148 pzp, jeżeli są ustalone
UWAGATworząc kryteria selekcji Zamawiający wskazuje:ilu Wykonawców zaprosi do drugiego etapu czyli składania ofert, zgodnie z pzp liczba ta nie może być mniejsza niż 5 Wykonawców. Zamawiający może wskazać maksymalną liczbę Wykonawców, których zaprosi do składania ofert;same kryteria selekcji a więc obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria stosowane w celu ograniczenia liczby Wykonawców, niepodlegających wykluczeniu i spełniających warunki udziału w postępowaniu, których Zamawiający zaprosi do złożenia ofert (art. 7 pkt 9 pzp). 
41.Opis sposobu przygotowywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
42.Sposób oraz termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

[rml_read_more] 

Negocjacje z ogłoszeniem

Specyfikacja jest przygotowywana i udostępniania przez Zamawiającego po zakończeniu negocjacji. Oznacza to, że jest ona przekazywana Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert. 

W tym trybie udzielania zamówienia, Zamawiający przed przekazaniem SWZ opracowuje wcześniej opis potrzeb i wymagań, którego zakres częściowo powiela treść SWZ. Specyfikacja doprecyzowuje oraz uzupełnia informacje zawarte w opisie potrzeb i wymagań w zakresie w jakim było to przedmiotem negocjacji. 

Specyfikacja przygotowana w trybie negocjacji z ogłoszeniem zawiera informacje identyczne jak SWZ w przetargu nieograniczonym za wyjątkiem informacji o tzw. „procedurze odwróconej”.

W związku z tym, do przygotowania Specyfikacji w negocjacjach z ogłoszeniem można wykorzystać listę sprawdzającą z przetargu nieograniczonego zamieszczoną w części I niniejszego poradnika za wyjątkiem wymagania opisanego w pkt 32 tabeli.

Dialog konkurencyjny  

W niniejszym trybie przygotowanie Specyfikacji kształtuje się analogicznie, jak w negocjacjach z ogłoszeniem. Specyfikacja jest przygotowywana i udostępniania przez Zamawiającego po zakończeniu dialogu. 

Oznacza to że jest ona przekazywana Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert. W tym trybie udzielania zamówienia, Zamawiający przed przekazaniem SWZ opracowuje wcześniej opis potrzeb i wymagań, którego zakres częściowo powiela treść SWZ. Specyfikacja doprecyzowuje oraz uzupełnia informacje zawarte w opisie potrzeb i wymagań na podstawie rozwiązań przedstawionych podczas dialogu. 

Specyfikacja przygotowana w trybie dialogu konkurencyjnego zawiera informacje identyczne, jak SWZ w przetargu nieograniczonym za wyjątkiem informacji o tzw. „procedurze odwróconej”. 

W związku z tym, do przygotowania Specyfikacji w dialogu konkurencyjnym można wykorzystać listę sprawdzającą z przetargu nieograniczonego zamieszczoną w części I niniejszego poradnika za wyjątkiem wymagania opisanego w pkt 32 tabeli.

Negocjacje bez ogłoszenia 

Zamawiający w omawianym trybie przekazuje SWZ wraz z zaproszeniem do składania ofert. Zaproszenie do składania ofert jest przekazywane Wykonawcom, z którymi Zamawiający wcześniej prowadził negocjacje. 

W niniejszym trybie nie ma jak w przypadku negocjacji z ogłoszeniem czy dialogu konkurencyjnym dokumentu poprzedzającego Specyfikację takiego jak opis potrzeb i wymagań.

Lp. SWZ zawiera – co najmniej:Sprawdź czy przygotowanym  dokumencie jest zawarty ten element [ ]
1. Nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania
2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
3. Tryb udzielenia zamówienia
4. Opis przedmiotu zamówienia
5. Informację o przedmiotowych środkach dowodowych
6. Termin wykonania zamówienia
7. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 pzp, tj. obligatoryjne podstawy wykluczenia
8. Informację o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
9.Wykaz podmiotowych środków dowodowych
10. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
11.Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1 pzp, tj. odstąpienia od obowiązku użycia środków komunikacji elektronicznej, art. 66 Pzp, tj. wymagania narzędzi, urządzeń, formatów plików, które nie są ogólnie dostępne i art. 69, tj. wymagania sporządzenia ofert w przetargu na roboty budowlane przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych
12.Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami
13.Termin związania ofertą
14.Opis sposobu przygotowania oferty
15.Sposób oraz termin składania ofert
16. Termin otwarcia ofert
17. Sposób obliczenia ceny
18. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
19. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
20. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
SWZ może zawierać również postanowienia dotyczące:
22. Postanowienia dotyczące opcji, jeżeli Zamawiający ją przewiduje
23. Postanowienia dotyczące zaliczek, jeżeli Zamawiający przewiduje ich udzielenie (art. 442 pzp)
24. Postanowienia dotyczące zmian umowy (art. 455 ust. 1 pkt 1) pzp)
25.Badanie podstaw wykluczenia wobec podwykonawców niebędących podmiotami trzecimiGdyby Zamawiający chciał badać czy wobec podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniającym zasoby zachodzą podstawy wykluczenia czy to obligatoryjne czy fakultatywne powinien niniejsze przewidzieć w dokumentach zamówienia np. w SWZ (art. 462 ust. 5 pzp) 
26. Wymagania co do treści umów zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami w szczególności w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.(Art. 464 ust. 3, art. 437 Pzp)

Podsumowanie

Podsumowując, przygotowując SWZ w jednym z powyższych trybów sprawdź, czy w SWZ zostały zawarte powyższe postanowienia o ile są one obligatoryjne lub też stają się obligatoryjne w związku z przyjęciem określonych założeń i korzystaniem z konkretnych rozwiązań (np. aukcji elektronicznej, podziału zamówienia na części). 

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Monika Zwolińska

    radca prawny w Magier Sterniczuk Zwolińska Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska. Ekspert z zakresu prawa gospodarczego i zakupów. Od kilkunastu lat specjalizuje się w kompleksowej obsłudze klientów w realizacji procesów zakupowych, zarówno w postaci zamówień publicznych, jak i zakupów komercyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. W swojej karierze zawodowej prowadziła jedne z największych przetargów w Polsce, w tym objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne w kategorii ludzie

Popularne w kategorii procesy

Wyróżnione w kategorii prawo